PhDr. Monika Punová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8133
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Stav
 • Narozena 11. 4. 1977 v Uherském Hradišti, vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií MU Brno, Katedra sociální politiky a sociální práce, Joštova 10, Brno 602 00, tel: 549498133, e-mail: punova@apps.fss.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Ph.D. ze sociální práce, VŠ Sv.Alžbety, Bratislava, "Využití konceptu resilience v sociální práci s rizikovou mládeží"
 • 2007-2008: absolvování akreditovaného výcviku "Supervízia v pomáhajúcich profesiách" v rozsahu 240 hodin
 • 2007: PhDr. ze sociální práce, VŠ Sv.Alžbety, Bratislava, "Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a jejich dopady na delikvenci romské mládeže"
 • 2004: Mgr. ze sociální politiky a sociální práce, FSS MU Brno, "Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách"
 • 2002: Bc. ze sociologie a sociální politiky, FSS MU Brno, "Existenciální frustrace jako faktor delikvence mládeže"
Přehled zaměstnání
 • 2018-2019: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - pracoviště Brno, výzkumný pracovník
 • 2008 dosud: Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně, odborný asistent
 • 2010-2011, 2013, 2018: mateřská dovolená
 • 2009-2010: Klíč pro rodinu, občanské sdružení, zakládající člen, metodik
 • 2005-2008: Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně, asistent
 • 2005-2007: IQ Roma servis, logistik a metodolog projektu EQUAL/021
 • 2004: Středisko výchovné péče, sociální pracovník
 • 2000 - 2004: Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně, pomocný vědecký pracovník
 • 1997 - 2000: Ratolest Brno, občanské sdružení, zakládající člen, koordinátorka, ředitelka
 • 1996 - 1997: Lata Brno, občanské sdružení, zakládající člen, účetní, koordinátorka
Pedagogická činnost
 • Praxe a supervize v sociální práci
 • Odborná praxe a supervize I – obecné zaměření
 • Odborná praxe a supervize II – individuální práce s klientem
 • Odborná praxe a supervize III - skupinová práce s klientem
 • Sociální práce s mládeží
 • Posouzení životní situace klienta
 • Sociální práce s ohroženými rodinami
 • Případová práce s rodinami
 • Reflexivita v sociální práci
 • Konceptualizace závěrečné práce
 • Diplomový seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2023 TAČR: "Rodičovství za mřížemi" - TLO3000199
 • 2020-2021 CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105 „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ - Vytvoření koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 *cílová skupina Mladiství a mladí dospělí
 • CEPRES: Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a potřebnosti rozvoje dosavadních sociálních služeb v městě Brně*vedoucí výzkumného týmu: "Děti, mládež, rodina"
 • ESF, MŠMT Centrum praktických a evaluačních studií č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0238: *uplatnění resilience v praktickém vzdělávání studentů sociální práce
 • ESF, MŠMT Centrum praktických studiíč. CZ.04.1.03/3.2.15.1./0152 :
  *rozvoj odborné praxe studentů
 • ESF, MPSV/EQUAL 021 Partnerství pro úspěch Romů na trhu práce č. CZ.04.4.09/3.1.00.1/0077/:
  *sociální vyloučení
 • MŠMT /Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR č. 143200001/:
  *sociální vyloučení Romů
 • GAČR /Sociální exkluze a inkluze v české společnosti č.403/03/1007/:
  * sociální vyloučení romských rodin
  *plnění rodičovských funkcí v romských rodinách
  *faktory resilience u rizikové mládeže
  DALŠÍ:
 • koncept resilience v sociální práci
 • riziková mládež
 • logoterapie a existenciální analýza
 • sociální práce se sociálně vyloučenými rodinami v romských osadách
 • hodnocení projektů
 • recenze publikací a metodik
Stáže
 • 2002: týdenní stáž v německých neziskových organizacích pracujících s VŠ studenty
 • 2000: týdenní stáž ve švédských organizacích zabývajících se sociální prací s rizikovou mládeží (pod patronací MŠMT a NROS)
 • 1998: týdenní stáž v holandských organizacích zabývajících se sociální prací s rizikovou mládeží (pod patronací MŠMT a NROS)
Supervizní činnost v organizacích
 • 2018 - Charita Uherský Brod (PS UB, Noclehárna, Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova, CHD Vlčnov, PS Dolní Němčí, PS Horní Němčí, CHD Slavkov, Azylový dům pro matky s dětmi)
 • 2018-2020: Podané ruce, o. p. s.
 • 2017-dosud: Větrník, nízkoprahové zařízení
 • 2011-dosud: Sdružení Filia, z. s.
 • 2010-2015: Motýlek, o. s.
 • 2010-2011: Sdružení Podané ruce, o. p. s. projekt Pasáž
 • 2009-2010: Klíč pro rodinu, o. s.
 • 2009-2010: Ichtys Bratislava, o. z.
 • 2009-2010: Debra, o. s.
 • 2009-2010: Sdružení Podané ruce, o. p. s., projekt Drogové služby ve vězení
 • 2007: Salesiánské středisko mládeže Brno
 • 2005-2007: IQ Roma servis, o. p. s.
Vybrané publikace
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících pracovníků v čase pandemie COVID-19. In Konference Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19. Organizováno Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fakultní nemocnicí Trnava a Regionální komorou SKSaPA Trnava. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience social work field education. In ECSWE Conference 2021 – Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. Organized by EASSW and Talinn University. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Nikola Kallová, Ivan Lukšík (Eds.). Kvalita života a kvalita vzťahov : Zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, 2020. s. 79-90. ISBN 978-80-973370-4-9. sbornik info
 • PUNOVÁ, Monika a Magdaléna DANKOVÁ. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. Fórum sociální politiky. Praha: VUPSV, 2020, roč. 14, č. 2, s. 19-22. ISSN 1802-5854. web časopisu č. 2/2020 - full text info
 • BENÍŠKOVÁ, Gabriela a Monika PUNOVÁ. Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 3, s. 69-83. ISSN 1213-6204. URL info
 • PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551. celé číslo 2/2020, web časopisu info
 • PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2020, roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551. časopis č.2/2020 - full text URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Hradecké dny sociální práce 2020. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. 2020. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků. Sociální práce - Sociálna práca. 2020, roč. 20, č. 5, s. 88-107. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In XVI Hradecké dny sociální práce 2019: Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019. URL info
 • MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9. URL info
 • MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019. 22 s. URL info
 • RŮŽIČKOVÁ, Jana a Monika PUNOVÁ. Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 2, s. 85-101. ISSN 1213-6204. článek info
 • PUNOVÁ, Monika. Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, publicistická část. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 2018, č. 6. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. s. 22-40. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování resilience v praktickém vzdělávání sociálních pracovníků. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. s. 41-59. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Rizika ve vzdělávání studentů na praxi. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. s. 130-144. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 109-124. ISSN 1803-7437. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X. URL info
 • PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2012, roč. 20, č. 2, s. 48-61. ISSN 1210-6658. info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009. s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 43-51. ISBN 80-7041-044-2. info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 68-84. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6. info

23. 7. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info