Project information

Project information
Recentní překážky efektivního naplňování cílů trestního řízení (Efektivní trestní řízení - překážky)

Project Identification
MUNI/A/1143/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Uvedený projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty MUNI/A/1338/2016 Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům, MUNI/A/1288/2015 Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení a MUNI/A/1264/2014 Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě. Tyto projekty byly zaměřeny na specifickou problematika adjustace trestního řízení jednak požadavkům plynoucím ze stěžejních lidskoprávních dokumentů, dále specifikům určité výseče kriminality a rovněž koncepčním otázkám trestního řízení. Během řešení těchto projektů se členové řešitelského týmu často setkávali s řadou proměnných, jež zásadním způsobem ovlivňovaly možnosti přizpůsobení trestního řízení zkoumaným jevům, za současného zachování jeho charakteristiky, systému základních zásad a v neposlední řadě i efektivního naplnění jeho cílů. V rámci předchozích projektů členové řešitelského týmu analyzovali a vyhodnocovali především podněty a zdroje adjustace trestního řízení, na jejichž základu formulovali dílčí systémové závěry. Překážky tohoto procesu, jenž v konečném důsledku vede právě k efektivnímu naplnění cílů trestního řízení i v novém prostředí formovaném sofistikovanější trestnou činností za současného zpřísnění požadavků na činnost orgánů v trestním řízení, dosud nijak blíže popsány a zkoumány nebyly. Právě překážky efektivního trestního řízení představují z hlediska vědy trestního práva významný prvek formující současnou podobu trestního procesu. Cílem předkládaného projektu je analyzovat a rozebrat tyto nově vyvstanuvší překážky bránící naplňování cílů trestního řízení, a získané poznatky fruktifikovat v podobě návrhu praktických a účinných řešení, jež povedou k efektivizaci trestního řízení v neustále se měnícím prostředí.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info