prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Katedra počítačových systémů a komunikací


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
 • ResearcherID: M-6292-2016
 • Scopus Author ID: 57214461388
 • ORCID: 0000-0003-1902-1728
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • externí učitel
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: vědecko-pedagogický titul profesor (Prof.) pro obor občanské právo; jmenoval prezident České republiky na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 1996: vědecko-pedagogický titul docent (Doc.) pro obor občanské právo; habilitační práce Vybrané kapitoly z českého autorského práva; jmenoval rektor Masarykovy univerzity
 • 1993: kurs vysokoškolské pedagogiky na Masarykově univerzitě
 • 1992: vědecká hodnost kandidáta právních věd (CSc.); udělena Vědeckým kolegiem věd o státu a právu Československé akademie věd v Praze; kandidátská disertační práce Právo výkonných umělců v agenturní a ochranné praxi
 • 1990-1991: externí vědecký aspirant v oboru občanské právo hmotné a procesní na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
 • 1983: titul doktor práv (JUDr.); přiznán Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykovou univerzitou)
 • 1978-1982: studijní obor právo na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykovy univerzity); diplomová práce Kapitoly z problematiky právní filozofie
Přehled zaměstnání
 • 2009-: profesor Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • 2004-: vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu (dříve katedry občanského práva a pracovního práva) Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2003-: profesor občanského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2003-2012: profesor občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1996-2003: docent občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1991-1996: odborný asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1990-: advokát zapsaný Českou advokátní komorou
 • 1990: podnikatel v poradenských službách
 • 1987-1990: právník v oddělení řízení středních odborných učilišť zřizovaných Jihomoravským krajským národním výborem, odbor školství Jihomoravského krajského národního výboru v Brně
 • 1986-1987: právník Tesla Brno, k. p., v Brně
 • 1985-1986: státní notář státního notářství v Břeclavi
 • 1984-2004: znalec z oborů školství a kultura, odvětví estrády a varieté, a ekonomika, odvětví účetní evidence a, postupně, ceny a odhady; jmenoval předseda Krajského soudu v Brně
 • 1983-1984: notářský čekatel státního notářství v Břeclavi
 • 1979-1982: studentská vědecká síla na katedře teorie státu a práva Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykovy univerzity)
Pedagogická činnost
 • 2013: externí učitel Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2012-: externí učitel Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
 • 2013-2012: mentor postdoktoranda Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2010-2012: účastník projektu Inovace studijních programů FI MU; financováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2009-:profesor Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení v Brně
 • 2009-: garant oboru Občanské právo doktorského studijního programu Teoretické právní vědy Univerzity Palackého
 • 2008-2012: garant předmětu Právo duševního vlastnictví v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy Masarykovy univerzity
 • 2007-: výuka v doktorském, magisterském a bakalářském studijním programu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity
 • 2007-2012: učitel, předseda a člen komise pro obhajoby disertačních prací v programu celoživotního vzdělávání LL.M. in Corporate Law, ověřeného Nottingham Trent University, Velká Británie
 • 2007-: člen European Intellectual Property Teachers` Network; koordinátor Queen Mary, University of London
 • 2007: zpracovatel Koncepce výuky, vědy a výzkumu práva duševního vlastnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
 • 2005-2012: podíl na elektronizaci vzdělávací činnosti
 • 2003-2012: garant předmětu Cvičení z práva duševního vlastnictví v magisterském studijním programu Právo a právní věda
 • 2003-2012: výuka v magisterském a později též doktorském studijním programu Právo a právní věda, později též Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Palackého
 • 2002-2007: podíl na internacionalizaci vzdělávací činnosti: koordinátor a učitel předmětu Copyright Law, dříve Intellectual Property Law, v mezinárodním programu Socrates/Erasmus
 • 2001-: člen oborové komise občanského práva Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy Masarykovy univerzity
 • 2000-2012: člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky
 • 2000-2012: předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky
 • 1999-2000: spoluúčastník Educational Initiative for Central and Eastern Europe in "NGO law"; pořádáno International Center for Not-for-Profit Law, Washington, D. C.
 • 1998-1999: hlavní řešitel vzdělávacího projektu Výuka předmětu Spolkové a nadační právo (spolu s J. Hurdíkem); financováno Vzdělávací nadací Jana Husa
 • 1997-2002: garant předmětu Spolkové a nadační právo v magisterském studijním programu Právo a právní věda
 • 1996-2012: předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
 • 1994-1995: anglické přednášky ve vzdělávacím programu Lectures on Czech Law a Introduction to Czech Law pro akademické pracovníky The John Marshall Law School, Chicago, Ill.
