Project information

Project information
Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu II

Project Identification
MUNI/A/1346/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1443/2018 s názvem Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu. V rámci tohoto projektu byla řešena problematika vývoje a změn institutů v trestním právu hmotném i procesním. Důraz byl přitom kladen na komparaci jednotlivých institutů a jejich právní úpravy s právní úpravou jiného státu. Zůstala nicméně řada institutů, kterými se zmíněný projekt nezabýval a u nichž by provedení komparace bylo rovněž přínosným. Cílem aktuálně předkládaného projektu je tudíž zaměřit se na působení zahraničních právních úprav na instituty, jimž ve stávajícím projektu nebyl dán prostor. Jako příklad lze uvést institut elektronického monitoringu v trestním právu hmotném či institut přísedících v trestním právu procesním.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info