Práva studenta – žádosti, opravné prostředky, stížnosti

Žádosti a opravné prostředky

Student má právo hájit své zájmy různými způsoby. Běžnou komunikaci mezi studentem a fakultou, resp. studijním oddělením, představují žádosti, ve kterých student o něco žádá (např. o přerušení studia, povolení výjimky ze studijního a zkušebního řádu apod.), vysvětluje situaci, příp. přikládá k uvedeným tvrzením potřebné doklady. Pokud se žádost týká skutečností uvedených v § 68 odst. 3, zákona o vysokých školách, fakulta reaguje na žádost vydáním rozhodnutí. Jedná se např. o žádost o přerušení studia nebo žádost o uznání předmětů apod.

Student má právo na podání opravného prostředku, tj. na podání odvolání do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Opravný prostředek se podává ke stejnému orgánu, který vydal původní rozhodnutí.

Žádosti i opravné prostředky musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení, UČO, kontaktní adresu,
  • označení součásti MU či osoby, jíž jsou určeny,
  • označení věci, které se týkají,
  • datum a podpis.

Při podávání žádosti je student povinen doložit skutečnosti uvedené v žádosti, pokud nejsou dostupné v Informačním systému MU, jinak tyto skutečnosti nelze vzít v úvahu.

Stížnosti

Stížnost je druh podání, kterým se student může obrátit na Masarykovu univerzitu či její součást. Jedná se o prostředek, jímž lze např. upozornit na vadné chování, postup či jinou nežádoucí skutečnost. Stížnost se podává písemně na podatelně fakulty nebo doporučeně poštou, případně osobně nebo elektronicky. V případě, že je stížnost podána v elektronické podobě, je nutné ji do 5 dnů doplnit předložením originálu, jinak se k podání nepřihlíží.

Ze stížnosti musí být patrné, že se jedná o stížnost, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Stížnost by měla obsahovat stejné náležitosti jako žádosti a opravné prostředky (viz výše).

Stížnosti se zpravidla podávají na fakultě děkanovi, popř. rektorovi. Lhůta k vyřízení stížnosti je 60 dnů ode dne jejího doručení. V této lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o tom, zda byla jeho stížnost posouzena jako důvodná či nikoliv, jakým způsobem byla vyřízena a zda byla u oprávněné stížnosti přijata nápravná opatření. Lhůta může být i mimořádně prodloužena až na dobu 90 dnů v případě, že ji nelze pro náročnost vyřídit v určené lhůtě. Stěžovatel však musí být o prodloužení lhůty informován.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info