 • 1992-2012: školitel 13 absolventů a 1 studenta doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (dříve postgraduálního studia) na Masarykově univerzitě
 • 1991-2012: garant předmětu Právo duševního vlastnictví v magisterském studijním programu Právo a právní věda
 • 1991-2012: školitel a učitel v doktorském, magisterském a bakalářském studijním programu a v programech celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity; školitel, vedoucí, oponent nebo konzultant disertačních, rigorózních, diplomových a studentských soutěžních prací tamtéž
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-: garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2010: hodnotitel ve studentských grantových soutěžích Západočeské univerzity v Plzni
 • 2010: hodnotitel studentských projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze
 • 2009-2011: řešitel grantového projektu Univerzity Palackého, Vědecké testování práv duševního vlastnictví v rámci globalizace práva; veřejná podpory Grantové agentury České republiky
 • 2007, 2001-2004: člen oborové rady č. 7, Sociální a ekonomické vědy, Grantové agentury Akademie věd České republiky
 • 2003-2007: spoluřešitel české části International Trade Marks and Signs Project (spolu s P. Hajnem)
 • 2003: konzultant "NGO law" v mezinárodním projektu Partnership; organizováno International Center for Not-for-Profit Law, Washington, D. C.; financováno United States Assistance for International Development
 • 2002-2007: spoluřešitel 3 mezinárodních a 2 tuzemských výzkumných projektů specifického výzkumu se zapojením 2 studentů doktorského studijního programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (spolu s P. Tůmou nebo M. Sigmundovou)
 • 2001-2004: člen podoborové komise 407 - právní vědy, politologie, oborové komise společenských věd Grantové agentury České republiky
 • 2001-2002: místopředseda oborové rady č. 7, Sociální a ekonomické vědy, Grantové agentury Akademie věd České republiky
 • 2001: řešitel české části Enforcement of Industrial Property Rights in Central and Eastern Europe; koordinátorem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Patent-, Urheber und Wettbewerbsrecht; příjemcem Evropská patentová organizace
 • 1999-2003: autor 4 právních dobrozdání pro mezinárodní odborné společnosti
 • 1998-: hodnotitel, ad hoc, grantových projektů Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
 • 1998: člen výzkumné skupiny projektu Tempus II, Music Media Training Programme for the Czech Republic
 • 1997-: účastník 7 mezinárodních nebo zahraničních projektů (vedle vyjmenovaných); (1 spolu s K. Ronovskou)
 • 1994: řešitel grantu Masarykovy univerzity u příležitosti Roku Masarykovy univerzity 1994 na téma Univerzitní a fakultní nadace
 • 1992-: legislativně aplikovaná výzkumná činnost včetně vyžádaných legislativních stanovisek pro státní orgány
 • 1992-: účastník mezinárodních nebo zahraničních konferencí apod.; postupně i předseda sekcí nebo panelista
 • 1990-: celkem 1037 citací: 370 zahraničních (z nich 249 slovenských) a 667 tuzemských; stav k 1. 11. 2010
 • 1988-: řešitel nebo konzultant 7 tuzemských projektů (vedle vyjmenovaných); (1 spolu s K. Ronovskou); (po 1 příspěvku Nadace VIA, Nadace Český literární fond, sekce vědecké a odborné literatury, a Českého hudebního fondu)
Akademické stáže
 • Mezistátní organizace:
 • 2002: dva měsíce hostující výzkumník v International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Řím; stipendium UNIDROIT
 • Zahraniční výzkumné ústavy nebo univerzity:
 • 2001: čtrnáct dnů hostující výzkumník v Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för Immaterialrätt och Medienrätt vid Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm; stipendium Svenska Institutet
 • 1999: čtyři měsíce hostující výzkumník v Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Mnichov; stipendium Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, e. V.
 • 1994: dvanáct dnů účastník kursu The John Marshall Law School, Chicago, Ill.
 • 1995: Intellectual Property Law Course; spolupořádáno The John Marshall Law School, Chicago, a Vysokým učením technickým v Brně
 • 1994: An Introduction to American Law and Legal Education Course; pořádáno The John Marshall Law School, Chicago, Ill.
