Jednací řád Akademického senátu Fakulty sociálních studií MU

(ve znění účinném od 4.12.2006)

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen „řád“) je vnitřním předpisem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“) ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je samosprávným orgánem fakulty ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) zákona.

Část druhá
Volební řád

Článek 2
Předmět úpravy

(1) Tato část předpisu upravuje

a) volbu členů senátu,

b) spolu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále jen „univerzita“) volbu členů Akademického senátu univerzity (dále jen „senát univerzity“) za fakultu a záležitosti s nimi související.

Článek 3
Volební právo a volební skupiny

(1) Každý člen akademické obce fakulty má právo volit a být volen ve volbách členů senátu a senátu univerzity za fakultu (dále jen „volby“). Právo volit je nezastupitelné.

(2) Pro účely voleb se akademická obec fakulty člení do dvou volebních skupin:

a) skupiny akademických pracovníků, a

b) skupiny studentů.

(3) Člen akademické obce fakulty vykonává své volební právo v rámci volební skupiny, do níž náleží.

Článek 4
Druhy voleb, způsob voleb a vedení volební kampaně

(1) Volby jsou:

a) řádné, konané za účelem obsazení mandátů v senátu zanikajících podle čl. 15 odst. 2 písm. b) a mandátů v senátu univerzity zanikajících koncem funkčního období senátu univerzity, nebo

b) doplňovací, konané za účelem obsazení mandátů zanikajících jiným způsobem.

(2) Volby jsou tajné, přímé a v rámci jednotlivých volebních skupin rovné a konají se elektronicky.

(3) Volič disponuje tolika hlasy, kolik mandátů má být v dané volební skupině daného senátu obsazeno.

(4) Volební kampaň se vede v duchu čestnosti a kolegiality. V případě nedodržení těchto zásad má volební komise právo dotyčného kandidáta diskvalifikovat. Důvody diskvalifikace musí volební komise explicitně uvést v zápise z jednání.

Článek 5
Vyhlašování voleb

(1) Senát vyhlásí v příslušné volební skupině volby,

a) jestliže se mandát člena senátu nebo mandát člena senátu univerzity za fakultu uprázdnil, nebo

b) jestliže je známo, že k uprázdnění mandátu dojde v průběhu následujících 30 dnů.

c) Doplňovací volby podle čl. 4 odst. 1 písm. b) senát vyhlásí pouze v případě, že v příslušné volební skupině není do daného senátu zvolen náhradník.

(2) V rozhodnutí o vyhlášení voleb musí byt uvedeno

a) označení senátu, v němž je uprázdněný mandát,

b) označení volební skupiny, v níž se volby budou konat,

c) počet mandátů, které mají být volbou obsazeny,

d) složení volební komise s označením předsedy,

e) datum a čas ukončení lhůty pro navrhování kandidátů, která nesmí být kratší než 7 dnů, a jméno osoby, která je předsedou určena pro příjem návrhů kandidátů,

f) datum a čas začátku a konce konání voleb, které jsou stanoveny tak, aby začátek nastal nejdříve 14 a nejvýše 30 dní od vyhlášení voleb a konec nejméně 72 hodin po začátku a volby proběhly výhradně v pracovních dnech mimo období akademických prázdnin.

(3) Rozhodnutí o vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejní na úřední desce fakulty, na webové stránce fakulty, případně také jiným vhodným způsobem.

Článek 6
Volební komise

(1) Volební komise řídí konání voleb a dozírá nad jejich průběhem. Její složení určí senát zároveň s vyhlášením voleb tak, aby ji tvořilo pět členů akademické obce fakulty.

(2) Volební komise ze svých členů volí a odvolává předsedu, který svolává a řídí jednání komise a pořizuje, nebo dává pořídit, a podepisuje zápis o průběhu a výsledku každého jednání.

(3) Volební komise se usnáší za přítomnosti nejméně tří svých členů. Ke schválení každého usnesení je zapotřebí souhlasu nejméně tří členů komise.

(4) Činnost volební komise končí naplněním všech mandátů.

