PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Marie Pavlovská
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: pedagogika,Ph.D., Učitelovo pojetí výuky, MU 1994-1995: roční kurz Průvodce cestovního ruchu, Ministerstvo hospodářství ČR 1994: specializační kurz DV, Mgr., FF MU 1993-1994: dvouletý kurs - Vývojové poruchy učení pro učitele základních škol, CDVU MU 1984:Rigorózní zkouška, PdF UJEP v Brně 1981-1983:Rozšiřující studium pro učitele 1. st. ZŠ 1973-1977:PdF UJEP v Brně, obor ČJ-OV
Vybrané publikace
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš DOLEŽAL. Drama v českém školství. In Remsová Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 143-158. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, 2012, roč. 2012, č. 0201, s. 34-37. ISSN 1804-7890. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Vladimíra NEUŽILOVÁ. Druhá směna. Jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Romea, o.s., 2012. 109 s. ISBN 978-80-904106-1-9. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 85-91. ISBN 978-80-210-5848-4. info
 • COUFAL, Miroslav a Marie PAVLOVSKÁ. Intervention by the methods of drama education in preventive police action. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 251-264. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Spolupráce ZŠ s MŠ při přechodu dítěte z MŠ do školního prostředí. In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: OU - PdF, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7368-771-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Využití DV v práci pedagoga MŠ. In Vítková,M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. 1. vyd. Brno: MU, 2010. 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Anna ČERNOHLÁVKOVÁ. Metody a techniky DV při intervenci sociálně znevýhodněných dětí. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: MU, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Vliv metod dramatické výchovy na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: MU, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Stories, Teenagers and Grandparents. In School and Heath 21. PdF MU: MU, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • PAVLOVSKÁ, MARIE a Jan ŠIRŮČEK. Metody a techniky DV pro podporu inkluze. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2009. 11 s. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. DV pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálními znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 327-342. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • KLAPKO, Dušan, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 165-172, 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 127–140. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova napříč osnovami. 2008. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Projekt Setkání generací. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2008. vyd. UP Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 53 - 62, 285 s. ISBN 978-80-244-1911-4. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Story Bridge between Generations. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. s. 45-51, 6 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Vzdělávací projekt Hanin kufřík. 2008. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. How the Blind encounter the World trough Drama Education. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 891-896. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Násilí, sociálně patologické jevy ve škole. In Násilí z pohledu společenských věd. Praha: Policejní akademie ČR, 2007. s. 131-144. ISBN 978-80-7251-253-9. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Budování hodnot pomocí metod dramatické výchovy. In Hodnoty a výchova. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU, 2007. s. 377-387. ISBN 978-80-86633-78-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie, Lenka REMSOVÁ a Petra HAMADOVÁ. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Bartoňová, M., Vítková, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno: PdF MU v Brně, 2007. s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • PAVLOVSKÁ, M. a M. COUFAL. Uplatnění divadelních postupů, metod a forem ve výchově. Mgr. Miroslav Coufal, doktorand. 2007. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ a Lenka REMSOVÁ. Adaptace studentů se zrakovým postižením pomocí dramatické výchovy v období přechodu na střední školu. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 313-324, 11 s. Paido. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. THEATRE FORUM HELPS TO SOLVE PROBLEMS AT SCHOOLS AND SOCIAL CARE INSTITUTIONS. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 753-764. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Mária BENEŠOVÁ. Dieťa a biblia. Trnava: Dobrá kniha, 2006. 110 s. ISBN 80-7141-510-3. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Využití dramaterapie v dramatické výchově. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutická konfeence. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 45-48, 162 s. ISBN 80-244-1264-0. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Jak na divadlo fórum. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. 120 s. pedagogika. ISBN 80-86633-56-X. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Divadlo ve výchově při řešení problémových situací ve škole. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: PdF MU, 2005. s. 169-176. ISBN 80-86633-38-1. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Praxe studentů specializace DV a intervence rozvíjející jejich dovednosti. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: PdF MU, 2005. s. 169-175. ISBN 80-210-3884-5. info

4. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info