 • 1994-: řada pozvaných návštěv nebo odborných exkurzí v mezinárodních justičních orgánech, zahraničních úřadech nebo výzkumných ústavech či univerzitách
Universitní aktivity
 • 2010, 2006, 2005: lektor 4 školení manažerů a akademických pracovníků Masarykovy univerzity o ochraně duševního vlastnictví a o právních aspektech výzkumu a vývoje
 • 2007-2011: člen Vědecké rady Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
 • 2006, 2004: spoluřešitel nebo partner 2 rozvojových projektů Masarykovy univerzity
 • 2005-2013: konzultant, ad hoc, Masarykovy univerzity a jejích součástí ve věcech duševního vlastnictví
 • 2003-2008: člen Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1998-2001: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 1995-1999: člen Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity a člen jeho pedagogické komise
Mimouniversitní aktivity
 • 2022-: přidružený odborník Galileovské komise (the Galileo Commission), projektu the Science and Medical Network, London, the United Kingdom
 • 2018: člen přezkumné komise pro řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součásti státní závěrečné zkoušky na Univerzitě Palackého
 • 2016-2019,1992-1998: člen International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
 • 2015-: expert správce domény .cz ve věcech alternativního řešení sporů týkajících se doménových jmen v doméně .cz
 • 2013-,1998-2006: člen Association littéraire et artistique (ALAI), od 2013 člen správní rady ALAI Česká republika
 • 2011-: člen etických komisí ve výzkumu a vzdělávání, ad hoc; různé veřejné instituce
 • 2012-2014: člen expertní komise pro aplikaci nové civilní legislativy, stálého poradního orgánu ministra spravedlnosti
 • 2012, 2009: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro novelizaci autorského zákona
 • 2011: člen pracovní skupiny Legislativní rady vlády k návrhu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém
 • 2010-2012: člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro občanský zákoník
 • 2010: člen expertní skupiny pro civilní právo hmotné při Ministerstvu spravedlnosti
 • 2009: člen 4 pracovních komisí Legislativní rady vlády pro posouzení návrhu občanského zákoníku
 • 2008: člen, ad hoc, rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro občanský zákoník
 • 2006-: konzultant státních zástupců nebo policejních orgánů ve speciálním oboru duševního vlastnictví v závažných a skutkově složitých trestních věcech, ad hoc
 • 2006-2010: mezinárodní rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve věcech práva doménových jmen v doméně ".eu"
 • 2006: člen senátu rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví
 • 2005: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro novelizaci autorského zákona
 • 2004-: mezinárodní a vnitrostátní rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • 2004-: člen Freunde und ehemalige Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht e. V.
 • 2004-: redakční lektor, ad hoc, příspěvků do různých odborných a vědeckých časopisů a sborníků v Česku a na Slovensku
 • 2004: právní konzultace pro veřejného ochránce práv
 • 2004: člen Akademické rady Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s., v Třebíči
 • 2003-2009: člen Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2003-2013: člen konzultativního poradního orgánu prezidenta České republiky pro oblast práva a legislativy
 • 2003-2005: člen Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství v Bruselu (European Commission High Level Copyright Experts Group) za Českou republiku
 • 2002-2006: člen komise Ministerstva spravedlnosti pro nový občanský zákoník
 • 2000-2001: člen subkomise pro právo informačních systémů pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo
 • 2000-2001: člen pracovní skupiny Úřadu vlády pro novelizaci zákona o nadacích a nadačních fondech
 • 1998-2010, 1991: člen studijní a legislativní sekce pro soukromé právo České advokátní komory
 • 1998-: tuzemský nebo zahraniční hodnotitel návrhů grantových projektů
 • 1998-2019: člen Ligue international du droit de la concurrence (LIDC)
 • 1998-2004: člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro občanské právo
