Project information

Vývojové tendence trestní politiky (Trestní politika)

Project Identification
MUNI/A/1348/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkládaný návrh projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1347/2015 Vývojové tendence sankční politiky. V rámci řešení předmětného projektu byly zkoumány různé aspekty sankční politiky v podmínkách České republiky z hlediska základů, jakož i následků trestní odpovědnosti. Nicméně bylo zjištěno, že na oblast sankční politiky státu nelze nahlížet izolovaně, nýbrž je potřeba ji vnímat v nerozlučné propojenosti s trestním právem procesním a vzhledem k jeho připravované rekodifikaci, jakož i k rozvíjející se praxi v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, nutno otázky sankční politiky podrobit komplexnější analýze v propojení s celkovou koncepcí trestní politiky státu. Cílem nyní navrhovaného projektu je tudíž zaměřit se na dílčí aspekty trestního postihu fyzických (dospělých a mladistvých) a právnických osob prizmatem systematického přístupu k dané problematice v úzkém propojení s principiálními otázkami trestního řízení.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info