Článek 7
Navrhování kandidátů

(1) Navrhovat kandidáta může skupina tří osob, které disponují volebním právem v dané volební skupině.

(2) Navržením kandidáta se rozumí předání písemného návrhu předsedovi volební komise nebo jím pověřené osobě ve lhůtě stanovené podle čl. 5 odst. 2 písm. e), přičemž v návrhu je uvedeno

a) označení senátu, v němž má být obsazen mandát,

b) označení volební skupiny, v níž se volby konají,

c) příjmení, jméno a univerzitní číslo osoby (UČO) navrženého,

d) prohlášení navrženého, že souhlasí se svou kandidaturou, potvrzené jeho vlastnoručním podpisem,

e) jména, příjmení a univerzitní čísla osoby (UČO) navrhovatelů a jejich vlastnoruční podpisy,

f) datum podání návrhu.

(3) Návrh se podává ve dvou stejnopisech; předseda volební komise nebo jím pověřená osoba na nich vyznačí datum a čas převzetí, potvrdí převzetí svým podpisem a jeden ze stejnopisů vydá osobě, jež návrh doručila.

Článek 8
Projednání návrhů a registrace kandidátů

(1) Volební komise projedná bezodkladně po ukončení lhůty pro navrhování kandidátů všechny včas podané návrhy kandidátů.

(2) Návrh je přijat, splňuje-li podmínky podle čl. 3 a čl. 7. Rozhodnutí o přijetí návrhu se bez odkladu sdělí kandidátovi. Důvody nepřijetí návrhu je nutno explicitně uvést v zápise z jednání volební komise.

Článek 9
Vzdání se kandidatury

(1) Kandidát se může své kandidatury vzdát, a to vlastnoručně podepsaným písemným prohlášením, které osobně podá k rukám předsedy volební komise. Volební komise tuto skutečnost neprodleně zveřejní.

(2) Prohlášení o vzdání se kandidatury nelze vzít zpět.

(3) Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro toho, kdo se kandidatury vzdal, nepřihlíží.

Článek 10
Určení a zveřejnění výsledku voleb

(1) Volební komise na základě výsledku voleb určuje pořadí kandidátů. Pokud je nutné vzhledem k odstavci 2 odlišit pořadí kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů, pak mezi kandidáty rozhoduje los.

(2) Zvolen je ten kandidát, jehož číselné vyjádření pořadí je shodné nebo nižší vůči počtu volených mandátů. Nejlépe umístěný kandidát z těch, kteří nebyli zvoleni, se stává náhradníkem; tento náhradník se považuje za zvoleného v okamžiku nejbližšího zániku mandátu v daném senátu a příslušné volební skupině. Statut náhradníka do senátu trvá pouze do doby nejbližšího zániku mandátu v senátu podle čl. 15 odst. 2 písm. b), statut náhradníka do senátu univerzity trvá pouze do konce funkčního období senátu univerzity.

(3) Volební komise bezodkladně zveřejní výsledek voleb na úřední desce fakulty, na webové stránce fakulty, případně také jiným vhodným způsobem, přičemž uvede

a) počet členů akademické obce fakulty oprávněných volit,

b) počet členů akademické obce fakulty, kteří vykonali v příslušné volební skupině právo volit,

c) pořadí kandidátů a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,

d) čas, kdy byl výsledek zveřejněn a vyčká 24 hodin, nenastane-li situace podle čl. 11.

(4) Neoficiální výsledek voleb může být přístupný veřejnosti ihned po skončení hlasování.

(5) Výsledek voleb nabývá platnosti 24 hodin po jeho zveřejnění volební komisí podle odstavce 3, nebo v případě stížnosti na průběh či výsledek voleb podle čl. 11 v okamžiku konečného rozhodnutí volební komise.

Článek 11
Stížnosti na průběh a výsledek voleb

(1) Členové akademické obce mají právo podávat volební komisi stížnosti na průběh a výsledek voleb, a to ve lhůtě 24 hodin od zveřejnění výsledku volební komisí podle čl. 10 odst. 3. Volební komise tyto stížnosti bezodkladně posoudí a vyjádří k nim své stanovisko.

