Statut Ekonomicko-správní fakulty MU

(ve znění účinném od 3. 6. 2013)

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1

(1)  Ekonomicko-správní fakulta (dále jen „fakulta“) je součástí Masarykovy univerzity (dále jen „univerzita“). Fakulta byla zřízena pro pedagogickou a vědeckou činnost v oboru ekonomických věd.

(2)  Základním úkolem fakulty je poskytovat na základě tvořivého vědeckého bádání vysokoškolské ekonomické vzdělání.

(3)  Fakulta byla zřízena usnesením AS MU v Brně ze dne 26. listopadu 1990.

(4)  Sídlem fakulty je Brno, Lipová 41a.

Článek 2

(1)  Fakulta je samosprávnou součástí univerzity jako veřejné vysoké školy. Samostatně a svobodně rozvíjí vzdělávací, vědeckou, doplňkovou a další činnost a vytváří pro tuto činnost podmínky.

(2)  Rozsah samosprávy fakulty a její vztahy k univerzitě jsou vymezeny zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění (dále jen „zákon“), statutem univerzity a tímto statutem.

(3)  Na půdě fakulty jsou zaručena všechna akademická práva a svobody ve smyslu ustanovení § 4 zákona a čl. 2 statutu univerzity.

Článek 3

(1)  Fakulta není právnickou osobou. V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nebo statut univerzity nestanoví jinak. Fakulta jedná a rozhoduje jménem univerzity ve věcech určených § 24 zákona č. 111/1998 Sb. odst. 1. Orgány fakulty jednají také jménem univerzity v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 statutu univerzity.

(2)  Fakultu může zastoupit jiná právnická osoba, fyzická osoba nebo pracovník fakulty jen na základě písemného zmocnění děkanem fakulty, a to v rozsahu jeho pravomoci, která je dána zákonem a statutem univerzity.

Část druhá
Činnost fakulty

Článek 4
Pedagogická činnost

(1)  Pedagogickou činnost uskutečňuje fakulta ve všech formách studia v následujících programech:

a)  magisterské studijní programy,

b)  bakalářské studijní programy,

c)  doktorské studijní programy.

Studijní program se může členit na studijní obory a na studijní směry. Studijní programy a obory všech forem studia akreditované MŠMT a uskutečňované na fakultě jsou součástí přílohy č. 2 a 3 statutu fakulty.

(2)  Dále fakulta uskutečňuje mimo rámec studijních programů:

a)  studium jednotlivých předmětů pro studenty jiných fakult univerzity a jiných vysokých škol,

b)  celoživotní vzdělávání na základě dobrovolnosti a zájmu o daný studijní obor ve smyslu § 60 zákona a článku 19 statutu univerzity.

(3)  Pedagogickou činnost uskutečňuje fakulta v souladu se studijními programy, které po vyjádření akademického senátu schválila vědecká rada fakulty a jsou akreditovány MŠMT.

(4)  Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání a navrhuje univerzitě, aby:

a)  absolventům studia v bakalářských studijních programech přiznala titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“, uváděné před jménem),

b)  absolventům studia v magisterských studijních programech přiznala akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“, uváděné před jménem),

c)  absolventům studia v doktorských studijních programech přiznala akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

(5)  Fakulta uděluje absolventům (ve smyslu odst. 1.) diplom a vysvědčení, absolventům (ve smyslu odst. 2.) vydává fakulta osvědčení.

Článek 5
Vědecká činnost a zahraniční styky

(1)  Nedílnou součástí pracovní náplně každého učitele fakulty je vědecká činnost jako nezbytný předpoklad pro pedagogické působení, při respektování principů etiky vědecké práce.

(2)  Základem pro rozvoj vědecké činnosti jsou zaměření kateder, která přitom vycházejí i ze styků se zahraničními pracovišti a podílejí se na řešení společných mezinárodních projektů.

(3)  Fakulta vytváří podmínky pro zahraniční styky, podporuje aktivní činnost učitelů i studentů na pracovištích doma i v zahraničí včetně zveřejňování výsledků vědecké činnosti.

Článek 6
Doplňková činnost

V souvislosti s plněním svého základního úkolu fakulta vykonává doplňkovou a další činnost, zejména:

a)  poradenskou a expertizní činnost,

b)  vzdělávací a výzkumnou činnost,

c)  ediční činnost.

Část třetí
Organizace fakulty

Článek 7

(1)  Fakulta se člení na pracoviště, jimiž jsou:

a)  katedry,

b)  účelová zařízení,

c)  děkanát.

(2)  O zřízení nebo zrušení kateder a účelových zařízení fakulty rozhoduje na návrh děkana její akademický senát.

(3)  Účelová zařízení a děkanát se mohou členit na oddělení a jiné složky, které zřizuje vedoucí pracoviště se souhlasem děkana. Vedoucí oddělení odpovídá za plnění svých povinností vedoucímu pracoviště. Vedoucího oddělení ustanovuje vedoucí pracoviště se souhlasem děkana.

(4)  Společná zařízení fakulty a jiné právnické osoby pro realizaci činnosti fakulty vznikají smlouvou, kterou za fakultu uzavírá děkan se souhlasem akademického senátu. Pro právní postavení, organizaci, řízení a činnost a pro postavení vedoucího a pracovníků společných zařízení platí, pokud smlouva nestanoví jinak, obecně závazné právní předpisy.

Článek 8
Katedry

(1)  Katedra je základní organizační jednotkou pro řízení a rozvoj pedagogické a vědecké činnosti. Katedry, které zajišťují pedagogickou a vědeckou činnost ve více oborech, se mohou členit na sekce.

