Project information

Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných vzorků na jejich mikrobiální profil

Project Identification
QK21020245
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Veterinary Sciences Brno
Dairy Research Institute

Předkládaný projekt je zaměřen na posouzení vlivu porušení teploty při odběru a transportu vzorků chlazených potravin živočišného původu na jejich mikrobiologický profil, tj. stanovený počet sledovaných mikroorganismů s cílem určit maximální dobu přerušení chladírenského řetězce, která nepovede k ovlivnění výsledků analýz. Bude posuzován vliv způsobu balení výrobku, míry překročení doporučené teploty a doby expozice zvýšené teplotě. Bylo zvoleno 5 modelových zástupců chlazených potravin živočišného původu - syrové mléko, čerstvé sýry, mleté maso, čerstvé ryby a chlazená drůbež. Budou testovány různé tržní druhy a různé způsoby balení těchto výrobků. Výběr sledovaných mikrobiologických parametrů byl proveden s ohledem na požadavky Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 a ČSN 56 9609, v případě syrového mléka potom Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a dalších podkladů. Řešení projektu je rozděleno do 3 navazujících fází. Jednotlivé fáze nejsou striktně časově oddělené.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info