(2) Stížnosti a stanoviska volební komise k nim musí být neprodleně zveřejněny na úřední desce fakulty, na webové stránce fakulty, případně také dalším vhodným způsobem.

Část třetí
Jednací řád

Článek 12
Předmět úpravy

Tato část předpisu upravuje složení senátu, definuje jeho orgány a upravuje způsob a průběh zasedání a náplň činnosti senátu.

Oddíl první

Článek 13
Počet členů senátu

(1) Senát je tvořen jedenácti členy, z nichž se volí

a) šest ve skupině akademických pracovníků,

b) pět ve skupině studentů.

Článek 14
Postavení členů senátu

(1) Funkce člena senátu je čestná a nezastupitelná.

(2) Členové senátu jsou při výkonu své funkce vázáni jen zákonem a vnitřními předpisy fakulty a univerzity.

(3) Člen senátu je oprávněn žádat od vedení fakulty informace potřebné k výkonu jeho funkce.

(4) Člen senátu je povinen účastnit se zasedání senátu a schůzí jeho orgánů.

Článek 15
Mandát člena senátu

(1) Mandát člena senátu vzniká

a) dnem platnosti jeho zvolení podle čl. 10 odst. 5 v případě, že volený mandát je ke dni platnosti zvolení již uprázdněn, nebo

b) dnem následujícím po dni uprázdnění voleného mandátu.

c) Pokud jsou data zániku zároveň volených mandátů v téže volební skupině různá, obsazují se mandáty postupně v souladu s pořadím podle čl. 10 odst. 1.

(2) Mandát člena senátu zaniká

a) zánikem členství v akademické obci fakulty, nebo příslušnosti k volební skupině, v níž byl zvolen,

b) uplynutím dvou let od posledního vzniku mandátu vzešlého z řádných voleb podle čl. 4 odst. 1 písm. a),

c) okamžikem vzniku neslučitelnosti funkcí podle § 26 odst. 2 zákona,

d) vzdáním se mandátu podle čl. 16,

e) rozpuštěním senátu podle čl. 17.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) se nepoužije v případě člena komory studentů, který ukončí veškerá svá studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném fakultou. Za takového předpokladu tato osoba pokračuje v původním funkčním období, na něž byla zvolena, její členství v senátu však skončí dnem, kdy

a) měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, pokud do něj byla přijata, ale nezapsala se,

b) marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,

c) jí bylo doručeno zamítavé rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí, nenastane-li dříve situace podle odstavce 2 písm. b) až e).

Článek 16
Vzdání se mandátu

(1) Člen senátu se může svého mandátu vzdát

a) ústním prohlášením učiněným na zasedání senátu, nebo

b) vlastnoručně podepsaným písemným prohlášením doručeným k rukám předsedy senátu.

(2) Prohlášení o vzdání se mandátu člena senátu nelze vzít zpět; účinnosti nabývá dnem následujícím po dni, kdy

a) se konalo zasedání senátu, pokud jde o prohlášení podle odstavce 1 písm. a),

b) bylo převzato předsedou senátu, pokud jde o prohlášení podle odstavce 1 písm. b).

Článek 17
Rozpuštění senátu

Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná činnost mu svěřenou podle § 27 zákona a příslušných ustanovení vnitřních předpisů fakulty. V takovém případě děkan nejpozději do třiceti dnů vyhlásí nové volby na obsazení všech mandátů v senátu.

Oddíl druhý

Článek 18
Komory senátu

(1) Senát má dvě komory:

a) komoru akademických pracovníků, tvořenou členy senátu zvolenými ve volební skupině akademických pracovníků,

b) komoru studentů, tvořenou členy senátu zvolenými ve volební skupině studentů.

Článek 19
Předsednictvo senátu

(1) Předsednictvo senátu je tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy. Místopředsedové pocházejí z různých komor.

