Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty MU

(ve znění účinném od 4. 4. 2011)

Část první
Jednací řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)  Jednací řád AS LF MU upravuje organizaci a způsob jednání AS LF MU.

(2)  AS LF MU má 33 členů zvolených z řad členů akademické obce, z toho je 11 studentů.

(3)  Funkční období člena AS LF je tříleté.

(4)  Členství v AS LF je čestnou funkcí.

(5)  Členství v AS LF MU je neslučitelné s výkonem funkce rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.

Článek 2
Orgány AS LF MU

(1)  V čele AS LF MU je předseda, zvolený z řad akademických pracovníků nadpoloviční většinou všech členů AS LF MU.

(2)  Předsedu zastupují dva místopředsedové, zvolení nadpoloviční většinou všech členů AS LF MU z nichž jeden je zvolen z řad akademických pracovníků a jeden vždy z řad studentů fakulty.

(3) Předsedovi, místopředsedovi a dalším voleným funkcionářům může být vyjádřena nedůvěra nadpoloviční většinou hlasů všech členů senátu.

(4) Návrh na vyjádření nedůvěry musí být podán písemně a schválen nejméně třetinou členů senátu. Hlasování o návrhu se koná po uplynutí 7 dnů od jeho podání. Při projednávání návrhu na odvolání předsedy řídí jednání senátu jeden z místopředsedů.

(5) Má se za to, že předseda, místopředseda či příslušný funkcionář rezignoval ihned po schválení návrhu dle odstavce 4. Poté se v nejbližším možném termínu koná nová volba předsedy, místopředsedy či příslušného funkcionáře. Než je předseda zvolen, řízením zasedání je pověřen místopředseda senátu.

(6)  Zápis z jednání AS LF MU vyhotovuje tajemník AS LF MU, zvolený nadpoloviční většinou všech členů AS LF MU.

(7)  Administrativní agendu spojenou s činností AS LF MU zabezpečuje zaměstnanec určený děkanem.

(8)  AS LF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty zvolený AS LF MU. Členy komise mohou být členové z řad akademické obce fakulty, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.

(9)  Náklady na činnost AS LF MU jsou hrazeny z rozpočtu fakulty.

Článek 3
Činnost AS LF MU

(1)  AS LF MU zejména:

a) Rozhoduje a jedná ve věcech svěřených akademickému senátu fakulty v §27 zákona o Vysokých školách,

b) přijímá další usnesení adresované vedení fakulty.

(2) Řádné zasedání AS LF MU se koná nejméně dvakrát za semestr. Zasedání svolává předseda (v době jeho nepřítomnosti místopředseda) AS LF MU.

(3)  Mimořádné zasedání AS LF MU svolává předseda (v době jeho nepřítomnosti místopředseda) na žádost:

a)  nejméně jedné desetiny členů akademické obce,

b)  nejméně jedné čtvrtiny členů AS LF MU,

c)  děkana,

d)  rektora.

(4)  Předseda AS LF MU je povinen svolat mimořádné zasedání AS LF MU do 30 dnů od obdržení písemné žádosti o jeho svolání. Nesvolá-li předseda senátu mimořádné zasedání do 30 dnů ode dne doručení žádosti, může svolat mimořádné zasedání kterýkoliv místopředseda senátu.

(5)  Předseda AS LF MU je povinen svolat nejméně jednou za rok shromáždění akademické obce, kde podá zprávu o činnosti AS LF MU.

(6) Senátor má povinnost účastnit se jednání senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. Nemůže-li se jednání zúčastnit, musí se předem omluvit předsedovi senátu nebo předsedovi orgánu, jehož je členem. To platí i pro členy senátních komisí, kteří nejsou senátory.

(7) Děkan fakulty, proděkani fakulty a zástupci fakulty v senátu univerzity, jakož i senátem pozvaní hosté se mohou účastnit jednání AS LF MU s hlasem poradním.

Článek 4
Způsob jednání AS LF MU

(1)  Jednání AS LF MU je veřejné.

(2) Podklady pro jednání AS LF MU musí být rozeslány všem členům v elektronické podobě nejméně týden před jednáním AS LF MU. Materiály týkající se personálních záležitostí a organizační struktury fakulty musí být rozeslány všem členům (v elektronické podobě) nejpozději 10 dnů před jejich projednáním.

