Studie: Česká republika nevyužívá pracovní schopnost lidí ve vyšším věku

  • 30. září 2014

České republice hrozí, že bude během 20 let polovina populace v důsledku stárnutí ekonomicky závislá na práci lidí v produktivním věku. Řešením problému je zvýšit zaměstnanost starších lidí, což se v tuzemsku ve srovnání se zahraničím příliš nedaří. Vyplývá to ze srovnání situace v Česku s vybranými zeměmi EU, především Nizozemskem a Finskem, na němž se podíleli i odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU).


Zdravotní stav starší generace v ČR je srovnatelný se situací v Nizozemsku a Finsku. „Ještě ve věku 65 let má muž v ČR šanci na dožití 15,5 roku, z toho 8,5 roku bez omezení běžných činností ze zdravotních důvodů, u žen je to dokonce 19 a 8,8 roku, což je prakticky stejné jako u obou zmíněných zemí,“ shrnul výsledky studie vedoucí expertního týmu Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd FF MU. „Při srovnání míry zaměstnanosti ve věkové skupině 50-64 let ovšem ČR na Nizozemsko a Finsko viditelně ztrácí. V míře zaměstnanosti u lidí ve věku 60-64 let se ČR propadá až na 17. místo v EU, i když je zdravotní stav v této věkové skupině srovnatelný,“ zdůraznil Novotný. Česká republika má tak podle odborníků značné rezervy ve využívání pracovní schopnosti lidí ve vyšším věku.


Pro měření pracovní schopnosti, která je tvořena zdravím a funkční kapacitou, odbornými znalostmi a způsobilostmi (dovednostmi), hodnotami, postoji a motivací zaměstnance, ale také nároky práce samotné, používají odborníci tzv. index pracovní schopnosti.


V ČR bylo měření provedeno zatím jen na malém vzorku, i to však ukázalo, že téměř 40 % nezaměstnaných starších 50 let vykazuje dobrou a téměř 20 % dokonce vynikající hodnotu indexu pracovní schopnosti, což znamená, že jim zdravotní důvody výrazněji nebrání v pracovním uplatnění. Hůře jsou na tom lidé, jejichž povolání klade fyzické nároky, než lidé s povoláním s vyššími duševními nároky.


Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení podpory pracovní schopnosti zejména u věkové skupiny osob nad 50 let, přináší projekt Implementace Age Managementu v České republice. „Cílem projektu je zajistit šetření na větších vzorcích zaměstnanců a ustanovit referenční hodnoty pracovní schopnosti českých zaměstnanců,“ upřesňuje Ilona Štorová z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, která projekt vede. Odborníci se shodují, že pomáhá například snížení fyzické náročnosti práce, zavedení krátkých přestávek v pracovních procesech a zohlednění zdravotních rizik při plánování práce na směny a rovněž pružné pracovní úvazky. Současně je třeba využívat silných stránek starších pracovníků a také možností mezigenerační spolupráce na pracovišti.


Do projektu se již zapojili někteří významní zaměstnavatelé – Komerční banka a.s., Policejní prezidium České republiky, Skupina ČEZ, a.s., výrobce komponentů pro automobilový průmysl WITTE Nejdek, spol. s r.o. a Úřad práce ČR, kteří umožní měření pracovní schopnosti u svých zaměstnanců i klientů. Získaná data lze následně porovnávat s údaji v evropských databázích i dle různých profesí. Tyto výstupy přispívají k realizaci Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013-2017 schváleného vládou České republiky.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info