(2)  Na fakultě jsou ustaveny tyto katedry:

a)  katedra ekonomie,

b)  katedra financí,

c)  katedra podnikového hospodářství,

d)  katedra práva,

e)  katedra veřejné ekonomie,

f)  katedra regionální ekonomie a správy,

g)  katedra aplikované matematiky a informatiky.

(3)  Na fakultě působí také oddělení pracoviště s celouniverzitní působností:

a)  oddělení Centra jazykového vzdělávání MU.

Článek 9
Složení katedry

(1)  Katedru tvoří:

a)  učitelé, tj. profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři,

b)  vědečtí pracovníci,

c)  ostatní pracovníci.

(2)  Na katedře mohou dále působit:

a)  odborníci z praxe a stážisté,

b)  doktorandi,

c)  studenti vysokoškolského studia, zejména jako studentské síly a členové výzkumných týmů,

d)  zahraniční učitelé.

Článek 10
Vedoucí katedry

(1)  V čele katedry je vedoucí, který je na základě výběrového řízení jmenován děkanem zejména z řad profesorů a docentů. Funkční období vedoucího katedry je pětileté a končí zejména jeho uplynutím nebo skončením pracovního poměru na fakultě.

(2)  Vedoucí katedry předkládají děkanovi návrhy týkající se zejména:

a)  činnosti a organizace katedry a fakulty ve smyslu čl. 4, 5, 6, a 7,

b)  materiálního a finančního zabezpečení této činnosti,

c)  personálního zabezpečení této činnosti včetně personálních, platových a kvalifikačních záležitostí pracovníků katedry (čl. 9, odst. 1), externích učitelů a studentů (odst. 2 téhož článku),

d)  organizace katedry.

(3)  Vedoucího katedry zastupuje zástupce určený vedoucím, a to v rozsahu jím stanoveném v době nepřítomnosti ve všech věcech, které nesnesou odkladu. O ustanovení zástupce informuje vedoucí katedry děkana.

Článek 11
Účelová zařízení

(1)  Na fakultě působí tato účelová zařízení:

a)  Středisko vědeckých informací,

b)  Centrum informačních a komunikačních technologií,

c)  Centrum doplňkové činnosti,

d)  Institut veřejné správy,

e)  Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky,

f)  Institut pro finanční trh.

g)  Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

(2)  Činnost těchto účelových zařízení se řídí jejich statuty.

Článek 12
Struktura děkanátu

Děkanát tvoří:

a)  tajemník

b)  sekretariát děkana a tajemníka,

c)  personální oddělení,

d)  studijní oddělení,

e)  oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium,

f)  oddělení vnějších vztahů a marketingu,

g)  ekonomické oddělení,

h)  správa budov,

i)  oddělení pro strategii a rozvoj.

Část čtvrtá
Samospráva fakulty

Článek 13
Orgány akademické samosprávy

(1)  Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

a)  akademický senát fakulty,

b)  děkan,

c)  vědecká rada fakulty,

d)  disciplinární komise fakulty.

(2)  Akademickými funkcionáři jsou děkan a proděkani.

Článek 14
Akademická obec

(1)  Akademická obec je samosprávné společenství, jež tvoří:

a)  akademičtí pracovníci působící na fakultě,

b)  studenti zapsaní na této fakultě.

(2)  Každý člen akademické obce požívá akademických práv a svobod uvedených v § 4 zákona čl. 2 statutu univerzity a čl. 2 odst. 3 tohoto statutu. Akademická obec fakulty je společným a nedílným garantem svobod a práv každého člena. Současně je povinností všech členů akademické obce tyto svobody a práva dodržovat, hájit a rozvíjet.

(3)  Každý člen akademické obce je povinen dodržovat zákon, statut univerzity a statut fakulty a ostatní vnitřní předpisy fakulty a univerzity.

(4)  Právo svolat shromáždění akademické obce má děkan nebo předseda akademického senátu. Akademická obec se schází nejméně jednou za rok. Na výročním shromáždění akademické obce přednáší předseda akademického senátu a děkan výroční zprávu o činnosti akademického senátu a stavu fakulty.

(5)  Každý člen akademické obce má právo interpelace ve vztahu k akademickým orgánům fakulty.

Článek 15
Akademický senát

(1)  Akademický senát je představitelem akademické obce, nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a zárukou akademických svobod na fakultě.

(2)  Akademický senát je složený z volených zástupců akademické obce. Členství v akademickém senátu je čestnou funkcí, je neslučitelné s výkonem funkce rektora, prorektora, děkana, proděkana. Akademický senát má 17 členů, z nichž je 6 studentů.

(3)  Akademický senát může zřizovat stálé nebo dočasné komise ze svých členů, popřípadě z dalších členů akademické obce. Předsedou komise je vždy člen akademického senátu.

(4)  Volby do akademického senátu jsou rovné, přímé a provádí se tajným hlasováním v souladu s Volebním a jednacím řádem akademického senátu fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.

(5)  Za řádnou organizaci, průběh a vyhodnocení voleb odpovídá akademické obci předseda stávajícího akademického senátu, který rovněž svolává ustavující zasedání nového akademického senátu.

(6)  Jednání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu fakulty.

(7)  Funkční období jednotlivých členů senátu je nejvýše tříleté.

(8)  Při své činnosti se akademický senát řídí zákonem, statutem univerzity, statutem fakulty a Volebním a jednacím řádem akademického senátu fakulty, který tvoří vnitřní předpis fakulty.

Článek 16
Působnost a pravomoc senátu

(1)  Akademický senát zejména:

a)  na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

b)  na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu univerzity,

c)  schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

d)  schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

e)  schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

f)  schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,

g)  usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,

h)  na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2)  Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:

a)  k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,

b)  k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

(3)  Akademický senát dále:

a)  volí a odvolává svého předsedu tajnou volbou, zřizuje své komise, volí, kontroluje a odvolává jejich členy a své zástupce do jiných orgánů,

b)  svolává shromáždění akademické obce, popř. konference delegátů akademické obce a navrhuje pořad jejich jednání,

c)  projednává další věci významné pro celou fakultu a pro uskutečňování akademických svobod v jejich podmínkách.

Článek 17
Jednání akademického senátu

Pravidla jednání akademického senátu jsou upravena ve Volebním a jednacím řádu akademického senátu fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.

Článek 18
Práva a povinnosti člena akademického senátu

(1)  Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Nemůže-li se jednání ze závažných důvodů účastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi akademického senátu nebo předsedovi orgánu, jehož je členem.

(2)  Člen akademického senátu má při jednání akademického senátu právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k věcem, jež jsou v působnosti akademického senátu, a požadovat jejich řešení.

(3)  Člen akademického senátu odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce. Pro postup při odvolání platí obdobné ustanovení jako pro volbu.

Článek 19
Vědecká rada

(1)  Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan se souhlasem akademického senátu fakulty. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.

(2)  Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vědeckou a vzdělávací nebo další tvůrčí činnost.

(3)  Vědecká rada fakulty:

a)  projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracované v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,

b)  schvaluje studijní programy fakulty,

c)  projednává habilitace docentů a rozhoduje o jejich výsledku,

d)  předkládá vědecké radě univerzity návrhy na jmenování profesorů v oborech, jež jsou uvedeny v příloze č. 3 Statutu.

(4)  Děkan svolává zasedání vědecké rady fakulty nejméně jedenkrát za semestr a řídí je. Zasedání vědecké rady fakulty se účastní tajemník fakulty jako host.

(5)  Způsob jednání a usnášení vědecké rady je stanoven jednacím řádem vědecké rady fakulty, který tvoří její vnitřní předpis.

(6)  Členství ve vědecké radě zaniká zejména uplynutím funkčního období, odvoláním nebo vzdáním se členství ve vědecké radě.

Článek 20
Děkan

(1)  V čele fakulty je děkan, který řídí fakultu a rozhoduje a jedná jménem univerzity ve věcech týkajících se fakulty v souladu se zákonem a statutem univerzity (srov. § 24 odst. l zákona a čl. 32 odst. 2 písm. b) a přílohu č. 8 statutu univerzity). V tomto rozsahu je oprávněn vydávat vnitřní akty řízení (organizační řád, směrnice, pokyny apod.). Zastupování v některých oblastech řízení a vedení fakulty může delegovat na proděkany a tajemníka. Tato delegace je zpravidla provedena písemným zmocněním. Děkan za svou činnost odpovídá akademickému senátu fakulty a v rozsahu určeném Statutem Masarykovy univerzity rovněž rektorovi. Funkce děkana je neslučitelná s funkcí vedoucího katedry a vedoucího pracovníka účelového zařízení.

(2)  Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze se souhlasem akademického senátu fakulty a akademického senátu univerzity v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem univerzity nebo fakulty. Návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty rektorovi nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období příslušného děkana. O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a termínu zasedání akademického senátu fakulty, jehož předmětem je jednání a usnášení se o návrhu na jmenování děkana včetně představování kandidátů a jejich programových prohlášení, vyrozumí předseda akademického senátu fakulty rektora univerzity. Ten je oprávněn se tohoto jednání zúčastnit. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může táž osoba vykonávat na fakultě nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

(3)  Děkan může jmenovat svůj poradní orgán.

(4)  V rámci působnosti uvedené shora podle odst. 1 tohoto článku děkan zejména:

a)  jmenuje a odvolává proděkany a tajemníka fakulty,

b)  jmenuje a odvolává vedoucí kateder a účelových zařízení,

c)  jmenuje a odvolává se souhlasem akademického senátu členy vědecké rady a disciplinární komise,

d)  v souladu s platnými právními předpisy rozhoduje v pracovněprávních vztazích zaměstnanců fakulty,

e)  uvolňuje na návrh vedoucího katedry učitele z plnění pedagogických úkolů a umožňuje mu věnovat se pouze vědecké práci,

f)  podává nejméně jednou za rok písemnou zprávu o činnosti fakulty na shromáždění akademické obce,

g)  je členem vědecké rady a předsedá jí,

h)  v souladu s disciplinárním řádem pro studenty fakulty rozhoduje o uložení sankcí studentům,

i)  může vrátit akademickému senátu fakulty jeho usnesení s připomínkami, a to v souladu s „Jednacím a volebním řádem akademického senátu fakulty“,

j)  může zřídit poradní komise, řídit je, nebo pověřit jejich řízením příslušného proděkana, nebo tajemníka fakulty,

k)  navrhuje rektorovi univerzity předsedy zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek a komisí pro rigorózní zkoušky a jmenuje jejich členy, pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak.

(5)  Děkan dále:

a)  pečuje o rozvoj systému řízení fakulty a koordinuje v tomto smyslu činnost svých proděkanů a tajemníka,

b)  vydává normativní a řídící akty, jež jsou v jeho pravomoci,

c)  může z vlastní iniciativy předkládat akademickému senátu návrh statutu fakulty, jeho změn a návrhy jeho příloh,

d)  předkládá akademickému senátu ke schválení souhrnný věcný a finanční plán fakulty, obsahující roční rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště fakulty,

e)  předkládá akademickému senátu k vyjádření a vědecké radě ke schválení studijní programy fakulty,

f)  ve spolupráci s vedoucími pracovišť fakulty pečuje o personální rozvoj fakulty,

g)  v souladu s platnými právními předpisy uzavírá a rozvazuje pracovní poměry se všemi pracovníky fakulty a určuje výši jejich mzdy v souladu s Vnitřními mzdovými předpisy MU.