(2) V čele senátu stojí předseda, který zejména

a) zastupuje senát navenek,

b) svolává, zahajuje, řídí a ukončuje zasedání senátu,

c) pořizuje, nebo dává pořídit, a podepisuje zápis o zasedání senátu,

d) podepisuje usnesení senátu,

e) postupuje senátu univerzity návrhy vnitřních předpisů fakulty, s nimiž senát vyslovil souhlas,

f) nejméně jedenkrát za rok seznamuje akademickou obec fakulty s činností senátu,

g) vykonává všechny další povinnosti, které jsou mu svěřeny vnitřním předpisem fakulty nebo usnesením senátu.

(3) Místopředsedové senátu zejména

a) zastupují předsedu na jeho pokyn, přičemž mají práva a povinnosti předsedy senátu,

b) vykonávají předsednictví komor, do nichž náležejí,

c) spolupodepisují usnesení senátu, přičemž postačuje podpis jednoho z místopředsedů.

Článek 20
Volba předsedy a místopředsedů

(1) Předseda senátu je volen členy senátu z jejich řad tajným hlasováním. Kandidáta na předsedu senátu může navrhnout každý člen senátu. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, k platnosti volby je třeba přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů senátu.

(2) Místopředseda senátu je volen členy příslušné komory z jejich řad tajným hlasováním. Kandidáta na místopředsedu senátu může navrhnout pouze člen příslušné komory. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, k platnosti volby je třeba přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů příslušné komory.

(3) Funkční období předsedy a místopředsedy senátu trvá 12 měsíců počínaje dnem volby, pokud dříve

a) nejsou odvoláni podle odstavce 4,

b) nedojde k zániku jejich mandátu člena senátu podle čl. 15 odst. 2,

c) nerezignovali.

(4) K odvolání předsedy senátu z funkce je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů senátu, k odvolání místopředsedy senátu z funkce je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů příslušné komory.

Článek 21
Komise

(1) Senát zřizuje ze svých členů a z dalších členů akademické obce fakulty jako své orgány pro jednotlivé oblasti své činnosti komise. Předsedou komise je vždy člen senátu.

(2) Komise jsou ze své činnosti odpovědny senátu; předkládají senátu svá usnesení ve věcech, pro které byly zřízeny.

(3) Senát vždy zřídí Rozhodčí a smírčí komisi, jejíž složení, postavení a působnost, zásady jednání a další náležitosti upravuje Jednací řád rozhodčí a smírčí komise, který je přílohou tohoto řádu.

Oddíl třetí

Článek 22
Druhy a svolávání zasedání

(1) Senát koná řádná a mimořádná společná zasedání obou komor; v případě potřeby se komory scházejí odděleně. Zasedání senátu jsou veřejná.

(2) Svoláním řádného zasedání senátu se rozumí sdělení dne, hodiny a místa konání zasedání všem členům senátu vhodným způsobem nejméně 48 hodin před zahájením zasedání a současné zveřejnění těchto údajů.

(3) Mimořádné zasedání se bezodkladně svolá, navrhne-li to

a) děkan fakulty,

b) předsednictvo senátu,

c) nejméně jedna třetina všech členů senátu,

d) nadpoloviční většina všech členů některé z komor.

Článek 23
Zahájení zasedání a způsob projednávání věcí

(1) Ve stanovenou dobu zahájí předseda senátu zasedání bez ohledu na počet přítomných členů senátu a sdělí pořad jednání; na návrh kteréhokoli člena senátu může být pořad jednání rozšířen, zúžen nebo jinak změněn, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina přítomných členů senátu.

(2) Právo předkládat návrhy mají členové senátu a děkan fakulty; jiné orgány nebo osoby mohou senátu překládat návrhy, jen stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty. Návrh musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má senát usnést. Případné podkladové materiály k návrhu musí být členům senátu rozeslány s dostatečným předstihem.

(3) Každý předložený návrh uvede navrhovatel nebo jím pověřená osoba; poté je zahájena rozprava, předmětem jejíž první části je zejména, zda se senát má návrhem dále zabývat, zda jej vrátí navrhovateli k přepracování, či zda jej zamítne. V rozpravě uděluje předseda senátu členům senátu slovo v pořadí, v jakém se přihlásili. Členové senátu mají právo předkládat pozměňovací návrhy.

