Výstavba univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích

 • 25. června 2004

Výstavba univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích


V rámci podprogramu výstavby Univerzitního kampusu v Bohunicích UKB 233 332 je realizována výstavba nového univerzitního kampusu MU v Brně Bohunicích.

 • V souladu s plánem byla koncem července zahájena výstavba první etapy UKB – ILBIT, tj. výstavba Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií. Na základě veřejné obchodní soutěže se generálním dodavatelem stavby stalo konsorcium IMOS a.s. Brno / Metrostav a.s. Praha. Smlouva s generálním dodavatelem byla podepsána dne 30.7.2004. Náklady výstavby činí 450,1 mil. Kč.
 • Dne 16.6.2004 bylo vydáno stavebním úřadem městské části Brno-Bohunice územní rozhodnutí na celou zbývající část výstavby UKB – AVVA (Akademický výukový a vzdělávací areál). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.7.2004. Tím byl vytvořen základní předpoklad pro pokračování výstavby.
 • Dne 29.4.2004 s téměř půlročním předstihem byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na druhou, tzv. Modrou etapu výstavby UKB. Vzhledem k nárůstající hladině cen stavebních prací ve druhém čtvrtletí 2004, která se promítá také do nabídkových cen přistoupilo vedení MU po konzultacích s Ministerstvem školství a Ministerstvem financí k úpravě kvalifikačních podmínek a ke změně systému soutěžení z předkvalifikačního řízení na jednostupňovou veřejnou soutěž s vícekriteriálním hodnocením s cílem zvýšit intenzitu konkurečního prostředí a zajistit přístup širšímu okruhu potenciálních dodavatelů. Cílem je vyšší konkurencí dosáhnout udržení nabídkových cen v přijatelných mezích.
 • V současné době již probíhá příprava dokumentace pro stavební řízení na druhou, tzv. AVVA Modrou, etapu výstavby. Vydání stavebního povolení se očekává v polovině listopadu 2004. Vlastní výběrové řízení na generálního dodavatele je plánováno na leden 2005 a zahájení výstavby v březnu 2005.
 • Za účelem optimalizace harmonogramu výstavby UKB byla jako samostatná etapa výstavby vyčleněna výstavba inženýrských sítí a infrastruktury, na kterou poskytlo příspěvek město Brno ve výši 300 mil. Kč. Tato etapa bude realizována paralelně se ostatními etapami výstavby v letech 2005-2006.
 • V souvislosti se získáním územního rozhodnutí byla učiněna rozhodnutí ve věci dopravní obslužnosti areálu UKB s Magistrátem města Brna a odborem dopravy MMB. Byla zpracována studie dopravní obslužnosti UKB v souladu se zajištěním dopravní obslužnosti městských částí Bohunice a Nový Lískovec.
 • Byla dokončena studie provozní nákladovosti budovaného univerzitního kampusu a současně byla zpracována studie související s dimenzováním kapacit pro dodávku tepla (ve spolupráci s Energetickým ústavem VUT v Brně).
 • Došlo k výraznému posunu v jednání o přemístění stávajícího heliportu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích směrem k dohodě o zajištění finančních prostředků pro výstavbu nového heliportu. V současné době probíhají technická jednání o sdružení finančních prostředků v rámci rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.


V rámci dosavadního vývoje projektu lze konstatovat, že bylo dosaženo souladu technického řešení (věcné parametry dle usnesení vlády), stavebního programu a rozpočtu projektu. Časový harmonogram, který vypracoval manažer projektu Bovis Lend Lease, předpokládá dokončení výstavby UKB do 31.12.2006. Harmonogram však nepočítá s možnými časovými ztrátami, které mohou objektivně vzniknout například v souvislosti s průběhem jednání o způsobu řešení financování dopadů změny daně z přidané hodnoty, s prodloužením některých lhůt podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, s obstrukcemi uchazečů a jinými objektivními okolnostmi.


Rekonstrukce objektů MU v Brně


Podprogram rekonstrukcí 233 333 předpokládá provedení rekonstrukcí stávajících budov MU ve městě Brně. V rámci řešení podprogramu rekonstrukcí budou dodrženy vládou schválené parametry v plném rozsahu. Rekonstrukce běží podle harmonogramu.

 • Běží rekonstrukce budovy Joštova 10 pro Fakultu sociálních studií (termín dokončení bude zkrácen o 6 měsíců oproti původnímu harmonogramu díky plnému uvolnění budovy Lékařskou fakultou). Termín ukončení rekonstrukce budovy je 15.7.2004.
 • Dne 29. 7. 2004 proběhlo zasedání vládní komise pro výběr generálního dodavatele na provedení rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty a výstavbu Informačního centra Přírodovědecké fakulty v areálu na Kotlářské. 17.8.2004 vypršela odvolací lhůta, ve které se žádný z uchazečů o zakázku neodvolal. V současné době probíhají jednání o smlouvě s dodavatelem, kterého doporučila vládní komise na prvním místě.
 • Podpis smlouvy a zahájení rekonstrukcí areálu Kotlářská se předpokládá do konce září 2004. Práce budou probíhat v etapách až do 31.12.2006. Probíhají jednání o přestěhování Kotlářské pro zbývající část rekonstrukce (Rozšíření a prodloužení pronájmu na Údolní 53 s VUT – dohodnuto a potvrzeno, jednání s Technickým muzeem o přestěhování části Přírodovědecké fakulty do kasáren v Řečkovicích.


Financování programu rozvoje MU


Celkový objem financování Programu rozvoje MU v letech 2002-2007 činí 5 132,8 mil. Kč. Na
výstavbu Univerzitního kampusu v Bohunicích je plánována finanční částka 3 882,8 mil. Kč
investičních i neinvestičních prostředků. Rekonstrukční program se realizuje v celkovém rozsahu 1.250,0 mil. Kč. Celkový objem finančních prostředků krytých úvěrem EIB 3.120,5 mil. Kč. Návratná finanční výpomoc činí 1.775,0 mil. Kč (NVF), kterou bude MU splácet v letech 2007-2026 v ročních splátkách.


Do financování Programu se promítne zvýšení DPH z 5% na 19%. Otázka řešení dopadu zvýšení daně z přidané hodnoty je předmětem aktuálních jednání na Ministerstvu školství a Ministerstvu financí.


Masarykova univerzita na základě dosavadních výsledků přípravy a realizace programu výstavby
Univerzitního kampusu v Bohunicích (dále jen UKB) a rekonstrukci stávajících budov MU dodrží
v plném rozsahu závazné parametry programu 233 330 schválené vládním usnesením.


V Brně dne 23.8.2004


Informace: Ladislav Janíček, kvestor MU, tel.: 54949 1002, e-mail: janicek@rect.muni.cz

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info