Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

vedoucí semináře – Seminář dějin umění


kancelář: bud. K/314
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1563
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Radka Miltová, Ph.D., narozena 17. 4. 1979 v Chrudimi
Pracoviště
 • Seminář dějin umění
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
  tel.: + 420 549 49 5409
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003–2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: doktorské studium, obor teorie a dějiny umění
 • 2008: Ph.D.: „Najde se Ovidia Metamorphosis, o kunstu tělesné lásky.“ Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě.
 • 1997–2003: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, magisterské studium, obor dějiny umění - muzeologie
 • 2003: Diplomová práce (dějiny umění) - Profánní témata v díle Franze Xavera Wagenschöna
Přehled zaměstnání
 • Od září 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění, odborná asistentka
 • říjen 2007 - srpen 2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění, fotodokumentátorka
Pedagogická činnost
 • ZS 2004: externí vyučující na katedře archeologie a muzeologie MU v Brně
 • ZS 2006: externí vyučující na katedře dejín výtvarného umenia Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Grafické techniky
 • Dějiny grafiky
 • Antická mytologie
 • Výzdoby barokních zámeckých a palácových rezidencí
 • Práce s literaturou a informačními zdroji
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dějiny umění a kultury raného novověku (16.–18. století), zejména středoevropského barokního malířství, kresby a grafiky
 • Umělecký mecenát raného novověku
 • Profánní ikonografie raněnovověkého umění
 • Od 2009: členka badatelského týmu projektu Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích II: Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh 70.-80. let 17. století
Akademické stáže
 • září 2005: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Baderovo stipendium pro výzkum malířství 17. století)
 • leden 2006: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (Baderovo stipendium pro výzkum malířství 17. století)
 • srpen 2010: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
Mimouniverzitní aktivity
 • členka The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe
 • členka Uměleckohistorické společnosti
 • od 2011: členka výboru Uměleckohistorické společnosti
Pozvání k přednáškám, konference
 • Pozvání k přednáškám: 2010: Praha, Ústav dějin umění AV ČR – Ovidiovy Metamorfózy a barokní umění v Čechách a na Moravě.
 • 2009: Brno, Dům umění – „Historia o jednom dobrém člověku, kterak svůj život bídně dokonal“ – život a dílo malíře a písmáka Josefa Ceregettiho (1722–1799).
 • 2006: České Budějovice, Ústav estetiky a dějin umění FF JU – Metamorfózy Metamorfóz aneb "jakož o tom onen Naso, výborný Satanova díla mistr, pěkně napsal".
 • 2006: Slavkov u Brna, Historické muzeum ve Slavkově u Brna – Lanzaniho fresky ve slavkovském zámku.
 • Účast na konferencích:
 • 2006: Brno, Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR - Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění – problematika koncepce a oborového vymezení.
 • 2006: Rousínov, „Domenico Martinelli – Tvář génia barokní architektury (Od barokního umění k vzájemnému poznání) - Italští virtuosové na Moravě kolem roku 1700.
 • 2004: Olomouc, Historická Olomouc XV – Dějiny a kultura na Moravě - Wagenschönovy ovidiovské kresby v Opavě.
Vybrané publikace
 • JAKUBEC, Ondřej a Radka MILTOVÁ. Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600. Umění, Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, roč. 57, č. 2, s. 148-171. ISSN 0049-5123. info
 • MILTOVÁ, Radka. Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 287 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-63-3. info
 • MILTOVÁ, Radka. "Bible malířů". Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění. Problematika koncepce a oborového vymezení. In Martina Grmolenská - Radka Miltová - Petra Trnková (ed.), Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 62-65, 4 s. ISBN 978-80-210-4328-2. info
 • MILTOVÁ, Radka. "Bellissimum Ovidii Theatrum". Poznámky k recepci Ovidiových Metamorfóz v kultuře 17. století v Čechách a na Moravě. In Milena Bartlová - Lubomír Konečný - Lubomír Slavíček (ed.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2007. s. 44-82, 38 s. ISBN 978-80-7106-918-8. info
 • MILTOVÁ, Radka a Ondřej JAKUBEC. Matouš Radouš a jeho chrudimská dílna. Lokální produkce měšťanských epitafů. In Ondřej Jakubec (ed.), Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění, 2007. s. 68-72, 5 s. ISBN 978-80-85227-88-8. info
 • MILTOVÁ, Radka a Ondřej JAKUBEC. Osobnost a dílo Matouše Radouše a tvorba renesančních epitafů v Chrudimi. Theatrum historiae 2. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Pardubice, 2007, roč. 2/2007, č. 1, s. 81-107. ISSN 1802-2502. info
 • MILTOVÁ, Radka. Italští virtuosové na Moravě kolem roku 1700. In Hellmut Lorenz - Jiří Kroupa - Radka Miltová - Stanislav Bohadlo, Domenico Martinelli. Tvář génia barokní architektury/ Genie der Barockarchitektur. Rousínov: L. Marek, 2006. s. 35-42, 8 s. ISBN 978-80-86263-89-2. info
 • MILTOVÁ, Radka. Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d`Ovide en rondeaux". Opuscula Historiae Artium, Brno: Masarykova univerzita, 2005, F 49, LIV, s. 71-90. ISSN 1211-7390. info
 • MILTOVÁ, Radka. Historische Erklärung der Kirchenmahlerey in Mühlfraun. Ikonografický program nástěnných maleb poutního kostela v Dyji. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa (ed.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma. Brno: Moravská galerie - Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 86-99, 14 s. ISBN 80-7027-137-X. info

18. 10. 2013