doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

docent – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5014b
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3002
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
 • narozen 1975 v Táboře, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent (lingvistická sekce)
 • garant studijních programů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a English Language for Education
 • zástupce vedoucí katedry (2006-2021)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: habilitace v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky), doc., FF MU v Brně
 • 2000-2003: doktorské studium, anglický jazyk, Ph.D., FF MU v Brně
 • 1995-2000: magisterské studium, anglický jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura, Mgr., FF MU v Brně
 • 1993-1995: Soukromá obchodní akademie Českých Budějovicích, ekonomie, anglický jazyk
 • 1989-1993: Gymnázium Piera de Coubertaina v Táboře
Přehled zaměstnání
 • 01/2015 - dosud: Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU, docent
 • 01/2005-12/2014: Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU, odborný asistent
 • 08/2003-12/2004: civilní vojenská služba (BJB Brno)
Pedagogická činnost
 • 2015-dosud: člen Oborové rady programu Specializace v pedagogice - doktorského studijního oboru Didaktika cizích jazyků
 • vedení bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací s lingvistickým a didaktickým zaměřením
 • předseda komise pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské i magisterské programy)
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské i magisterské programy)
 • výuka: Funkční větná perspektiva, Funkční a komunikativní syntax, Normativní syntax, Úvod do jazykovědy, Fonetika a fonologie
Vědeckovýzkumná činnost a granty
 • Functional Sentence Perspective
 • Discourse Analysis (především v oblasti religiózního textu)
 • 7/2023–6/2025: řešitel projektu "Sustaining and developing excellence in teaching in the bachelor's study programme English Language for Education" (MUNI/ESPRO/0828/2023)
 • 7/2023–6/2024: řešitel projektu "Inovace výuky kurzů angličtiny jako cizího jazyka na KAJL PdF MUNI" (MUNI/IVV/0805/2023)
 • 01/2017-12/2019: spoluřešitel grantového projektu GA17-16195S "Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzu"
 • 03/2014-12/2014: řešitel projektu "Příprava nového kurzu AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny" (MUNI/FR/0135/2014)
 • 01/2010-05/2012: účast na grantovém projektu ESF č. CZ.1.07/1.1.00/08.0005 „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ (pozice: Metodický garant slovní zásoby v AJ)
 • 01/2008-12/2011: spoluřešitel grantového projektu GAČR č. 405/08/0420 "Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho nedožitým devadesátinám)"
 • 01/2009-12/2009: řešitel projektu MUNI/41/004/2009 "Vytvoření databáze textů a jejich analýz v rámci Firbasovy teorie FSP"
 • 01/2008-12/2008: spoluřešitel projektu MUNI/41/092/2008 "E-learningová podpora praktického jazyka pro studium NŠ"
 • 01/2001-12/2002: spoluřešitel grantu "Academic Writing" (příprava kurzu pro bakalářské studium (digitální podpora e-doll).
