Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Navrátil, narozen 28.11.1969 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií MU Brno, Katedra sociální politiky a sociální práce, Joštova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: habilitační řízení v oblasti sociální politiky a sociální práce, "Reflexivní posouzení životní situace klienta"
 • 2001: Ph.d. ze sociální politiky a sociální práce, "Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty"
 • 2001: PhDr. ze sociální politiky a sociální práce, "Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty"
 • 1995: Mgr. ze sociologie, sociální politiky a sociální práce, "Institucionalizace protidrogové politiky v ČR"
 • 1993: Bc. ze sociologie, sociální politiky s sociální práce, "Religiozita jako diferenciační znak výchovného klimatu"
Přehled zaměstnání
 • 2011 - 2012: docent, UK, Bratislava
 • 2010 - 2011: vedoucí katedry Křesťanské sociální práce, ÚP, Olomouc
 • 2005 - 2007: vedoucí Centra praktických studií
 • 2005 - 2007: výzkumný pracovník, IVRIS
 • 2000 - 2002: výzkumný pracovník, VÚPSV
 • 1998 - 1999: ředitel, Občanská poradna v Brně
 • 1998 - dosud: docent, Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1995 - 1998: interní student PGS, Katedra sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1994 - 1995: sociolog, Útvar hlavního architekta, Magistrát města Brna
 • 1990 - 1995: student, Katedra sociologie a sociální politiky a sociální práce MU v Brně
 • 1988 - 1989: sociální pracovník, Odbor sociální péče Národního výboru města Brna
 • 1988 -1989: student, Státní jazyková škola v Brně (NJ - zakončeno malou SZ)
Pedagogická činnost
 • Teorie a metody sociální práce
 • Individuální práce s klientem
 • Management v sociální práci
 • Vedení praxe a supervize
 • Existenciální analýza a logoterapie
 • Sociální práce
 • Supervize organizací
 • Reflexivita v sociální práci
 • Model růstu dle V. Satirové
 • Poradenství v práci s rodinami
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2023: TAČR / Rodičovství za mřížemi/ TL03000199
 • 2018-2021: TAČR / Profesionalizace sociální práce/ TL01000146
 • 2013-2014: OP VK / Reflexivita v SPR /CZ.1.07/2.2.00/28.0225
 • 2005-2007: OP RL / Praktický výzkum v SPR
 • 2001-2003: PHARE /Improvement of Relations between the Roma and Czech Communities č. CZ 9901.01
 • MŠMT /Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR č. 143200001/
 • GAČR /Sociální exkluze a inkluze v české společnosti č.403/03/1007/
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2014: jeden týden na The International Institute for the Rights of the Child - IDE (SWISS)
 • 2007: dva týdny na The University of York (GB)
 • 2006: jeden týden na The Hebrew University Jerusaleme
 • 2001: dva týdny letní školy na Vytautas Magnus University (LT)
 • 1999: jeden týden pobytu na Aténské univerzitě (GR)
 • 1998: jeden týden pobytu v NACAB v Londýně
 • 1997: dva týdny na Katolické univerzitě v Tilburgu (NL)
 • 1996: osm týdnů pobytu na Katolické univerzitě v Tilburgu (NL]
 • 17. 6. 2018 – 21. 6. 2018: Aalborg University, Aalborg, Ostatní, DNK
  • Výzkumný pobyt v rámci projekt TAČE ETA - Profesionalizace sociální práce
Universitní aktivity
 • 2019 - dosud: člen komise pro strategický rozvoj FSS MU
 • 2018 - dosud: člen oborové rady Sociální pedagogiky PedF MU
 • 2016 - dosud: člen oborové rady SPSP FSS MU
 • 2015 - dosud: Komise pro stravovací politiku MU
 • 2002 - 2005: stipendijní komise FSS
 • 1999 - 2000: Etická komise pro výzkum FSS
Mimouniversitní aktivity
 • 2020-dosud: člen odborné poradní skupiny ke stínovému programovému výboru "Kultura, kreativita a inkluzivní společnost"
 • 2020-dosud: člen programové rady doktorského studia TF JU
 • 2002-2004: koordinace tvorby Strategie sociální inkluze Romů v Brně
 • 2000-2001: koordinace tvorby koncepce sociální péče v městě Brně
 • 1998 - dosud: člen konzultační komise ASVSP
 • 1995 - 1999: zakládající člen výboru sdružení LATA / RATOLEST
 • 1997 - 1999: zakládající člen výboru sdružení Občanská poradna
 • 1998 - 1999: místopředseda výboru Asociace občanských poraden
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019 - dosud: člen pracovní skupiny Rady pro vnitřní hodnocení OU
 • 2018 - dosud: hodnotitel projektů Evropské komise / Horizon 2020
 • 2018 - dosud: člen odborného orgánu hodnotitelů RVVI
 • 2017 - dosud: člen redakční rady Aging Research Open Access
 • 2016 - dosud: hodnotitel projektů pro APVV SK
 • 2014 - 2016: člen redakční rady Caritas et Veritas
 • 2012 - 2015: Vědecká rada Ústavu sociální práce Hradec Králové
 • 2011 - 2015: Vědecká rada ZSF České Budějovice
 • 2011 - 2015: člen pracovní skupina Akreditační komise ČR
 • 2005 - 2008: člen oborové komise sociologie GAČR
 • 2008 - 2012: člen redakční rady Clinical Social Work, Viena (A)
 • 2000 - 2015: člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
 • 2001 - 2004 předseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
 • 2000 - 2002: člen redakční rady časopisu Adiktologie
 • 2000 - 2010: člen redakční rady časopisu Scripta bioethica
Vybrané publikace
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami. ASVSP, 2020. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8. Stránky vydavatele info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 28-39. ISSN 2336-6664. Stránky vydavatele článek - open access info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Alena a Pavel NAVRÁTIL. Individualizace v sociální práci s rodinou – obviňování obětí. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 6, s. 142-157. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Epistemické diskursy „vysvětlení" a „porozumění" v modelech posouzení životní situace. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 5-25. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9. full-text info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Educational discourses in social work. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, roč. 4, č. 1, s. 38-56. ISSN 1805-8825. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. How to develop and manage a participative organization in social services with children and youth? In Pech, Martin. The International Scientific Conference INPROFORUM 2015. 1st. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2015. s. 87-92. ISBN 978-80-7394-536-7. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Životní plánování jako nová potřeba v pozdně moderní době. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Paraha: Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 2016, č. 1, s. 5-16. ISSN 1211-6378. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Participation and child protection: conceptualization. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1st. Sofia, Bulgaria: SGEM2014, 2014. s. 607-614. ISBN 978-619-7105-23-0. doi:10.5593/sgemsocial2014B12. http://www.sgemsocial.org/ info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. s. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3. http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivní praxe. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 133-138. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. s. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Stránky vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup. In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úkolově orientovaný přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 109-114. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. odkaza na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie identity v pozdně moderní době. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 57-63. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Psychosociální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 66-69. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 21-26. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 92-96. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době. In Truhlářová, Zuzana; Levická, Katarína. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 14-29, 15 s. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Pavel BAJER. Social construction of social work identity in the process of its institutionalisation. In V. A. Dorošina. SOCIOSPHERE. 5-6 2012. Penza: Scientific-Publishing Center Sociosphera, 2012. s. 51-56. ISBN 978-5-91990-044-3. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Kak pomagajuščije rabotniky konstruirujut problemy ciganskich semjej: vklad obščich i specifičeskich stěreotypov o raditělstvě. The journal of social policy studies. rusko, 2010, roč. 8/2010, č. 3, s. 353-372. ISSN 1727-0634. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2. Obsah monografie info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social work with Roma families as a prevention of the child removal. Clinical Social Work. 2009, roč. 2009, 1-2, s. 11-36. ISSN 1338-0036. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Emoční sebereflexe jako předpoklad kvalitní sociální práce. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1th. Litomyšl: Město Litomyšl, 2009. s. 31-46. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Erosion of Family Identity in the Czech late Modern Society. Bridges. Klaipeda, 2009, roč. 2009, č. 39, s. 273-279. ISSN 1648-3979. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Helping poor Romany parents to keep their children in the families. Bridges. Kleipeda, 2009, roč. 2009, č. 40, s. 69-77, 7 s. ISSN 1648-3979. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 72-86. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poslání a účel praktického vzdělávání na univerzitě a role instruktora v něm. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 194-198. ISBN 978-80-89185-27-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Život je dar. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen podoborové komise GAČR v oblasti společenských věd. Grantová agentura České republiky, 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Logoterapie v rodinné terapii. In Život je dar. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Parenthood in Socially Excluded Roma Families: Points of Departure for Social Work. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 133-154, 21 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 229-244, 15 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Role sociální práce v pozdn-moderní spolenosti. In Možnosti sociální práce na poátku 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 37-52. ISBN 80-86771-10-5. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2005. 260 s. TMSP. ISBN 80-903070-2-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 84-94, 10 s. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2003. s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 76-104, 28 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Možnosti sociální práce v romských komunitách. 1. vyd. Brno: ASVSP, 2003. Sociální práce /Sociálna práce. ISBN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce. In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. s. 70-75, 5 s. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 197-204, 7 s. ISSN 1213-624. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 120-139, 19 s. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální vyloučení. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 30-35. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Adaptační strategie (Romů). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 165-174, 11 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně, 2002. s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Integrace Romů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 34-89. ISSN 1213-624. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Projekt komunitního bydlení v perspektivě paradigmat sociální práce. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, FSS, Georgetown, 2002. s. 321-352. Rubikon. ISBN 80-210-279. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Strategie sociální inkluze Romů v Brně. 1. vyd. Brno: Rada pro rovnoprávné partnerství, 2002. 36 s. 1.ed. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Evaluace projektů zabývajících se sociálním vyloučení Romů v ČR. 1. vyd. Brno: VÚPSV, 2002. 65 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Výzkum interetnických vztahů. 1. vyd. Brno: Phare, 2002. 84 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vybrané teorie sociální práce. In MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 183-260. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce. Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, 2001, roč. 1, č. 2, s. 16-23. ISSN 1213-2977. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Krizová intervence. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2001, roč. 2001, s. 61-72, 11 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. 67 s. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální služby a jejich hodnocení. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 2000, roč. 26, č. 10, s. 12. ISSN 0049-0961. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 s. Disertační práce. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie. Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 25-33. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1998, roč. 34, č. 1, s. 37-50. ISSN 0038-0288. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci. Sociální práce. Brno: NCR, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 27-38. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Institucionalizace protidrogové politiky v ČR. 1995. 174 s. info

29. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info