Project information
Genetické determinanty pro-/antioxidační rovnováhy v patogeneze respiračních nemocí

Investor logo
Project Identification
GA310/06/0827
Project Period
1/2006 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University Hospital Prague - Motol

Cílem navrhovaného projektu je analýza genetických faktorů podílejících se na regulaci pro-/antioxidační rovnováhy v patogenezi alergických respiračních nemocí. Pomocí technologie microarrays hodláme v buněčném materiálu z bronchoalveolárních laváží astmatiků a kontrolních jedinců identifikovat tzv. "geny oxidačního stresu, které se podílejí na spuštění a udržování zánětu v dýchacích cestách. Geny, jejichž exprese se budou významně lišit mezi pacienty a kontrolami, budeme považovat za kandidátní a budme u nich de novo analyzovat genetickou variabilitu. Budeme analyzovat vztah mezi klinickým fenotypem a substitucemi v přepisovaných i regulačních oblastech jak známých "funkčních" kandidátních genů, tak i genů nově zjištěných na základě rozdílné exprese. Analýza genet. variant bude prováděna metodami založenými na PCR v asociačních studiích tzv. "případů-kontrol" a dále potvrzena studiemi tzv. "příbuzných trojic" zahrnujícími potomky a jejich rodiče. U variant asociovaných s klinickým fenotypem budeme studovat vztah k "intermediárním" fenotypům (tj. hladinám mRNA a/nebo proteinů). Předpokládaný projekt, který kombinuje molekulárně biologické a populačně genetické přístupy ke studiu role "genů oxidačního stresu" v náchylnosti k respiračním nemocem v navrhovaném měítku dosud nebyl proveden. Projekt přispěje ke zlepšení našich znalostí patofyziologie respiračních nemocí.

Results

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info