(6)  Děkanovi jsou přímo podřízeni tito funkcionáři a vedoucí útvarů a oddělení:

a)  proděkani ve věcech týkajících se jim svěřených úseků,

b)  tajemník,

c)  vedoucí kateder,

d)  vedoucí personálního oddělení,

e)  vedoucí Centra doplňkové činnosti,

f)  vedoucí Institutu pro veřejnou správu,

g)  vedoucí Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky,

h)  tajemník Institutu pro finanční trh.

(7)  Akademickému senátu fakulty a rektorovi univerzity děkan odpovídá zejména za:

a)  dodržování zákonů, jiných závazných právních předpisů, statutu fakulty a univerzity,

b)  organizaci pedagogické, vědecké a další činnosti a za vytváření podmínek pro tuto činnost,

c)  hospodaření se státními rozpočtovými prostředky, podle účelového určení, dále za hospodaření s vlastními finančními prostředky fakulty a za správu majetku, s nimiž fakulta hospodaří.

Článek 21
Proděkani

(1)  Proděkany jmenuje a odvolává po vyjádření akademického senátu fakulty děkan, jenž také rozhoduje o jejich počtu, zaměření a kompetencích. Náplň jejich činnosti vymezuje děkan vnitřním předpisem.

(2)  Proděkani zastupují děkana v činnostech jim svěřených mimo činnosti výhradně vyhrazené děkanovi. Ve smyslu odst. 1. tohoto článku jednají v záležitostech fakulty ve věcech správně právních a vystupují v řídících a jiných vztazích. Ze své činnosti jsou odpovědni děkanovi.

(3)  Proděkani se vzájemně zastupují způsobem, který určí děkan. V nepřítomnosti zastupuje děkana v plném rozsahu ve věcech, které nesnesou odkladu, proděkan, kterého určí děkan. Neučiní-li tak, má se za to, že tímto proděkanem je nejstarší z proděkanů.

(4)  Proděkani jsou členy vědecké rady.

(5)  Funkce proděkana je neslučitelná s funkcí vedoucího katedry nebo vedoucího pracovníka účelového zařízení.

Článek 22
Disciplinární komise fakulty

(1)  Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů tvoří studenti.

(2)  Funkční období členů disciplinární komise jsou dva roky.

(3)  Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrhy na rozhodnutí děkanovi.

(4)  Disciplinární komise rozhoduje v disciplinárním řízení, ve kterém se projednávají disciplinární přestupky studentů a případy, které by opravňovaly vyloučení studenta podle ustanovení § 67 zákona.

(5)  Podrobnosti týkající se zejména povahy a způsobu projednávání disciplinárních přestupků a uložení některých ze sankcí stanovených v ustanovení § 65 odst. 1 zákona upravuje vnitřní předpis fakulty „Disciplinární řád pro studenty“.

Část pátá
Administrativa fakulty

Článek 23
Tajemník fakulty

(1)  Tajemník fakulty řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném děkanem. Tajemník odpovídá děkanovi za hospodárné využívání finančních prostředků fakulty podle jejich schváleného ročního rozdělení.

(2)  Tajemníka fakulty jmenuje a odvolává děkan.

(3)  Tajemník fakulty je podřízen děkanovi, kterému je odpovědný:

a)  za svou činnost,

b)  za zákonnost při zabezpečování hospodářského a správního chodu fakulty.

(4)  Tajemník fakulty je představeným pracovníků děkanátu.

(5)  Tajemník fakulty zabezpečuje zejména tyto výkonné a řídící činnosti:

a)  zajišťuje rozvoj systému řízení fakulty tím, že soustřeďuje podklady, zpracovává návrhy programu racionalizace hospodářsko správních procesů fakulty, projektuje a realizuje dílčí úpravy systému řízení hospodářsko správních procesů fakulty,

b)  sestavuje návrh finančního plánu fakulty (dále jen plán). Organizuje proces zpracování plánu, projednává a koordinuje požadavky vedoucích jednotlivých pracovišť fakulty. Návrh plánu předkládá děkanovi,

c)  odpovídá za plnění schváleného plánu. Hospodaří s danými prostředky podle platných předpisů. Čtvrtletně předkládá vedení fakulty písemný rozbor hospodaření fakulty včetně návrhů na opatření,

d)  odpovídá za zajištění a organizaci vydávání interních fakultních předpisů. Odpovídá za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jakož i závaznými normativními akty univerzity a fakulty,

e)  odpovídá za plnění všeobecně závazných předpisů a interních norem,

f)  odpovídá za řádné vedení evidence o ekonomických operacích dle platných předpisů,

g)  připravuje smlouvy a odpovídá za jejich právní obsah,

h)  systematicky zajišťuje materiální vybavení fakulty a pečuje o jeho údržbu a opravy. Projednává s vedoucími pracovišť jejich požadavky a tyto realizuje,

i)  zabezpečuje řádný výkon správy a ochrany majetku svěřeného fakultě.

(6)  Tajemník přímo řídí tato oddělení děkanátu a účelová zařízení:

a)  ekonomické oddělení,

b)  technicko-provozní oddělení,

c)  sekretariát děkana a tajemníka,

d)  Centrum informačních a komunikačních technologií,

e)  Středisko vědeckých informací.