(4) Z každého zasedání senátu je pořízen zápis, obsahující přesný popis průběhu jednání. Zápis je po ukončení zasedání bezodkladně zveřejněn na úřední desce fakulty a na webové stránce fakulty. Zápisy jsou archivovány.

Článek 24
Rozhodování věcí

(1) Senát v rámci své působnosti jedná usneseními; o každém předloženém návrhu usnesení senát hlasuje, a to v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy. Přesné znění usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání; je-li předmětem usnesení schválení nějakého dokumentu, v usnesení se uvede pouze odkaz na dokument, který se zveřejní pouze elektronicky.

(2) Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky nebo podle jmen. Při hlasování podle jmen se hlasování jednotlivých členů senátu zaznamená v zápise. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky tak, že člen senátu na hlasovacím lístku vyznačí, zda je pro návrh nebo proti návrhu; jinak je hlasovací lístek neplatný.

(3) Způsob hlasování, není-li stanoven vnitřním předpisem, určí senát; není-li uvedeno jinak, hlasuje se veřejně zdvižením ruky. O procedurálních záležitostech se hlasuje jen veřejně.

(4) Není-li v tomto nebo v jiném vnitřním předpise stanoveno jinak, je k přijetí usnesení třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů senátu za přítomnosti nadpoloviční většiny členů každé z komor.

(5) Jde-li o veřejné hlasování, rozumí se počtem přítomných členů senátu součet počtu členů senátu, kteří hlasovali pro návrh nebo proti návrhu nebo kteří se hlasování zdrželi. Jde-li o tajné hlasování, rozumí se počtem přítomných členů senátu počet odevzdaných platných hlasovacích lístků.

Oddíl čtvrtý

Článek 25
Působnost senátu

(1) Působnost senátu je určena § 27 zákona, vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty.

(2) Senát na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení fakultních pracovišť, přičemž pro toto rozhodnutí je třeba souhlasu tří pětin všech členů senátu.

(3) Senát na návrh děkana schvaluje

a) vnitřní předpisy fakulty a jejich změny a postupuje je ke schválení senátu univerzity,

b) rozdělení finančních prostředků fakulty a průběžně kontroluje jejich využívání,

c) stanovení podmínek pro přijetí ke studiu v programech uskutečňovaných na fakultě,

d) dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové nebo další činnosti fakulty, který děkan předkládá v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity a po projednání ve vědecké radě fakulty,

e) zprávy předložené děkanem podle čl. 27 odst. 4,

f) jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise fakulty,

g) přičemž pro schválení návrhu podle písm. a) až d) je třeba souhlasu tří pětin všech členů senátu.

(4) Senát se vyjadřuje k

a) návrhům nových studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,

b) záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkana,

c) výši poplatků spojených se studiem navržené děkanem,

d) dalším věcem, uzná-li to za vhodné.

(5) Senát se usnáší na návrhu na jmenování děkana, případně navrhuje jeho odvolání z funkce. Záležitosti týkající se návrhu na jmenování nebo odvolání děkana upravují čl. 29 až 33.

Článek 26
Vyhlašování vnitřních předpisů fakulty

(1) Jestliže byl po postoupení senátem schválen senátem univerzity vnitřní předpis fakulty nebo jeho změna, předseda senátu vnitřní předpis nebo jeho změnu nejpozději šestý den následující po dni schválení senátem univerzity vyhlásí.

(2) Vnitřní předpis fakulty nebo jeho změna se vyhlašuje uveřejněním oznámení o jeho vyhlášení na úřední desce fakulty a uveřejněním jeho plného znění na webové stránce fakulty.

(3) Vnitřní předpis fakulty nebo jeho změna nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, není-li v dotyčném nebo jiném vnitřním předpisu fakulty stanoveno jinak. Nelze stanovit účinnost vnitřního předpisu fakulty přede dnem jeho platnosti, ani platnost přede dnem jeho vyhlášení.

