prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 5016
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Vita
 • prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

  Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby. Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001-2004 studoval doktorský obor Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 absolvoval habilitační řízení a v roce 2018 řízení ke jmenování profesorem v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání a působí jako proděkan pro výzkum a akademické záležitosti. V letech 2009–2011 souběžně pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum kurikulární reformy. V letech 2007-2014 byl vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace. V letech 2010–2016 byl členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii a od roku 2014 předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (v roli editora se podílel na monografii Oborové didaktiky: bilance a perspektivy a na Rámcové koncepci přípravy učittelů pro ZŠ a SŠ). V roce 2014 se zapojil do zpracování výsledků mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS. V letech 2015-2017 byl členem poradního týmu ministryně školství. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.

  Více k mým odborným aktivitám
  Plný seznam mých publikací
  Plné texty mých publikací na Research Gate
  Didactica viva: portál pro učitele
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Institut výzkumu školního vzdělávání
  Poříčí 31a
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce
 • proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • vedoucí výzkumného institutu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: prof., obor pedagogika, MU
 • 2008: doc., obor pedagogika, habilitační práce Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: analýza procesů vyučování a učení v základní škole, PdF MU
 • 2004: Ph.D., obor pedagogika, disertační práce Znalost jako pedeutologická kategorie: obsah pedagogických znalostí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF MU
 • 2003: M.Ed., Continuing Professional Development, diplomová práce Reflective Teacher Education, The University of Derby
 • 2001: PhDr., obor pedagogika, rigorózní práce Montessoriovský, daltonský a waldorfský učitel. Kritické analýzy výchovného vztahu a pokus o jejich srovnání, PdF MU
 • 2001: Mgr., obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve specializaci německý jazyk, diplomová práce Montessoriovský materiál: klíč ke světu, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: Pedagogická fakulta MU, proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • 2008-dosud: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, vedoucí pracoviště
 • 2013-2013: Národní institut dalšího vzdělávání, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2009-2011: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2004-2007: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, odborný asistent
 • 2001-2004: Katedra pedagogiky PdF MU, interní doktorand
 • 2000-2002: Základní škola ve Vranovicích, učitel, pracovník ve školním klubu - částečný úvazek
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře v doktorském studiu: Metodologie vědecké práce, Školní pedagogika
 • Přednášky a semináře v magisterském studiu: Školní pedagogika, Obecná didaktika
Vědeckovýzkumná činnost - témata a projekty
 • Řešitel projektu GA ČR Produktivní kultura vyučování a učení (2020-2022) s PdF ZČU v Plzni
 • Spoluřešitel projektu TA ČR TL02000368 Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (2019-2022) s PdF JU v Českých Budějovicích
 • Řešitel projektu GA 15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změnu učiteli v období deseti let implementace reformy (2015-2017)
 • Řešitel projektu GA13-21961S Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka (2013-2015)
 • Řešitel projektu GA ČR 407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (2011-2013)
 • Řešitel projektu GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy (2006-2008)
 • Člen týmu v projektu GA ČR 14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (2014-2016)
 • Člen týmu v projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006-2011)
Akademické stáže
 • 2017: Visiting researcher at the University of Agder (2 měsíce)
 • 2014: Gastprofessur an Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (1 týden)
 • 2012: Gastaufenthalt am Lehrstuhl Schulpädagogik und Didaktik des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Friedrich-Schiller Universität Jena (1 týden)
 • 2007: Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften Kiel (4 měsíce)
Universitní aktivity
 • Člen Ediční rady Masarykovy univerzity (2015-dosud)
 • Koordinátor projektů ERASMUS-SOCRATES (2002-2009)
 • Místopředseda Akademického senátu PdF MU (1998-1999)
 • Člen Akademického senátu PdF MU (1996-2000)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (2022-dosud)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2019-dosud)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (2011-2014)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2011-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UKF v Nitře (2019-2022)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (2011-2022)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (2019-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (2009-2018)
 • Člen poradního týmu ministryně školství (2015-2017)
 • Předseda Stále pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (2014-2016)
 • Člen Stále pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii Akreditační komise (2010-2016)
 • Vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogicka orientace (2007-2014)
 • Člen redakce časopisu Orbis scholae (2007-dosud)
 • Člen mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Pedagogy (2011-dosud)
 • Člen redakční rady časopisu Pedagogika (2015-2018)
 • Člen hlavního výboru České pedagogické společnosti (2007-2014)
 • Člen hlavního výboru České asociace pedagogického výzkumu (2009-2012)
 • Člen European Association for Research on Learning and Instruction (2012-dosud)
 • Člen Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (2004-2019)
 • Člen oborových rad doktorských studijních programů na Masarykově univerzitě, na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Zakladatel portálu Didactica viva: http://didacticaviva.ped.muni.cz
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena MUNI Scientist (2020)
 • Cena děkana PdF MU za mimořádný pulikační počin (2016)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2014)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2013)
 • Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorského studia (2004)
 • Vyžádaný příspěvek na veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky dne 19. června 2001
Vybrané publikace
 • ŠVEC, Vlastimil, Petra BARANOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Lenka ĎULÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Jan EGERLE, Ivana JŮZOVÁ, Alena PAROUBKOVÁ a Valentýna VESELÁ. Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 116 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi (sv. 49). ISBN 978-80-280-0253-4. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Jiří KOHOUT a Pavel MENTLÍK. Kognitivní aktivizace ve výuce: systematická mapující studie. In KOHOUT, Jiří a Pavel MENTLÍK. ČAPV 2021. 2021. info
 • JANÍK, Tomáš, Jana VELIČKOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Doktorandská konference studentů pedagogické fakulty MU 2021. 2021. info
 • JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Petr NAJVAR a Jan SLAVÍK. Workshop ke tvorbě a využití didaktických kazuistik. 2021. info
 • JANÍK, Tomáš, Štefan PORUBSKÝ, Magdolna CHRAPPÁN, Kinga KUSZAK, Eliška WALTEROVÁ, Rita BENCZE, Katarzyna SADOWSKA, Natalia KLYSZ-SOKALSKA, Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER, Karolína DUNDÁLKOVÁ, Jan TUPÝ, Beata KOSOVÁ a Petra FRIDRICHOVÁ. Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann, 2020. 162 s. ISBN 978-3-8309-4162-0. info
 • JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9753-7. info
 • JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Eds.),. Handbuch Schulpädagogik. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2019. s. 261-270. UTB. ISBN 978-3-8252-8698-9. info
 • LU, Jinjin a Tomáš JANÍK. Experience in International Research Cooperation: Opportunities and Challenges in Central Europe. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceeding. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1060-1066. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0351. info
 • JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER, ET AL. Supporting Teachers: Improving Instruction - Examples of Research-based Teacher Education. Münster: Waxmann, 2019. 186 s. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018. info

1. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info