Článek 24
Děkanát

(1)  Děkanát realizuje právní, administrativní, personální, materiální, logistické a finanční zajištění veškeré činnosti fakulty. Zejména pedagogické, vědecko-výzkumné a v oblasti zahraničních styků.

(2)  Náplň činnosti děkanátu a jeho vnitřní organizaci upravuje organizační řád fakulty.

Část šestá
Akademičtí pracovníci

Článek 25

(1)  Akademickými pracovníky fakulty jsou pracovníci, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména fakulty a univerzity. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.

(2)  Na fakultě plní funkci učitelů akademičtí pracovníci. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3)  Oprávnění konat řádné přednášky na fakultě („venia docendi“) se získává řádným habilitačním řízením. Konat přednášky mohou i ostatní učitelé se souhlasem vědecké rady fakulty.

(4)  Akademičtí pracovníci jsou v pracovně právních vztazích k univerzitě, přičemž v souladu s ust. § 24 odst. 1 písm. c) zákona orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem MU v pracovněprávních vztazích akademických pracovníků, včetně dalších odborníků působících na fakultě uvedených v odst. 1 tohoto článku.

(5)  Akademickým pracovníkům lze poskytnout na jejich žádost tvůrčí volno, za podmínek stanovených v ust. § 76 zákona.

Článek 26
Docenti a profesoři

(1)  Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení, v němž se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a pedagogické praxe.

(2)  Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady univerzity podaný prostřednictvím ministra. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

(3)  Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na fakultě upravuje zákon v ust. § 72 až 75. Oprávnění konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo podle § 82 zákona. Seznam akreditovaných oborů, ve kterých jsou univerzita a její fakulty oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, je obsahem přílohy číslo 3 statutu fakulty.

(4)  Fakulta zveřejní na úřední desce neprodleně údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědecké rady. Neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení těchto řízení.

(5)  Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(6)  Oprávnění fakulty konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje MŠMT (dále jen „ministerstvo“).

Článek 27
Hostující profesoři

(1)  Učitelé jiných, zejména zahraničních vysokých škol, jmenovaní rektorem na návrh děkana, po projednání ve vědecké radě fakulty mohou po dobu svého působení na fakultě užívat pracovní označení „hostující profesor univerzity“.

(2)  Hostující profesor obdrží jmenovací dekret s určením svého poslání. Působí na fakultě buď v rámci časově omezeného období, zejména během své tvůrčí dovolené, nebo v dohodnutém rozsahu v delším časovém úseku, po který se podílí na akademické činnosti fakulty, přičemž kmenově působí ve své instituci.

(3)  Hostující profesoři mají postavení učitele. Zkoušet u státní zkoušky mohou jedině tehdy, splňují-li požadavky zákona o vysokých školách.

Článek 28
Výběrové řízení

(1)  Místa akademických pracovníků na fakultě se obsazují na základě výběrového řízení. Vypsání tohoto řízení musí být zveřejněno na úřední desce fakulty a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky. Od výběrového řízení lze upustit za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách.

(2)  Výběrová řízení je možné konat i při přijímání odborných pracovníků, popř. dalších zaměstnanců.

(3)  Výběrové řízení je upraveno vnitřním předpisem univerzity „Řád výběrového řízení akademických pracovníků Masarykovy univerzity“.

Část sedmá

Článek 29
Ostatní zaměstnanci fakulty

(1)  Kromě členů akademické obce působí na fakultě další zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují další odborné a administrativně–správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplnění poslání fakulty.

(2)  Tito pracovníci jsou v pracovněprávních vztazích k univerzitě, přičemž orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem univerzity v pracovněprávních vztazích těchto zaměstnanců ve věcech týkajících se fakulty.

(3)  Odměňování těchto pracovníků se řídí „Vnitřním mzdovým předpisem pro neakademické pracovníky“, který je vnitřním předpisem univerzity.

(4)  Působnost těchto pracovníků určuje organizační řád fakulty a statut příslušného účelového zařízení.

Část osmá

Článek 30
Studium na fakultě

Na fakultě má právo studovat každý občan České republiky, jakož i občan jiného státu, popř. osoba bez státního občanství.

Článek 31
Student

(1)  Studentem se rozumí účastník studia uvedeného v čl. 4 odst. 1. Práva a povinnosti účastníků ostatních druhů studia ve smyslu čl. 4 odst. 2 se uplatní přiměřeně.

(2)  Na fakultu se přijímají uchazeči, kteří prokáží způsobilost ke studiu. O přijetí rozhodne děkan ve smyslu § 50 odst. 2 zákona. Hlediska pro určení potřebné způsobilosti ke studiu a způsob jejich ověřování stanoví:

a)  pro bakalářské a magisterské studijní programy Příloha č. 4 Statutu MU „Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a způsobu podávání přihlášek“ a jejich zpřesnění, které děkan fakulty vyhlašuje na úřední desce fakulty nejméně čtyři měsíce před konečným termínem pro podání přihlášek,

b)  pro magisterské navazující studijní programy vyhlašuje děkan fakulty zpřesňující podmínky na úřední desce fakulty s předstihem nejméně čtyř měsíců před konečným termínem pro podání přihlášek,

c)  pro doktorské studijní programy „Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů MU“.

(3)  Přijatý uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia ve lhůtě stanovené fakultou (§ 51 zákona).

(4)  Osoba, které bylo studium přerušeno v souladu s § 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

(5)  Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 zákona nebo přerušením studia podle § 54.

Článek 32
Práva a povinnosti studenta

(1)  Práva a povinnosti studentů stanoví §§ 62 a 63 zákona, Statut MU, Statut ESF a vnitřní předpisy fakulty.

