MUDr. Jakub Turek


telefon: 532 23 4432, 4365
e‑mail: