doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení JČU - Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 2. 2013
Datum ukončení řízení 1. 10. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (UP - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 6. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (OU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. (UMB v Banské Bystrici (Slovensko) - Fakulta humanitných vied)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info