Článek 27
Práva a povinnosti děkana fakulty ve vztahu k senátu

(1) Děkan nebo v jeho zastoupení jiný člen vedení fakulty má právo vystoupit na zasedání senátu, kdykoliv o to požádá.

(2) Děkan fakulty je povinen dostavit se na zasedání senátu, jestliže jej o to senát usnesením požádá; není-li však výslovně požadována jeho osobní účast, může se dát zastoupit některým z členů vedení fakulty.

(3) Návrhy podle čl. 25 odst. 2 až 4 předkládá děkan v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohly být schváleny v potřebném termínu.

(4) Děkan fakulty každoročně předloží senátu ke schválení výroční zprávu o hospodaření a činnosti fakulty; předkládá senátu též další zprávy, jestliže to považuje za vhodné, nebo jestliže o to senát požádá. Nebyla-li předložená zpráva schválena, je děkan fakulty povinen předložit nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí takového usnesení zprávu novou.

(5) Děkan fakulty nejmenuje ani neodvolá proděkana, jestliže mu senát nesdělil své stanovisko podle čl. 25 odst. 4, písm. b); to neplatí, jestliže senát takové stanovisko nesdělí do 15 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení děkana fakulty o dotyčném záměru.

Článek 28
Zajištění činnosti senátu

(1) Činnost senátu je hrazena z finančních prostředků fakulty.

(2) Děkan fakulty poskytuje senátu, zejména pak komoře studentů, k zajištění činnosti potřebnou technickou a administrativní pomoc.

Oddíl pátý

Článek 29

Senát předkládá rektorovi univerzity návrh na jmenování děkana fakulty.

Článek 30
Nominace na děkana fakulty

(1) Kdykoli se funkce děkana fakulty uvolní, nebo kdykoli je známo, že taková okolnost nastane v období následujících 3 měsíců, senát vyzve členy akademické obce fakulty, aby ve lhůtě, kterou stanoví a která nebude kratší než 21 dní, předložili nominace na děkana fakulty.

(2) Nominaci na děkana fakulty může předložit

a) nejméně 15 členů akademické obce fakulty, nebo

b) nejméně 2 členové senátu.

(3) Pro náležitosti nominace podle odstavce 2 se přiměřeným způsobem použije ustanovení čl. 7 odst. 2 a 3. Nominace podle odstavce 2 se podává předsedovi senátu.

Článek 31
Představení nominovaných na funkci děkana

(1) Nominovanými na funkci děkana fakulty jsou ti, kdo byli včas navrženi způsobem uvedeným v čl. 30.

(2) Za účelem představení nominovaných na funkci děkana fakulty a jejich programových prohlášení svolá předseda senátu zasedání senátu, a to tak, aby se konalo nejpozději dva týdny po skončení lhůty podle čl. 30 odst. 1. O konání tohoto zasedání vyrozumí předseda senátu rektora univerzity.

Článek 32
Usnesení o návrhu na jmenování děkana fakulty

(1) Senát se usnáší o návrhu kandidáta na funkci děkana tajnou volbou. Volbu kandidáta na funkci děkana připravuje a řídí ve spolupráci s předsedou senátu skrutátor, zvolený k tomuto účelu senátem.

(2) Ke zvolení kandidáta na funkci děkana je zapotřebí nejméně dvoutřetinová přítomnost všech členů senátu a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů senátu.

(3) V případě, že žádný z nominovaných na funkci děkana neobdrží potřebný počet hlasů uvedený v odstavci 2, postupují do dalšího volebního kola dva nominovaní, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více než dva na prvním místě nebo pro dva nebo více nominovaných na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola.

(4) V případě, že ani ve druhém kole nezíská žádný z nominovaných na funkci děkana souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu, volba se opakuje za týden.

(5) Pokud ani v případě opakování voleb podle odstavce 4 nezíská žádný z nominovaných na funkci děkana potřebný počet hlasů, vyhlásí předseda senátu novou volbu podle čl. 30 odst. 1 tak, aby se nová volba konala nejdříve po uplynutí jednoho měsíce po poslední neúspěšné volbě kandidáta na funkci děkana.