Akademické stáže
 • 09/2017: University of Pécs, Maďarsko, Faculty of Humanities (Department of English Linguistics)
 • 02/2012: Universität Wien, Rakousko, Philologish-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Anglistik und Amerikanistik)
 • 04/2011: Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko, Filozofická fakulta (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
 • 04/2010: University of Regensburg, Německo, Fakultät der Sprach- Literatur- und Kulturwissenschaften (Institut für Anglistik und Amerikanistik)
 • 12/2009: University of Wroclaw, Polsko, Faculty of Philology (Institute of English Philology)
 • 09/2008: University of Pécs, Maďarsko, Faculty of Humanities (Department of English Linguistics)
 • 05/2006: Universität Wien, Rakousko, Philologish-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Anglistik und Amerikanistik)
Univerzitní aktivity
 • 2018-2021, 2021-2024: předseda Akademického senátu a člen Kolegia děkana PdF MU
 • 2015-2017: člen Akademického senátu PdF MU (komora akademických pracovníků)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Common Ground Research Networks
 • Člen Společnosti Viléma Mathesia
 • Člen České asociace anglistů (CZASE); asociace je členem ESSE (European Society for the Study of English)
 • spoluorganizátor Intenzivních metodologických a jazykových kurzů
 • Starší sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně (2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018)
 • Překlady do angličtiny: Inženýská zátiší/Expert's Still Lives. Sláma V. V., J. Pátek. Chemcomex Praha, 2003. ISBN: 80-239-2015-4. * Jan Pohribný: Místa zasvěcení/Initiation Sites (spolu s I. Charvátovou a T. Longem). Dufek A., J. Pohribný. Moravská galerie v Brně, 2004. ISBN: 80-7027-130-2. * Vlčí med/Wolf's Honey. Dufek A., J. Pátek. Galerie Brno, 2004. ISBN: 80-239-3720-0. * Kazatelé Bratrské jednoty baptistů (Předmluva/Foreword). Vychopeň, J., J. Smílek, V. Pospíšil. Brno: VV BJB, 2005. ISBN 80-7295-078-9. * Vlčí med II/Wolf's Honey II. Pátek, J. České Budějovice: Galerie Měsíc ve dne, 2005.
 • Překlady z angličtiny: Tesla/Tesla. Wise, T. Frýdek-Místek: Alpress, 1997. ISBN 80-85975-74-2 (přel. pod jménem Pavel Kaas) * Our Daily Bread/Slova života 2005. Alef Ostrava, 2004. ISBN: 80-86509-18-4 * Our Daily Bread/Slova života 2006. Alef Ostrava, 2005. ISBN:80-86509-23-0 * Our Daily Bread/Slova života 2009. JM ArtDesign, 2008. ISBN: 978-80-254-3075-0. * Sailhamer, J. H.: Books of the Bible/Knihy Bible. Pelhřimov: Biblický teologický seminář, 2009. ISBN: 978-80-254-4156-5. * Graham, B. Nearing Home/Když je domov na dohled. Bratislava: Creativpress, 2014. ISBN: 978-80-7131-080-8.
Ocenění vědeckou komunitou a redakční činnost
 • Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců v akademickém roce 2020/2021 (Persuasion in Specialised Discourses, London: Palgrave Macmillan, 2020)
 • člen Oborové rady Doktorského studijního programu Anglický jazyk (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
 • člen Oborové rady Doktorského studjního programu English Language (anglický program Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
 • člen Oborové rady Doktorského studijního programu Anglický jazyk a literatura s didaktikou (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
 • člen recenzní rady časopisu Discourse and Interaction
 • člen redakční rady "Sebraných spisů Jana Firbase", 5 svazků (MU Brno a OU Ostrava)
 • člen recenzní rady Časopisu pro moderní filologii (vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky)
 • člen recenzní rady časopisu Ostrava Journal of English Philology (vydává Ostravská univerzita)
 • člen recenzní rady OLINCO Proceedings (vydává FF UP Olomouc)

  Pozvání k vyžádaným přednáškám:

 • 17/11/2021 Cardiff University, United Kingdom: Quality or Presentation? The role of the verb in the functional sentence perspective. Unresolved issues in communicative dynamism/information structure: Round Table
 • 14/09/2017 University of Pecs, Faculty of Humanities, Hungary (Dept. of English Linguistics): "Persuasive strategies in scripted sermons"
 • 27/04/2011 Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko, Filozofická fakulta (Katedra anglistiky a amerikanistiky): "FSP, Current Research and Outlook into the Future"
 • 10/12/2009 University of Wroclaw, Polsko, Faculty of Philology (Institute of English Philology): "Vilem Mathesius and the Prague School of Linguistics"