 • 1998-2000: člen subkomise pro nehmotné statky komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva
 • 1997-: člen International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
 • 1997-1999: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro nový autorský zákon
 • 1997-1998: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • 1997-1998: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro zákon o poskytování informací o činnosti orgánů státní správy a samosprávy
 • 1997-1998: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro zákon o omezení koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků
 • 1995-1997: expertní člen 3 státních delegací České republiky na oblastních mezistátních jednáních (UNESCO, ES)
 • 1995: člen výboru expertů ministra kultury pro novelizaci autorského zákona
 • 1993-: vyžádané právní konzultace pro poslance nebo senátory Parlamentu, ad hoc
 • 1992-1996: člen Amnesty International (AI), české skupiny
 • 1992: člen expertní skupiny místopředsedy federální vlády pro přípravu nadačního zákona
 • 1991-1998: člen International Bar Association (IBA), Copyright Section, Human Rights Institute
 • 1989: právní konzultace pro Ministerstvo kultury ČSR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2020-: člen redakční rady Duševného vlastníctva, vydává Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • 2019: uznání Dilie, divadelní, literární, audiovizuální agentury, z. s., za dlouholetou odbornou činnost v oblasti autorského práva
 • 2019: čestná medaile ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády za přínos při tvorbě českého právního řádu
 • 2019: čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědecký komentář, Autorský zákon, 2., přepr. vyd. (spoluautor Pavel Tůma)
 • 2016-: zahraniční člen redakční rady časopisu Теорія і практика інтелектуальної власності, vydává Vědecko-výzkumný ústav duševního vlastnictví Národní vědecké akademie právních věd, Kyjev, Ukrajina
 • 2015: čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědeckou monografii Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
 • 2014-2018: člen Akademického sněmu Akademie věd České republiky; jmenován Radou vysokých škol jako představitel vysokých škol
 • 2014-: člen vědecké rady Nakladatelství Leges, s. r. o., Praha
 • 2013-2020: člen, dílem místopředseda, oborové rady doktorského studijního programu Soudní inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • 2012-: člen vědecké rady odborného nakladatelství Doplněk, Jana Šabaty, v Brně
 • 2012: čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědeckou monografii Pojmové znaky duševního vlastnictví
 • 2012-2014: člen vědecké rady odborného nakladatelství Linde Praha, a. s., v Praze
 • 2009-: člen oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2009: Autorská cena, ex aequo, za spoluautorské dílo Občanský zákoník, Velký akademický komentář; uděleno Karlsbader Juristentage, Vereinigung Deutsch-Tschechisch- Slowakischer Juristen, e. V.
 • 2007-2009: člen řídícího výboru Ministerstva spravedlnosti k návrhu občanského zákoníku
 • 2007: hodnotitel pracovního návrhu občanského zákoníku
 • 2007: Právník roku 2006 v kategorii právo duševního vlastnictví; odborná anketa právníků
 • 2005-: člen Komise pro obhajoby doktorských disertací ve skupině právních věd při Vědeckém kolegiu věd o státu a právu Slovenské akademie věd
 • 2005-: člen redakční rady Acta iuridica olomucensia
 • 1998-2001: člen redakční rady International Journal of Not-for-Profit Law, Washington, D.C.
 • 1998: Cena rektora Masarykovy univerzity v Brně za vynikající tvůrčí čin - dílo Autorský zákon.
 • 1997-: člen komisí pro jmenování profesorem, habilitačních komisí nebo oponent habilitačních prací v Česku nebo na Slovensku
 • 1996: Medaile univerzitného profesora Štefana Lubyho; spoluudělila Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • 1989, 1988: prémie Českého hudebního fondu za odborné práce
 • 1980-1982: ceny za 1., 2. a 3. místo v sekcích celostátních kol studentských vědeckých soutěží v oboru právo
 • Biografická hesla:
 • 2005, 2004: Who is ...? (v České republice). 4.-5. Auf. Zug: Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG 2004-2005.