(6) Jakmile je proces volby ukončen a je zvolen kandidát na děkana fakulty, sdělí předseda senátu tuto skutečnost neprodleně rektorovi univerzity a předloží mu návrh na jmenování děkana fakulty.

Článek 33
Návrh na odvolání děkana fakulty

(1) Senát může podat rektorovi univerzity návrh na odvolání děkana fakulty.

(2) K přijetí usnesení o návrhu na odvolání děkana fakulty je zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin všech členů senátu.

(3) V případě, kdy děkan fakulty závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem univerzity nebo fakulty, může rektor univerzity odvolat děkana fakulty z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření senátu a se souhlasem senátu univerzity.

Část čtvrtá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 34
Přechodné ustanovení

V období od nabytí účinnosti tohoto řádu do dne 31. října 2009 budou ve všech volbách do senátu obsazovány mandáty v délce trvání do 31. října 2009. Všechny tyto volby budou mít charakter voleb doplňovacích a zvolení náhradníci budou mít statut náhradníka do 31. října 2009, pokud jim dříve nevznikne mandát v senátu. Během měsíce října roku 2009 budou uspořádány řádné volby na obsazení všech mandátů v senátu.

Článek 35
Závěrečná ustanovení

(1) Nedílnou součástí tohoto řádu je příloha č. 1 – Jednací řád Rozhodčí a smírčí komise.

(2) Ruší se Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ze dne 19. května 2004, schválený senátem univerzity dne 7. června 2004.

(3) Tento řád byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen senátem dne 30. listopadu 2006 a postoupen ke schválení senátu univerzity.

(4) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen senátem univerzity dne 4. prosince 2006.

(5) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., v. r.
předseda Senátu

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., v. r.
děkan

Příloha č. 1
Jednací řád Rozhodčí a smírčí komise

Článek 1
Předmět úpravy

Tento předpis upravuje postavení a činnost Rozhodčí a smírčí komise senátu (dále jen „komise“).

Článek 2
Složení komise

(1) Komisi tvoří pět členů senátu, z nichž nejméně dva jsou z komory studentů.

(2) Členové komise jsou voleni senátem na období jednoho roku.

(3) Členství v komisi končí

a) uplynutím funkčního období člena komise podle odstavce 2,

b) vzdáním se funkce,

c) odvoláním; k odvolání člena komise je třeba souhlasu tří pětin všech členů senátu,

d) zánikem mandátu v senátu.

Článek 3
Předseda komise

(1) V čele komise je předseda, který je vždy volen komisí na její ustavující schůzi.

(2) Předseda komise

a) svolává, řídí, přerušuje a ukončuje schůze komise,

b) pořizuje, nebo dává pořídit, a podepisuje zápis o schůzi komise,

c) vyhotovuje a podpisuje rozhodnutí komise,

d) vykonává ostatní povinnosti, jež jsou mu svěřeny vnitřním předpisem fakulty nebo usnesením komise.

Článek 4
Usnášení komise

(1) Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři její členové.

(2) K přijetí usnesení je třeba souhlasu nejméně tří členů komise.

Článek 5
Působnost komise

(1) Komise v rozhodčím řízení (dále jen „řízení“) rozhoduje

a) ve sporech mezi členy akademické obce fakulty,

b) ve sporech mezi členem akademické obce fakulty a samosprávným akademickým orgánem fakulty,

c) ve sporech mezi samosprávnými akademickými orgány fakulty,

d) v pochybnostech, zda mandát člena senátu zanikl,

e) v pochybnostech, zda byl vnitřní předpis fakulty řádně vyhlášen.

(2) Komise dále zaujímá stanovisko k výkladu vnitřních předpisů fakulty.

Článek 6
Návrh na zahájení řízení nebo zaujetí stanoviska

(1) Návrh na zahájení řízení může podat

a) v případech uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c) člen akademické obce fakulty nebo samosprávný akademický orgán fakulty, který je stranou takového sporu,

b) v případě uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. d) a e) každý člen akademické obce fakulty.