(3)  Každý člen AS LF MU má právo podat návrh na změnu programu jednání. O přijetí návrhu na změnu programu se rozhoduje hlasováním.

(4)  AS LF MU je schopen se usnášet, jsou-li přítomny 2/3 jeho členů. O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly navrženy. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů AS LF MU, pokud není stanoveno jinak (čl. 4 odst. 5).

(5)  K přijetí usnesení ve věci:

a) jmenování děkana je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS LF MU,

b) rozhodnutí o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU,

c) vnitřních předpisů fakulty je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU,

d) pravidel pro rozdělení finančních prostředků, schválení a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU,

e) schválení podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na LF je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU,

f) schválení výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření je třeba nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU.

(6)  O návrzích se hlasuje veřejně (zdvižením ruky) nebo tajně (hlasovacími lístky) nebo elektronickou formou (mimo zasedání).

a)  Tajným hlasováním se AS LF MU usnáší vždy o návrhu na jmenování děkana (jeho odvolání) a o personálních záležitostech.

b) V jiných věcech se může AS LF MU usnášet tajným hlasováním, navrhne-li to některý ze členů AS LF MU.

c) V odůvodněných případech může předseda AS LF MU o návrzích, jejichž projednání nesnese odklad, navrhnout hlasovat mimo zasedání elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému MU (IS MU).

(7) Elektronické hlasování se řídí těmito pravidly:

a) Všichni členové AS LF MU obdrží prostřednictvím elektronické pošty návrh v dané věci, včetně příslušných podkladů, požadavku na potvrzení doručení a přímého odkazu na webovou stránku v IS MU, kde bude probíhat elektronické hlasování a kde po skončení volby bude zveřejněn počet hlasujících a počet hlasů ke každému předloženému návrhu.

b) Lhůta pro hlasování musí činit nejméně 3 pracovní dny, nesmí však přesáhnout 10 pracovních dnů.

c) Hlasovat prostřednictvím IS MU je možné kdykoli v určené lhůtě. Během této lhůty je možné volbu měnit, resp. i stáhnout (odškrtnutím všech zaškrtnutých možností). Hlas se započítá až po vypršení lhůty.

d) K platnosti elektronického hlasování se jej musí zúčastnit minimálně 2/3 členů AS LF.

e) Návrh je přijat, pokud s ním bude souhlasit nejméně polovina všech členů AS LF MU. (není-li stanoveno v čl. 4 odst. 5. jinak).

f) Informace o zahájení hlasování mimo zasedání společně s návrhem usnesení a podklady bude sdělena bezodkladně děkanovi.

g) Výsledek hlasování mimo zasedání bude oznámen na nejbližším zasedání AS LF MU, přílohou zápisu bude návrh na hlasování a výpis výsledků hlasování z IS MU.

h) Elektronickým hlasováním není možné přijmout usnesení ve věcech uvedených v čl. 4, odst. 5.

(8)  Originál přijatého usnesení postoupí předseda AS LF MU bez zbytečného odkladu děkanovi. Usesení AS LF MU s nímž děkan vysloví nesouhlas, vrátí s písemným odůvodněním do 30 dnů předsedovi AS LF MU k novému projednání. AS LF MU o věci znovu jedná v přítomnosti děkana. K přijetí nového usnesení ve věci je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů AS LF MU.

(9) Zápis z jednání AS LF MU a jeho přílohy jsou zveřejňovány na webových stránkách AS LF MU, a v jednom vyhotovení, podepsaném předsedou AS LF MU nebo osobou, která byla pověřena zápisem, jsou ukládány v archivu AS LF MU.

(10) Námitky k zápisu mohou členové AS LF MU předkládat předsedovi nejpozději na nejbližším zasedání AS LF MU. Předseda zápis opraví, uzná-li oprávněnost námitek. Musí tak učinit, pokud se na tom AS LF MU usnese. Rozhodnutí předsedy nebo AS LF MU o opravě zápisu se uvádí v zápise následujícím.

Článek 5
Archiv senátu

(1) Do archivu senátu (dále jen "archiv") se ukládají originály přijatých usnesení, v plném znění, včetně důležitých údajů, zejména jména předkladatele, odůvodnění a hlasovacího poměru, podrobné zápisy z jednání senátu podepsané zapisovatelem a předsedou senátu a rozhodnutí orgánů senátu podepsané jeho předsedou. Odepření podpisů nemá vliv na platnost přijatého usnesení. Dále se do archivu mohou uložit i jiné materiály vztahující se k činnosti senátu.