 • 07/12/2009 University of Wroclaw, Polsko, Faculty of Philology (Institute of English Philology): "Jan Firbas and FSP"
 • 01/10/2008 University of Pécs, Fakulta humanitnich studii, Department of English Linguistics, a Maďarská akademie věd (PAB): "The Firbasian Theory of Functional Sentence Perspective and Its Place in Linguistics"
 • 10/05/2006 Universität Wien, Philologish-Kulturwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Anglistik und Amerikanistik): "Context in the Context of Functional Sentence Perspective"
 • 06/10/2005 Masaryk University: "Firbas' FSP in the Framework of Modern Linguistics"
Vybrané publikace
 • ADAM, Martin. Pathetical Narrative as a Persuasive Strategy in Protestant Sermons. The International Journal of Religion and Spirituality in Society. 2024, roč. 14, č. 4, s. 121-143. ISSN 2154-8633. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v14i04/121-143. URL info
 • ADAM, Martin a Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ. FSP status of English verbo-nominal structures Be + Prepositional Phrase. Linguistica Pragensia. 2022, roč. 32, č. 2, s. 214-234. ISSN 0862-8432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18059635.2022.2.3. URL info
 • ADAM, Martin. Jan Firbas, the man who had a calling. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021, roč. 31, č. 2, s. 252-255. ISSN 0862-8432. URL info
 • ADAM, Martin. Sentiment(ality) as a means of persuasion: On the thin ice of manipulation in Protestant sermons. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University Press, 2021, roč. 14, č. 2, s. 5-23. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2021-2-5. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Martin ADAM, Renata POVOLNÁ a Radek VOGEL. Persuasion in Specialised Discourses. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2020, 354 s. Postdisciplinary Studies in Discourse. ISBN 978-3-030-58162-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58163-3. URL info
 • ADAM, Martin. Sámuel Brassai and Jan Firbas: The concept of the sentence through the prism of two great minds of linguistics. Argumentum. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019, roč. 15, č. 1, s. 47-61. ISSN 1787-3606. URL info
 • ADAM, Martin. Vrstvení apelativních složek jako přesvědčovací strategie v závěrečných oddílech českých a anglických kázání. Časopis pro moderní filologii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2019, roč. 101/2019, č. 1, s. 7-20. ISSN 0008-7386. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366591.2019.1.1. URL info
 • ADAM, Martin. Presentational capacity of English transitive verbs: On some semantic and FSP aspects of SEIZE. Linguistica Pragensia. Prague: Univerzita Karlova, 2019, roč. 29, č. 2, s. 178-191. ISSN 0862-8432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18059635.2019.2.4. URL info
 • ADAM, Martin. Enhancing persuasion in sermon conclusions through fear induction. In Marie Crhová and Michaela Weiss. Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Silesian University in Opava, 2019, s. 8-17. ISBN 978-80-7510-398-7. URL info
 • ADAM, Martin. The Dramatic Arc of the Theory of FSP: A Tentative Diachronic Excursion. Prague Journal of English Studies. Prague: Charles University, 2017, roč. 6, č. 1, s. 127-149. ISSN 1804-8722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/pjes-2017-0008. URL info
 • ADAM, Martin a Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ. Communicative dynamism and prosodic prominence in presentation sentences with initial rhematic subjects. Linguistica Pragensia. Prague: Univerzita Karlova, 2017, roč. 27, č. 1, s. 57-69. ISSN 0862-8432. URL info
 • ADAM, Martin. Persuasion in Religious Discourse: Enhancing Credibility in Sermon Titles and Openings. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, č. 2, s. 5-25. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2017-2-5. URL info
 • ADAM, Martin. A Case Study in Verbs Operating in the Presentation and/or Quality Scale Respectively: BUZZ and SEIZE. In Marie Crhová - Michaela Weiss. Silesian Studies in English 2015. Proceedings of the 4th International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Silesian University in Opava - Faculty of Philosophy and Science, 2016, s. 7-18. ISBN 978-80-7510-204-1. info
 • ADAM, Martin. On some textual aspects of FSP: dynamic semantic tracks in action. Revue Verbum. Nancy, France: Université de Nancy, 2015, XXXV/2013, 1-2, s. 41-58. ISSN 0182-5887. info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 9-18. ISSN 0862-8432. info