 • 2002: Who`s Who in Greater Europe. London: WhoEurope International Publishing, Inc. 2002
 • 2002: Malá encyklopedie českých právníků. Praha: Linde 2002
 • 2001: Lexikon českých právníků 2000. Praha: Academia 2001
Vybrané publikace
 • TELEC, Ivo. professional affiliate of the Galileo Commission, a project of the Scientific and Medical Network. The Galileo Commission, a project of the Scientific and Medical Network, London, The United Kingdom, 2022. The Galileo Commission info
 • TELEC, Ivo. člen vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference Autononomy of the Interest Corporations in Public Law and Private Law, pořádané Právnickou fakultou Trnavské univerzity v Trnavě. vědecký výbor mezinárodní vědecké konference Autononomy of the Interest Corporations in Public Law and Private Law, 2021 - 2021. Týždeň vedy info
 • TELEC, Ivo. Kontroverze práva, zdraví a rodiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 268 s. ISBN 978-80-7502-533-3. info
 • TELEC, Ivo. Přirozená práva člověka a újma na nich v pohledu občanského zákoníku. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: Základní otázky života, práva a vůbec ...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 241-263, 22 s. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám info
 • POKLADNÍKOVÁ, Jitka a Ivo TELEC. Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements. Health Policy. Elsevier, 2020, roč. 124, č. 3, s. 311-316. ISSN 0168-8510. doi:10.1016/j.healthpol.2020.01.009. Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements info
 • TELEC, Ivo. Právo komplementární a alternativní medicíny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2020. 448 s. ISBN 978-80-7502-384-1. info
 • TELEC, Ivo. člen redakční rady Duševného vlastníctva. Duševné vlastníctvo, 2020. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 2., upravené vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019. 1314 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-748-4. info
 • TELEC, Ivo. Uznání Dilia za dlouholetou odbornou činnost v oblasti autorského práva. Dilia, divadelní, literární a audiovizuální agentura, z. s., 2019. info
 • TELEC, Ivo. Čestná medaile za přínos při tvorbě českého právního řádu. ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, 2019. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědecký komentář k Autorskému zákonu. rektor Univerzity Palackého, 2019. info
 • TELEC, Ivo. Zlá víra. (Rozšířená verze). Bulletin-advokacie.cz. Praha: Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, 7/8, s. 32-38. ISSN 1805-8280. Zlá víra (Rozšířená verze) info
 • TELEC, Ivo. Nekalé praktiky v péči o zdraví. 2. zpříst. Psychosom. Liberec: LIRTAPS, o. p. s., 2018, roč. 16, 2/3, s. 117-129. Nekalé praktiky v péči o zdraví info
 • TELEC, Ivo. Právo přírodního léčitelství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2018. 336 s. ISBN 978-80-7502-306-3. info
 • TELEC, Ivo. Spiritual Healing as a Religious Act. Social Science Research Network. Elsevier, 2018. doi:10.2139/ssrn.3156312. Spiritual Healing as a Religious Act info
 • TELEC, Ivo. Psychoterapie a právo. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 7, č. 2, s. 16-28. ISSN 1804-8137. Psychoterapie a právo info
 • TELEC, Ivo. Cesta spolkového práva. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2017, roč. 25, č. 2, s. 31-48. ISSN 1211-9768. info
 • TELEC, Ivo. Freedom to Choose One’s Own Health Care. International and Comparative Law Review. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, roč. 17, č. 2, s. 143-155. ISSN 1213-8770. doi:10.2478/iclr-2018-0020. Freedom to Choose One’s Own Health Care info
 • TELEC, Ivo. zahraničí člen redakční rady časopisu Теорія і практика інтелектуальної власності, Kyjev, Ukrajina. Теорія і практика інтелектуальної власності, 2016. info
 • TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1. info
 • TELEC, Ivo. Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 15 - 19. ISSN 1210-6348. info
 • TELEC, Ivo. Political Freedom and Intellectual Property Rights: Conflict of Values. International and Comparative Law Review. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, roč. 15, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-8770. Political Freedom and Intellectual Property Rights: Conflict of Values info
 • TELEC, Ivo. Čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědeckou monografii Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 2015. info
 • TELEC, Ivo. Politická svoboda a duševní vlastnictví: střet hodnot. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2013, roč. 152, č. 3, s. 209-221, 12 s. ISSN 0231-6625. info
 • TELEC, Ivo. člen expertní skupiny komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise Ministerstva spravedlnosti pro aplikaci nové civilní legislativy, 2013. info