(2) Texty jsou do archivu ukládány bez zbytečného odkladu a číslovány takto: [pořadové číslo v daném roce]/[rok].

(3) Texty listin pocházejících ze senátu a podepsaných předsedou jsou v archivu v oficiálním znění.

(4) Archiv je veřejně přístupný a je povoleno z něj pořizovat výpisy a kopie.

Část druhá
Volební řád

Článek 6
Úvodní ustanovení

(1)  Volby do AS LF MU jsou přímé s tajným hlasováním.

(2)  Volby se uskutečňují tak, že studenti zapsaní na fakultě volí 11 zástupců z řad studentů a akademičtí pracovníci fakulty volí 22 zástupců z řad členů akademické obce.

Článek 6
Vyhlašování voleb

(1)  Volby vyhlašuje předseda AS LF MU zpravidla vždy nejpozději čtyři týdny před ukončením výuky v semestru, ve kterém končí funkční období stávajícího AS LF MU. V případě, že funkční období AS LF MU skončí podle § 26, odst. 3 zákona, vyhlašuje volby děkan.

(2)  Rozhodnutí předsedy AS LF MU o vyhlášení voleb se zveřejní na úřední desce, společně s volebním řádem do AS LF MU. Toto rozhodnutí je také rozesláno elektronickou poštou v rámci IS MU voličům konkrétního volebního obvodu.

(3) Pro účely voleb je akademická obec LF rozdělena do 7 volebních obvodů, s následujícím počtem mandátů:

a) volební obvod I - pracoviště LF ve FN Brno, 7 mandátů

b) volební obvod II - pracoviště LF ve FN U sv. Anny, Úrazové nemocnici a společné kliniky LF a Masarykova onkologického ústavu, 6 mandátů

c) volební obvod III – pracoviště kateder LF, 2 mandáty

d) volební obvod IV - pracoviště teoretických ústavů LF, 7 mandátů

e) volební obvod V - studenti zubního lékařství a navazujícího postgraduálního studia, 1 mandát

f) volební obvod VI - studenti všeobecného lékařství a navazujícího postgraduálního studia, 7 mandátů

g) volební obvod VII - studenti zapsaní na fakultě v programech bakalářských a magisterských navazujících, 3 mandáty.

Článek 8
Volební komise

(1)  Volby organizuje a řídí Fakultní volební komise ve spolupráci s obvodními volebními komisemi. Fakultní volební komisi předsedá zvolený člen AS LF MU.

(2) Obvodní volební komise tvoří vždy po jednom zástupci z řad členů akademické obce každého z pracovišť příslušného volebního obvodu. Jméno zástupce oznámí vedoucí pracoviště písemně do čtrnácti dnů od vypsání voleb předsedovi fakultní volební komise.

(3)  Předseda fakultní volební komise svolá nejpozději ve třetím týdnu po vyhlášení voleb shromáždění členů obvodních volební komisí, kteří veřejnou volbou zvolí předsedy obvodních volebních komisí.

(4) Příjme-li člen (předseda) volební komise, kandidaturu za člena AS LF MU, přestává být dnem přijetí kandidatury členem (předsedou) volební komise. Pracoviště navrhne za člena komise náhradníka; uvolní-li se místo předsedy je členy komise (AS LF MU) zvolen nový předseda komise.

(5)  Fakultní volební komise zejména:

a)  zjistí počet členů akademické obce s právem volit v jednotlivých volebních obvodech (z matriky studentů a z údajů personálního útvaru k poslednímu dni měsíce předcházejícího datu vyhlášení voleb, z informačního systému MU; učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ústavů s univerzitní působností jsou členy akademické obce, pokud působí na fakultě), fakultou zaměstnaný postgraduální student volí za zaměstnance, vzdá-li se volebního práva do studentské komory. Skutečnost ohlásí předsedovi volební komise nejpozději pět pracovních dní před volbami.

b)  určí a zveřejní volební dny a volební místo, určí začátek a konec elektronické volby.

c)  stanoví lhůty pro podávání přihlášek a registraci kandidátů,

d)  zajistí potřebný počet hlasovacích lístků se všemi nutnými údaji, zajistí vypsání elektronické volby v IS MU, a nastavení zachování výsledků v IS na alespoň dvanáct měsíců.

e)  řídí průběh hlasování,

f)  zjišťuje výsledky hlasování, potvrdí výsledek elektronické volby.

g)  určuje zvolené členy AS LF MU a jejich náhradníky.

