Přijímací řízení a studium osob se specifickými nároky

  • 2. července 2003

Masarykova univerzita v Brně pokládá přijímací řízení v roce 2003 za zcela ojedinělé v historii své péče o handicapované uchazeče a studenty. Zatímco k 1.1. letošního roku bylo v jejích řadách 27 nevidomých a zrakově těžce postižených řádných studentů, což samo o sobě přestavovalo primát mezi českými vysokými školami, v průběhu letošního přijímacího řízení podalo dalších 34 těžce postižených osob, z toho 20 nevidomých a 6 neslyšících, celkem 59 přihlášek na jednotlivé obory MU. Všichni tito uchazeči složili jednotný písemný test studijních předpokladů. S ohledem na typ handicapu připravil Útvar pro studium ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky tento test celkem v 7 různých technických mutacích, přičemž nejnáročnější variantu představovala vydání v bodovém písmu s hmatovými ilustracemi a trojrozměrnými modely řešených prostorových úloh, následovaly varianty pro hlasový výstup s různými typy screen-readerů, varianta s průvodním překladem do znakové řeči neslyšících apod.


V případě, že by větší část těchto uchazečů v řízení, které dosud nebylo ukončeno, uspěla, znamenalo by to nárůst zhruba o polovinu dosavadního počtu. MU si v tomto roce cení – kromě mimořádného počtu handicapovaných uchazečů vůbec – především zájmu neslyšících uchazečů o nejrůznější obory na 5 fakultách a dále skutečnosti, že počínaje akademickým rokem 2003/04 objeví se nevidomí v řadách jejích vyučujících.


Skupina 8 nevidomých posluchačů 4 různých fakult MU se od počátku července 2003 účastní horolezeckého kurzu zahrnujícího vrcholový výstup na řecký Olymp.


Kontaktní osoba:
PhDr. Petr Peňáz
Telefon: 541 512 414, 732 873 082
E-mail: penaz@fi.muni.cz
URL: http://www.muni.cz/bviss
http://teiresias.muni.cz

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info