 • MELZER, Filip, Petr TÉGL a Ivo TELEC. Užití předpisů občanského práva. § 9. In Filip Melzer a Petr Tégl. Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2013. s. 182-190. Komentátor. info
 • TELEC, Ivo. Pojmové znaky duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2012. 163 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-425-4. info
 • TELEC, Ivo. Čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědeckou monografii Pojmové znaky duševního vlastnictví. rektor Univerzity Palackého, 2011. info
 • HAJN, Petr a Ivo TELEC. International Trade Mark and Signs Protection: Czech Republic. In Lange, P. (ed.): International Trade Mark and Signs Protection. 1st ed. München: Verlag C. H. Beck in Gemeinschaft mit Hart Publishing, Oxford und Nomos Verlagsgesellchaft, Baden-Baden, 2010. s. 261 - 312. Handbooks. ISBN 978-3-406-57875-5. info
 • TELEC, Ivo. O štěstí, umění, krajině a také o právu. In Havel, B. - Pihera, V. (eds.): Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2010. s. 335-352. ISBN 978-80-7380-265-3. info
 • HAJN, Petr a Ivo TELEC. Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts: Tschechien. In Paul Lange (editor). Internationales Handbuch des Marken- und Kenzeichenrechts. 1. vyd. München: Verlag C. H. Beck, 2009. s. 939 - 981, 42 s. Nr. 2. ISBN 978-3-406-57122-0. info
 • TELEC, Ivo. Autorská cena, ex aequo, za spoluautorské dílo Občanský zákoník, Velký akademický komentář, spoludržitel. Karlsbader Juristen Tage, Vereininung Deutschh-Tschechisch-Slowakischer Juristen, e. V., 2009. info
 • TELEC, Ivo. Principy právního myšlení. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • TELEC, Ivo. Právo a právní věda. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • TELEC, Ivo. Občanské právo. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • TELEC, Ivo. Ochrana osobnosti, § 11. In Eliáš, K. et al.: Občanský zákoník. Velký akademický komentář, 1. díl. 1. vyd. Praha: Linda Praha, a. s., 2008. s. 92-173. ISBN 978-80-7201-687-7. info
 • TELEC, Ivo. Ochrana osobnosti, § 11 - 16. In Karel Eliáš. Občanský zákoník, Velký akademický komentář. Svazek 1, § 1-487. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2008. s. 92-173. ISBN 978-80-7201-687-7. info
 • TELEC, Ivo. Vědecká propedeutika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: Verlag C. H. Beck, 2007. 989 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. info
 • TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2., upravené. Brno: Jan Šabata, 2007. 200 s. Učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7239-206-3. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2006. 114 s. Učebnice, díl 2. ISBN 80-7239-198-4. info
 • TELEC, Ivo. The Enforcement of Patent Rights in the Czech Republic. In Patent enforcement worldwide : a survey of 15 countries : writings in honour of Dieter Stauder. 2nd ed. Oxford - Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005. s. 253-267, 14 s. (IIC studies ; Volume 23). ISBN 1-84113-538-0. info
 • TELEC, Ivo a Michaela SIGMUNDOVÁ. International Encyclopaedia of Laws. Intellectual Property. Czech Republic. In: Vanhees, H. (ed.): Intellectual Property. vyd. 1. The Hague: Kluwer Law International, 2005. 212 s. Suppl. 28. ISBN 978-90-6544-887-3. URL info
 • TELEC, Ivo. člen redakční rady Acta iuridica olomucensia. Acta iuridica olomucensia, 2004. info
 • HENDRYCH, Dušan, Josef FIALA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jan HURDÍK, Vladimír KRATOCHVÍL, Marta MACHÁČKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ a Ivo TELEC. Právnický slovník. / Dušan Hendrych ... [et al.]. 2. rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 1320 s. (Beckovy odborné slovníky). ISBN 80-7179-740-5. info
 • TELEC, Ivo. Jak chránit zaměstnavatele před zaměstnanci? In Ve službách práva : sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze. 1. vyd. Praha: Verlag C. H. Beck, 2003. s. 223-235. Edice Pocty. ISBN 80-7179-820-7. info
 • TELEC, Ivo. Právní ochrana investic, důvěrných informací a know-how. In Systems integration 2003 : 11th international conference, Prague, Czech Republic, June 16-17, 2003 : proceedings. Ed. 1. Prague: University of Economics, 2003. s. 500-504. ISBN 80-245-0522-3. URL info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Intellectual Property Law and its Legal Protection in the Czech Republic. A Survey. The Journal of East European Law : JEEL. New York: Columbia University School of Law, 2003, Vol. 10, No 2, s. 299-343. ISSN 1074-9292. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Ivo TELEC. Rechtsregelung der sogenannten Verbraucherverträge in Tschechien. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, WiRO : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Verlag C. H. Beck, 2002, roč. 11, č. 4, s. 102-105. ISSN 0941-6293. info
 • TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 1 : Licenční smlouva : Lidskoprávní základy. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2002. 201 s. Učebnice, díl 1. ISBN 80-7239-110-0. info
 • TELEC, Ivo. Der Lizenzvertrag nach dem neuen tschechischen Urhebergesetz. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2002, Roč. 11, č. 1, s. 8-12. ISSN 0941-6293. info
 • TELEC, Ivo. Competition and Abuse of the Association Membership. IJNL. International Journal of Not-for-Profit Law. New York, USA: Internat. Center for Not-for-Profit Law, 2002, roč. 4/2002, č. 4, 4 s. URL info
 • TELEC, Ivo. Zum neuen tschechischen Urhebergesetz vom 7. April 2000 : eine Einführung. [S. l.]: [S. n.], 2001. s. 219-230. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Ivo TELEC. Lexikon občanské právo. / Josef Fiala ... [et al.]. Vyd. 2., rozš. Ostrava: Sagit, 2001. 512 s. (Lexikony - Sagit; Sv. 3). ISBN 80-7208-237-X. info
 • TELEC, Ivo. Metodika výkladu právních předpisů : právně hermeneutická technika. 2. vyd. Vyd. 2. Brno: Doplněk, 2001. 58 s. ISBN 80-7239-103-8. info
 • TELEC, Ivo. The Human Rights Dimension of Author's Rights and Neighbouring Rights from the Czech Constitutional Perspective. In Urheberrecht. Gestern - Heute - Morgen : Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag. 1. Aufl. München: C. H. Beck, 2001. s. 67-78. Festschriften. ISBN 3-406-48174-4. info
 • TELEC, Ivo. The Enforcement of Industrial Property Rights in the Czech Republic. International Review of Intellectual Property and Copyright Law : IIC. Münich: C. H. Beck, 2001, Vol. 32, no. 8, s. s. 935 - 950, 15 s. ISSN 0018-9855. info
 • TELEC, Ivo. Zum neuen tschechischen Urhebergesetz vom 7. April 2000 : eine Einführung. GRUR Int.: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 2001, Roč. 50, č. 3, s. 219-230. ISSN 0435-8600. info
 • TELEC, Ivo. Autorská cena za spoluautorské dílo Právnický slovník. Karlsbader Juristentage, Vereinigung Deutsch- Tschechisch- Slowakischer Juristen, e. V., 2001. info
 • TELEC, Ivo. Recent Legislative Developments in Czech Author's Law. In Collection of Papers Presented at the ATRIP Annual Meeting, Geneve, July 7 to 9, 1999. 1st ed. Geneve: World Intellectual Property Organisation / Association of Teaching and Research in Intellectual Property, 2000. s. 221 - 233, 3 s. ISBN 978-80-8083-788-4. info
 • TELEC, Ivo. Spolkové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998. 254 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 80-7179-194-6. info
 • HURDÍK, Jan a Ivo TELEC. Zákon o nadacích a nadačních fondech : komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998. 332 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-199-7. info
 • TELEC, Ivo a Jiří FUKAČ. Hudba a média : rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s. ISBN 80-210-1951-4. info
 • TELEC, Ivo. Cena rektora Masarykovy univerzity za dílo Autorský zákon. Komentář. rektor Masarykovy univerzity, 1998. info
 • TELEC, Ivo. člen redakční rady International Journal of Not-for-Profit Law; vyd. International Center for Not-for-Profit Law, Washington, D.C., USA. International Journal of Not-for-Profit Law, 1998 - 2001. info
 • TELEC, Ivo. Collective Agreements in Czech Author`s Law. In Freedom of Contract Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 185-190. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 192. ISBN 80-210-1683-3. info
 • TELEC, Ivo. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. 504 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 80-7179-106-7. info
 • TELEC, Ivo. Autorské právo. In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. 52-56. ISBN 80-7058-462-9. info
 • TELEC, Ivo. Medaile univerzitného profesora Štefana Lubyho. Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 1996. info
 • TELEC, Ivo. Univerzitní a fakultní nadace : aplikace mimorozpočtového financování vysokých škol a vysokoškolského studia v soudobých podmínkách. In Univerzity na prahu nového tisíciletí : sborník mezinárodní konference, 2.-3.11.1994. Svazek 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 281-288. ISBN 80-210-1266-8. info
 • TELEC, Ivo. Glosář některých neklasických právních pojmů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 55 s. Právnické sešity ; č. 93. ISBN 80-210-1078-9. info
 • TELEC, Ivo. Právo výkonných umělců v provozovatelské praxi. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 182 s. ISBN 80-210-0680-3. info
 • TELEC, Ivo. Introduction to Czech Civil Law and Intellectual Property Law. In Introduction to Czech Law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 89-95. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 78. ISBN 80-210-0768-0. info

19. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info