(6)  Výsledky voleb ohlásí předseda fakultní volební komise písemně děkanovi nejpozději následující pracovní den po dnu skončení voleb.

(7)  Předseda AS LF MU vyhlašuje výsledek voleb na úřední desce fakulty.

(8) Výsledky elektronické volby v IS MU jsou po ukončení voleb předány předsedovi AS LF, který zajistí jejich archivaci. Archivuje se pořadí všech kandidátů tak, jak se ve volbách umístili za sebou.

Článek 9
Hlasování

(1)  Volba probíhá elektronickou formou v IS MU nebo formou volebních lístků.

(2)  Volič může volit nejvíce pro tolik kandidátů, kolik je v dané volbě prázdných mandátů v daném obvodu.

(3)  Voleební lístek je neplatný,

a)  nejde-li o hlasovací lístek vydaný volební komisí,

b)  je-li přetržen nebo jiným způsobem poničen,

c)  je-li nesprávně vyplněn

d)  je-li odeslán neoprávněným uživatelem IS účtu.

(4)  (4) Výsledky se zveřejňují až po ukončení volby ve všech obvodech. Do té doby nejsou výsledky dostupné ani vyhlašovateli.

Článek 10
Určení výsledku voleb

Členy senátu jsou zvoleni kandidáti, kteří v příslušném volebním obvodu obdrželi nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů, a to až do naplnění počtu mandátů, připadajících na jednotlivý volební obvod. Při rovnosti hlasů, která by způsobila překročení počtu členů senátu volených v příslušném volebním obvodu bude uspořádána nová volba mezi kandidáty, kterých se rovnost hlasů týká.¨

Článek 11
Platnost voleb a doplňující volby

(1)  K platnosti volby je třeba účasti nejméně 15% členů akademických pracovníků příslušného volebního obvodu a 15% studentů příslušného volebního obvodu.

(2)  V případě, kdy bude účast členů akademické obce v příslušném volebním obvodu nižší, budou se volby opakovat. Nebude-li ani v takovém případě splněna požadovaná účast členů akademické obce, volby se budou opakovat bez ohledu na účast členů akademické obce.

(3)  Uvolní-li se během funkčního období místo člena AS LF MU, nastoupí na jeho místo náhradník, člen akademické obce, který se ve volbách umístil na místě bezprostředně následujícím za kandidátem, jenž byl zvolen v daném volebním obvodu. Není-li takový náhradník, koná se v nejbližším možném termínu doplňující volba nového člena AS LF MU v souladu s tímto volebním řádem.

(4)  Je-li student zvolený do akademického senátu LF v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, jeho členství v AS nezaniká, neuplyne-li mezi dokončeným a navazujícím programem období delší než 120 kalendářních dní.

Článek 12
Zápis o průběhu a výsledku voleb

(1)  Fakultní volební komise pořídí zápis o průběhu a výsledku voleb, který předá předsedovi AS LF MU. K zápisu se připojí seznamy voličů se záznamy obvodních volebních komisí a odevzdané hlasovací lístky v zapečetěné obálce, podepsané předsedou fakultní volební komise; tyto materiály jsou uschovávány AS LF MU po dobu 30ti dnů ode dne předání zápisu o průběhu a výsledku voleb. Volební komise pořídí a potvrdí výpis z IS.

(2)  Zápis o průběhu a výsledku voleb obsahuje:

a)  počet členů akademické obce oprávněných volit v jednotlivých volebních obvodech,

b)  počet vydaných hlasovacích lístků,

c)  počet odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků, s uvedením důvodů jejich případné neplatnosti,

d)  výpis z IS,

e)  údaje o kandidátech, s uvedením počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,

f)  vyjádření o průběhu voleb.

(3)  Zápis o průběhu a výsledku voleb podepisuje předseda fakultní volební komise.