(2)  Důsledky zaviněného porušení povinností studentem, jakožto disciplinární přestupky, řeší ust. §§ 64 až 67 zákona. Na rozhodnutí o právech a povinnostech studentů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Podrobnosti týkající se zejména povahy a způsobu projednávání disciplinárních přestupků a uložení sankcí upravuje vnitřní předpis „Disciplinární řád pro studenty fakulty“.

(3)  Rozhodnutí o právech a povinnostech studenta, která jsou taxativně vymezena v ust. § 68, odst. 3 zákona, musí být vyhotovena písemně, obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být doručena studentovi do vlastních rukou.

(4)  Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo řádně doručeno rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68, odst. 3 zákona, požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí: zmeškání lhůty uvedené shora lze prominout pouze ze závažných důvodů. Žádost se podává děkanovi fakulty, který napadené rozhodnutí vydal. Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit: jinak žádost předá k rozhodnutí rektorovi.

(5)  Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem univerzity nebo její fakulty. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle § 67 zákona zruší rektor i v případě, kdy dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení příslušného řízení.

(6)  Orgány univerzity a jejích fakult přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora podle odstavce 5 v případě potřeby opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

(7)  Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek (§ 69 odst. 3 a 4 zákona).

Článek 33
Akademická pochvala

Za zvláště příkladné plnění akademických povinností může děkan studentovi z vlastní iniciativy nebo na návrh akademického senátu, proděkana nebo vedoucího katedry udělit akademickou pochvalu. S pochvalou může být spojena peněžitá nebo věcná odměna pořízená z vlastních prostředků fakulty.

Článek 34
Studijní program

(1)  Charakteristika studijních programů obsahuje odborné zaměření se zdůrazněním jejich případné společné části a jejich vzájemné odlišnosti a jejich zaměření buď na oblast rozvoje teorie, nebo na využití zejména praktických poznatků.

(2)  Studijní program může být konkretizován ve studijních plánech, které obsahují:

a)  formu studia (prezenční, distanční, kombinovaná),

b)  standardní dobu studia vyjádřenou v akademických rocích,

c)  cíle studia (zaměření studijního programu),

d)  seznam studijních předmětů (časovou a obsahovou posloupnost) a objem výuky,

e)  způsob ověřování výsledků studia a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia.

(3)  Návrhy studijních programů podléhají schválení v akreditační komisi fakulty. Akreditační komisi jmenuje po projednání ve vědecké radě fakulty děkan.

(4)  Studijní programy podléhají akreditaci, kterou uděluje a odnímá ministerstvo. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na fakultě, včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia, tvoří přílohu č. 2 Statutu fakulty.

Článek 35
Přijímaní ke studiu

(1)  O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje na základě výsledku přijímacího řízení pro příslušný akademický rok děkan fakulty.

(2)  Rozhodnutí o přijetí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou.

(3)  Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(4)  Zásady přijímacího řízení jsou stanoveny před započetím řízení a nelze je do jeho ukončení měnit. Uchazeč, který neplní stanovené požadavky přijímacího řízení, nemůže být ke studiu přijat.

(5)  Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

(6)  Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí, přičemž žádost se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Zmeškání lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit: jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem univerzity nebo fakulty nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a potvrdí původní rozhodnutí.

(7)  Další podmínky k přijetí ke studiu a náležitosti přijímacího řízení se realizují ve smyslu bodu 2. čl. 31 tohoto statutu.

Článek 36
Průběh studia

(1)  Obecné náležitosti průběhu studia od doručení kladného výsledku přijímacího řízení až do jeho ukončení jsou upraveny zákonem a další podmínky průběhu studia jsou upraveny:

a)  pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy vnitřním předpisem univerzity „Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů MU“ a specifickými podmínkami pro fakultu, které vyhlašuje děkan pro daný akademický rok ve Studijním katalogu.

(2)  O přerušení studia a o vyloučení ze studia rozhoduje děkan fakulty.

(3)  Student může požádat děkana o přezkoumání příslušného rozhodnutí.

Článek 37
Poplatky spojené se studiem

(1)  Za úkony spojené s přijímacím řízením a za studium stanoví univerzita v souladu s ustanovením § 58, odst. 1 až 4 zákona poplatky spojené se studiem. V příloze statutu č. 6 univerzity s názvem „Poplatky spojené se studiem“ se stanoví výpočet výše těchto poplatků, splatnost, forma úhrady jakož i další podmínky jejich uplatňování.

(2)  Konkrétní výši poplatků spojených se studiem a způsob jejich evidence stanoví podle zákona a statutu univerzity pro akademický rok svým opatřením děkan po projednání v akademickém senátu fakulty, a to v termínu stanoveném rektorem univerzity.

(3)  Rektor může v individuálních případech poplatky spojené se studiem snížit, prominout nebo odložit termín jejich splatnosti s přihlédnutím k důvodům zvláštního zřetele hodným, jako jsou: studijní výsledky, sociální a zdravotní situace studenta, rodinné důvody. Příslušnou žádost podává student prostřednictvím děkana fakulty, rektorovi univerzity. Rozhodnutí rektora v této věci je konečné a nelze je přezkoumat.

(4)  Konečná výše poplatků spojených se studiem podle bodů 1 až 3 tohoto článku se zveřejní pro další akademický rok nejpozději 1 měsíc před termínem pro podávání přihlášek ke studiu, a to na úředních deskách rektorátu univerzity a jednotlivých fakult.

Článek 38
Úhrada za některé úkony související se studiem

(1)  Za stanovené úkony související se studiem, pokud přímo nespočívají v uskutečňování akreditovaných studijních programů, lze vybírat úhradu do výše nákladů. Bez zaplacení úhrady se příslušný úkon neprovede.