 • ADAM, Martin. Prezentační versus kvalifikační škála: interpretace hraničních případů v FSP analýze narativního textu. Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, roč. 96/2014, č. 2, s. 180-195. ISSN 0008-7386. URL info
 • ADAM, Martin. On the Presentational Capacity of Thetic-like Sentences. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5/2012, č. 2, s. 5-16. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2012-2-5. info
 • ADAM, Martin. Selected Style Markers of English Biblical Texts (Seen through the Prism of FSP). Linguistica Pragensia. Praha: Charles University Prague, Faculty of Arts, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 58-72. ISSN 0862-8432. info
 • ADAM, Martin. Presentation Sentences (Syntax, Semantics and FSP). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 225 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 162. ISBN 978-80-210-6440-9. info
 • ADAM, Martin. EXISTENTIAL THERE-CONSTRUCTION AS A MEANS OF PRESENTATION IN NARRATIVE (A CORPUS-BASED SYNTACTIC-SEMANTIC ANALYSIS). Linguistica Pragensia. Praha: Academia, 2012, roč. 22, č. 1, s. 1-17. ISSN 0862-8432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10017-012-0001-x. info
 • ADAM, Martin a Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ. The Concept of the Dynamic Semantic Scales in the Theory of FSP Revisited. Écho des études romanes. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2012, VIII, č. 1, s. 27-42. ISSN 1801-0865. URL info
 • ADAM, Martin. A Functional Characterology of the English Transitional Pr-Verbs: Presentation or Appearance on the Scene Revisited. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011, roč. 2/2010, č. 2, s. 7-20. ISSN 1803-8174. info
 • ADAM, Martin. A Case Study on Semantic Homogeneity of the English Verb in the Light of Functional Sentence Perspective. Anglica Wratislaviensia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, XLIX, č. 1, s. 81-92. ISSN 0239-6661. info
 • ADAM, Martin. Towards a Syntactic-Semantic Typology of Presentation Scale Sentences in Fiction Narratives. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 37, č. 1, s. 5-19. ISSN 0524-6881. URL info
 • ADAM, Martin. Structural Dichotomy in the Theory of Functional Sentence Perspective. In The Prague School and Theories of Structure. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht Unipress, 2010, s. 129-142. Interfacing Science, Literature and the Humanities. ISBN 978-3-89971-704-4. info
 • ADAM, Martin. On Some Special FSP Aspects within the New Testament Parables (with regard to Luke 15:8-10). Linguistica Pragensia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 20, č. 2, s. 94-103. ISSN 0862-8432. URL info
 • ADAM, Martin. A Functional Analysis of the New Testament Dialogues: Ideology in Light of Functional Sentence Perspective (Chapter Three). In Advances in Discourse Approaches. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 53-74. Advances in Discourse Approaches. ISBN 978-1-4438-0609-1. info
 • ADAM, Martin. FSP and Cohesion: Cohesive Relations within an FSP Analysis of a Theological Text. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 1, s. 5-18. ISSN 1802-9930. info
 • ADAM, Martin. Functional Macrofield Perspective (A Religious Discourse Analysis Based on FSP). 2. rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 173 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, Vol. 116. ISBN 978-80-210-4922-2. info
 • ADAM, Martin. Interpretative Potentiality as a Natural Phenomenon within the Theory of Functional Sentence Perspective. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 34, S14, s. 9-22. ISSN 1211-1791. info
 • ADAM, Martin. A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 100 s. VŠ učebnice. ISBN 978-80-210-4605-4. info
 • ADAM, Martin. On Semantic Determinacy of Dialogues within the Framework of Written Religious Discourse. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33, S13, s. 9-25. ISSN 1211-1791. info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Martin ADAM. The Presentation Scale in the Theory of Functional Sentence Perspective. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá and Pavlína Šaldová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005, s. 59-69. ISBN 80-7308-108-3. info

24. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info