(2) Stanovisko podle čl. 5 odst. 2 komise zaujímá na návrh kteréhokoli člena akademické obce fakulty.

(3) V návrhu na zahájení řízení musí být uvedeno kdo jej činí, případně proti komu, čeho se návrh týká a co sleduje; musí v něm být označeny důkazy k prokázání tvrzení v něm uvedených.

(4) Předseda komise odmítne každý návrh na zahájení řízení, který neobsahuje náležitosti podle odstavce 3, nebo návrh na zahájení řízení ve věci, v níž komise již rozhodla nebo v ní jedná.

(5) Nebyl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, předseda nebo jiný jím pověřený člen komise připraví jednání o věci.

Článek 7
Účastníci řízení

(1) Účastníkem řízení je navrhovatel a dále

a) ten, proti komu návrh na zahájení řízení směřuje,

b) člen senátu, o jehož mandát jde, v případě řízení podle čl. 5 odst. 1 písm. d),

c) předseda senátu v případě řízení podle čl. 5 odst. 1 písm. e).

Článek 8
Předběžné opatření

(1) Jestliže je to třeba k odvrácení závažné újmy, jež hrozí navrhovateli nebo jinému členu akademické obce fakulty, může komise i bez návrhu ještě před rozhodnutím ve věci uložit tomu, proti němuž návrh na zahájení řízení směřuje, aby se určitého jednání zdržel.

(2) Před zahájením řízení může o opatření podle odstavce 1 rozhodnout též předseda komise.

Článek 9
Zahájení řízení

(1) Řízení se zahajuje dnem doručení opisu návrhu na zahájení řízení účastníkům řízení uvedeným v čl. 7 písm. a) až c).

(2) Předseda komise může účastníkům řízení uložit, aby se před konáním ústního jednání k věci vyjádřili písemně.

Článek 10
Ústní jednání

(1) Nejpozději 15 dní po dni zahájení řízení se koná o věci ústní jednání.

(2) Ústní jednání se koná v přítomnosti účastníků řízení. Mohou mu být přítomny též další osoby, jestliže komise z důležitých důvodů, zejména z důvodu ochrany zájmů účastníků řízení, nerozhodne jinak.

(3) Ústní jednání zahajuje předseda komise sdělením věci, která bude projednávána a dosavadních výsledků jednání.

(4) Dokazování k prokázání nebo vyvrácení tvrzení uvedených v návrhu na zahájení řízení se koná jen v ústním jednání. Důkazy provádí komise k návrhu účastníků řízení nebo i bez návrhu.

(5) Uzná-li komise výsledky ústního jednání za postačující pro rozhodnutí ve věci, rozhodne o skončení ústního jednání.

Článek 11
Rozhodnutí

(1) V případě řízení podle čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) komise použije v průběhu řízení všechny vhodné dostupné prostředky k tomu, aby spor byl urovnán dohodou stran. Pokud se během řízení dospěje k vzájemné dohodě stran sporu, vydá komise smírčí nález, v němž uvede zejména skutečnosti podstatné pro dohodu stran sporu a v čem tato dohoda spočívá. Strany sporu jsou povinny se ve svém dalším konání držet vzájemné dohody. Pokud je zřejmé, že spor nemůže být urovnán dohodou jednotlivých stran, rozhodne komise rozhodčím nálezem.

(2) Ve věcech uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) a e) rozhoduje komise rozhodčím nálezem.

(3) Ve věci uvedené v čl. 5 odst. 2 rozhoduje komise usnesením.

(4) Rozhodnutí se doručí účastníkům řízení a senátu a uveřejní se na úřední desce fakulty a na webové stránce fakulty.

(5) Rozhodčí nález je pro účastníky řízení závazný a vůči nim vykonatelný dnem jeho doručení.

Článek 12
Výkladové ustanovení

Doručením se pro účely ustanovení tohoto předpisu rozumí odeslání příslušného dokumentu dotyčné osobě elektronickou poštou do její schránky v Informačním systému univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info