(2)  Konkrétní výši úhrady určuje děkan fakulty a u úkonů prováděných celouniverzitně rektor.

Článek 39
Podmínky pro přijetí ke studiu cizinců

(1)  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu fakulty musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a to takto:

a)  podmínky přijetí cizinců, kteří přijíždějí studovat v rámci dlouhodobých (semestrálních) mezinárodních programů a programů Evropské unie určuje příslušný program. Rozhodnutí o přijetí vydává fakulta, na které se tento program uskutečňuje. Studium je uznáno mateřskou školou, která studenta – cizince ke studiu vyslala na základě hodnocení z fakulty,

b)  podmínky přijetí studentů – cizinců, kteří přijíždějí do České republiky v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních smluv, stejně jako podmínky tohoto studia a uznávání studia se řídí těmito smlouvami.

(2)  Podmínky přijetí studentů – cizinců, mimo případy uvedené ad 1 tohoto článku, stanoví fakulta, na které se uskutečňuje studijní program, který si cizinec zvolil. Průběh studia a jeho uznání se řídí studijními předpisy fakulty.

(3)  Podmínky přijetí studentů – cizinců, kteří přijíždějí na krátkodobé studijní pobyty ve skupinách, stanoví zahraniční škola na nichž studují. Studium je uznáno touto školou na základě hodnocení fakulty.

(4)  Pro studenty cizince, kteří studují ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, je fakulta oprávněna stanovit za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu poplatky spojené se studiem, pokud fakulta uskutečňuje daný studijní program v cizím jazyce (srov. § 58 odst. 5 zákona). Při stanovení výše poplatků se vychází z kalkulace nákladů s přihlédnutím k náročnosti studia a počtu studentů. Na stanovení výše těchto poplatků se studiem se v těchto případech nevztahuje ustanovení § 58 odst. 2 až 4 zákona.

Článek 40
Celoživotní vzdělávání

(1)  V rámci své vzdělávací činnosti může fakulta poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání i mimo rámec studijních programů.

(2)  Podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis MU „Řád celoživotního vzdělávání“.

(3)  Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona.

Článek 41
Doručování písemností studentům

(1)  Pokud je třeba rozhodnutí podle zákona doručit uchazečům nebo studentům do vlastních rukou (§ 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. f) až h) zákona) doručují se na jimi hlášenou adresu nebo po dohodě s uchazečem nebo studentem přímo jemu, a to prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

(2)  Povinnost doručit rozhodnutí do vlastních rukou uchazeče nebo studenta je splněna tehdy, jakmile uchazeč nebo student rozhodnutí převezme nebo jakmile bylo poštou vráceno jako nedoručitelné a uchazeč nebo student svým jednáním nebo opomenutím doručení rozhodnutí zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže uchazeč nebo student přijetí rozhodnutí odmítne.

(3)  V případech, kdy není zákonem předepsána forma doručení rozhodnutí do vlastních rukou uchazeče nebo studenta a nepodaří-li se takové rozhodnutí z jakéhokoliv důvodu doručit na hlášenou adresu zejména proto, že:

a)  uchazeč nebo student si rozhodnutí nevyzvedne, nebo

b)  se rozhodnutí nepodaří uchazeči nebo studentovi doručit na adresu zástupce, nebo

c)  nesplní-li uchazeč nebo student povinnost hlásit adresu, vyvěsí se rozhodnutí na úřední desce fakulty. Osmý den po vyvěšení rozhodnutí je dnem náhradního doručení.

(4)  Je-li uchazeč nebo student v řízení zastupován na základě plné moci, doručuje se rozhodnutí pouze jeho zástupci.

Část devátá
Zásady hospodaření

Článek 42

(1)  Fakulta hospodaří se získanými finančními a hmotnými prostředky samostatně v souladu se zákonem, dalšími platnými předpisy a statutem univerzity.

(2)  Finanční zdroje fakulta pro svou činnost získává:

a)  z rozpočtu univerzity,

b)  vlastní doplňkovou činností a dále z ostatních zdrojů.

(3)  Jedním ze základních nástrojů řízení fakulty je věcný a finanční plán fakulty.

(4)  Způsob rozdělení finančních prostředků pro fakultu stanoví odstavec druhý čl. 31 statutu univerzity. Rozdělení finančních prostředků fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty a fakulta s nimi nakládá jménem univerzity (§ 24 odst. l písm. g zákona).

(5)  Podrobnější pravidla hospodaření univerzity upravuje příloha čís. 10 statutu univerzity: „Pravidla hospodaření MU“. V případě potřeby bližší podmínky hospodaření fakulty upraví svým opatřením děkan fakulty.

Článek 43
Nakládání s majetkem

(1)  Při nakládání s majetkem, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, jedná a rozhoduje jejím jménem děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném statutem a opatřením děkana fakulty její tajemník, ve věcech majetku, s kterým je oprávněn hospodařit, jde-li o:

a)  nakládání s movitými věcmi do výše přiděleného finančního limitu pro tento účel, včetně likvidace neupotřebitelného movitého majetku,

b)  jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým a movitým majetkem (zejména údržba, opravy, provoz), v rámci svých finančních zdrojů,

c)  pronájem nebytových prostor, popřípadě nemovitosti, pokud doba trvání nájmu nepřesáhne pro jednotlivý případ jeden měsíc.

Část desátá
Dokumenty

Článek 44
Hodnocení činnosti a dlouhodobý záměr

(1)  Povinnosti univerzity v oblasti vypracování výročních zpráv, hodnocení činnosti a vypracování a projednání dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a vývojové nebo další tvůrčí činnosti a investičního a dislokačního rozvoje (dále jen „dlouhodobý záměr“) univerzity vyplývají z ustanovení čl. 33 statutu univerzity.