Článek 13
Společná ustanovení

(1)  O volebních stížnostech rozhoduje předseda AS LF MU. Rozhodnutí se vydává do patnácti dnů ode dne doručení volební stížnosti a uveřejní se na úřední desce fakulty.

(2)  Volební stížnost může podat každý oprávněný volič písemnou formou, k rukám předsedy AS LF MU, a to do patnácti dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb.

(3)  Jestliže předseda AS LF MU prohlásí volby do AS LF MU za neplatné, vyhlásí neprodleně nové volby.

Článek 14
Volba zástupců do AS MU

(1)  Zástupci fakulty do Akademického senátu MU jsou voleni v počtu a složení stanoveném zákonem a Statutem MU v Brně (celkem 5 zástupců z toho 3 akademičtí pracovníci a 2 studenti fakulty).

(2)  Pokud vnitřní předpis MU neobsahuje úpravu odchylnou, použijí se ustanovení části druhé, tohoto vnitřního předpisu přiměřeně též pro volby členů AS MU na fakultě.

(3)  Technika provedení a podrobný postup volby mohou být upraveny samostatnými pokyny, které je oprávněn přijmout AS LF MU.

Článek 15
Stížnosti na průběh a výsledek voleb

(1) Členové akademické obce mají právo podávat volební komisi stížnosti na průběh a výsledek voleb, a to ve lhůtě 24 hodin od zveřejnění výsledku volební komisí. Volební komise tyto stížnosti bezodkladně posoudí a vyjádří k nim své stanovisko.

(2) Stížnosti a stanoviska volební komise k nim musí být neprodleně zveřejněny na úřední desce fakulty, na webové stránce fakulty, případně také dalším vhodným způsobem.

Část třetí
Volba děkana

Článek 16
Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkana

(1)  AS LF MU se usnáší o návrhu kandidáta na funkci děkana volbou, tajným hlasováním.

(2)  Volbu kandidáta na funkci děkana připravuje a řídí 3 členná volební komise, zvolená k tomuto účelu AS LF MU. Členem komise je vždy jeden student.

(3)  O návrzích kandidátů na funkci děkana jedná AS LF MU zpravidla 3 měsíce před uplynutím funkčního období děkana.

(4)  Kandidátem na funkci děkana se může stát člen akademické obce působící na fakultě, který předsedovi komise ve stanoveném termínu písemně oznámí kandidaturu na tuto funkci nebo souhlas s návrhem na kandidaturu. Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce.

(5)  Kandidáti na funkci děkana se představí akademické obci na veřejném shromáždění akademické obce fakulty, které svolává předseda AS LF MU po termínu určeném k předkládání návrhů (přihlášek) kandidátů na funkci děkana , nejpozději však jeden týden před konáním zasedání AS LF MU, na kterém bude hlasováno o výběru kandidáta na tuto funkci.

(6)  Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS LF MU.

(7)  V případě, že žádný z kandidátů na funkci děkana neobdrží potřebný počet hlasů uvedený v odst. 6, postupují do dalšího volebního kola dva z kandidátů, kteří získali největší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více než dva na prvním místě nebo pro dva nebo více kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola.

(8)  V případě, že ani v druhém kole nezíská žádný z kandidátů na funkci děkana souhlas nadpoloviční většiny členů AS LF MU , připraví volební komise nové volby a to nejdříve do l měsíce po poslední neúspěšné volbě kandidáta na funkci děkana.

(9)  Návrh na jmenování děkanem předkládá předseda AS LF MU rektorovi, zpravidla měsíc před skončením funkčního období stávajícího děkana.

(10)  O vyhlášení voleb, termínu shromáždění akademické obce a zasedání AS LF MU, jehož předmětem bude usnášení se o návrhu kandidáta na funkci děkana informuje předseda senátu rektora, který má právo se jednání zúčastnit.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1)  Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení AS MU.

(2)  Změny Jednacího a volebního řádu AS LF MU byly schváleny AS LF MU dne 12.12.2006 a AS MU dne 19.2.2007.

(3)  Změny Jednacího a volebního řádu AS LF MU byly schváleny AS LF MU dne 8.12.2009 a AS MU dne 18.1.2010.

(4) Změny Jednacího a volebního řádu AS LF MU byly schváleny AS LF MU dne 8.3.2011 a AS MU dne 4.4.2011.

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., v. r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info