(2)  Fakulta je povinna pro zpracování hodnocení činnosti univerzity a pro vypracování dlouhodobého záměru, včetně jeho každoroční aktualizace, poskytovat úplně a pravdivě všechny údaje, které jsou potřebné pro zpracování, a to v termínu, který určí rektor univerzity.

(3)  Bližší podmínky činnosti fakulty v souvislosti s ustanovením odstavce druhého tohoto článku stanoví podle potřeby opatření děkana fakulty.

Článek 45
Matrika studentů

(1)  Podle čl. 34 statutu univerzity vede univerzita matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům.

(2)  Matrika studentů je vedena na fakultě, a to zaměstnanci studijního oddělení na základě zvláštního pověření děkana. Centrálně za všechny fakulty je matrika ještě vedena na rektorátě univerzity, a to zpravidla na Studijním odboru na základě zvláštního pověření rektora.

Článek 46
Stipendia

(1)  Zásady pro poskytování stipendií studentům univerzity v souladu se zákonem a čl. 36 statutu univerzity stanoví vnitřní předpis univerzity s názvem Stipendijní řád MU.

(2)  Fakulta na základě ustanovení čl. 3 Stipendijního řádu MU vyhlašuje stipendijní programy, které zveřejňuje na své úřední desce.

Článek 47
Úřední deska fakulty

(1)  Fakulta má svou úřední desku, na niž se – nestanoví-li vnitřní předpis univerzity něco jiného – vyvěšují písemnosti, které se týkají univerzity jako celku. Dále se na této desce vyvěšují písemnosti týkající se fakulty.

(2)  Úřední deska musí být zřetelně označena a umístěna na dobře přístupném místě v budově fakulty.

(3)  Texty vyvěšené na úřední desce se zpřístupňují rovněž prostřednictvím elektronické sítě univerzity.

Část jedenáctá
Akademické insignie a obřady

Článek 48
Akademické insignie

(1)  Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů fakulty a akademických tradic jsou akademické insignie fakulty.

(2)  Insigniemi jsou řetězy akademických funkcionářů, žezlo fakulty a taláry.

(3)  Pravidla pro užívání akademických insignií fakulty a talárů a pro konání akademických obřadů na fakultě vyplývají z ustanovení přílohy statutu univerzity „Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů MU“.

Článek 49
Akademické obřady

Akademickými obřady jsou imatrikulace a promoce. Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce fakulty. Promoce je slavnostní akt, při kterém je absolventům u příležitosti ukončení vysokoškolského studia předán doklad o udělení akademického nebo akademicko-vědeckého titulu.

Článek 50
Slib

(1)  Při imatrikulaci skládá student vysokoškolského studia slib. Slib zní:

(2)  „Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny povinnosti studenta Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Jsem rozhodnut(a) čestně plnit všechny závazky, které vyplývají ze studia na vysoké škole, a slibuji, že vynaložím veškeré své úsilí k tomu, abych dosáhl(a) vysokého stupně odborných znalostí a schopností. Stávaje se studentem(tkou) Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity slibuji, že svou prací a svým jednáním budu usilovat o uchování a rozvoj dobrého jména vysoké školy a že se nedopustím ničeho, čím bych poškodil(a) její obecně uznávanou vážnost a požívanou úctu.“

(3)  Při bakalářské, magisterské a doktorské promoci skládá absolvent promoční slib. Slib zní:

a)  při bakalářské a magisterské promoci

(4)  „Slavnostně slibuji, že po ukončení studia zachovám věrnost humanitním ideálům a svou přízeň Masarykově univerzitě, na níž jsem získal(a) vysokoškolské vzdělání. Při veškeré své další činnosti budu mít na zřeteli především rozvoj vědeckého poznání ku prospěchu a užitku všeho lidstva.“

a)  při doktorské promoci

(5)  „Slibuji, že vzdělání, kterého se mi dostalo, budu nadále rozvíjet v zájmu pravdy, rozvoje vědeckého poznání a humanitních ideálů k lidskému prospěchu a že zachovám přízeň společenství Masarykovy univerzity, která mi doktorský titul uděluje“.

Část dvanáctá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 51

(1)  Podle ustanovení. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Statut Ekonomicko-správní fakulty Akademický senát fakulty, v Brně dne 13. 5. 2013.

(2)  Podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Statut Ekonomicko-správní fakulty Akademický senát Masarykovy univerzity, v Brně dne 3. 6. 2013.

(3)  Zrušuje se Statut Ekonomicko-správní fakulty schválený Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 3. 12. 2012 ve znění pozdějších změn a doplňků.

Článek 52

(1)  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity. 

Součástí tohoto statutu jsou tyto přílohy:

číslo 1 – Organizační struktura fakulty.

číslo 2 – Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na fakultě, včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia.

číslo 3 – Seznam oborů, ve kterých je fakulta oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Vnitřními předpisy fakulty kromě tohoto statutu jsou:

  číslo 1 – Volební a jednací řád akademického senátu fakulty.

  číslo 2 – Jednací řád vědecké rady fakulty.

  číslo 3 – Disciplinární řád pro studenty.

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., v. r.
děkan

Příloha č. 1

Organizační schema ESF

Legenda organizačního schematu ESF

Příloha č. 2

Přehled akreditovaných studijních programů

Příloha č. 3

Článek 1
Seznam oborů, ve kterých je fakulta oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Ekonomie
  • Hospodářská politika
  • Veřejná ekonomie
  • Podniková ekonomika a management

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info