Stipendijní řád Masarykovy univerzity

(účinnost od 24.1.2013)

Verze ke stažení (PDF)

Část první
Všeobecná ustanovení

Článek 1
Předmět úpravy

Tento Stipendijní řád Masarykovy univerzity (dále jen „řád“) upravuje podmínky a postup pro přiznávání stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále jen „MU“).

Článek 2
Stipendia

(1) Stipendia jsou na MU přiznávána v rámci stipendijních programů podle ustanovení části druhé.

(2) Mimo stipendijní programy lze stipendia na MU přiznat podle ustanovení části třetí tohoto řádu.

(3) Stipendium je přiznáváno ve výši stanovené podle počtu studentů, kteří splní podmínky pro jeho přiznání a objemu finančních prostředků určených jako zdroj financování stipendia. Při přiznání stipendia může být též přihlédnuto k míře, v níž jednotliví studenti splnili podmínky pro jeho přiznání.

Část druhá
Ustanovení o stipendiích v rámci stipendijních programů

Článek 3
Stipendijní program

(1) Stipendijní program je oprávněn vyhlásit

a) rektor,

b) děkan,

c) ředitel vysokoškolského ústavu,

d) vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU

(dále jen „správce stipendijního programu“).

(2) Stipendijní program musí obsahovat určení

a) účelu stipendijního programu,

b) doby trvání stipendijního programu,

c) okruhu studentů, jimž má být stipendium podle stipendijního programu přiznáno, případně určení podmínek, při jejichž splnění lze stipendium podle stipendijního programu přiznat,

d) zdrojů financování stipendií přiznávaných podle stipendijního programu v souladu s pravidly hospodaření MU,

e) výše stipendií přiznávaných podle stipendijního programu, případně uvedení způsobu jejich určení.

(3) Má-li zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu být příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu, je třeba to ve stipendijním programu výslovně stanovit a při jeho vyhlášení dodržet ustanovení § 91 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů.

(4) Stipendijní program je vyhlášen uveřejněním oznámení o jeho vyhlášení na úřední desce MU nebo příslušné fakulty.

(5) Evidence stipendijních programů je vedena jednotně podle směrnice rektora; musí být trvale přístupná prostřednictvím Informačního systému MU.

Článek 4
Přiznávání stipendií podle stipendijních programů

Stipendia podle příslušného stipendijního programu přiznává správce stipendijního programu; je-li správcem stipendijního programu rektor, vykonává jeho působnost podle tohoto článku jím pověřený prorektor.

Část třetí
Ustanovení o stipendiích přiznávaných mimo stipendijní programy

Článek 5
Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy

Mimo stipendijní programy lze přiznat

a) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu,

b) stipendium na podporu tvůrčí činnosti,

c) stipendium na podporu ubytování,

d) stipendium na podporu mobility,

e) mimořádné stipendium.

Článek 6
Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

(1) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu se v souladu s ustanovením § 91 odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách přiznává studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, jestliže doba jeho studia v daném studijním programu nepřekročila standardní dobu studia v tomto studijním programu.

(2) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu přiznává děkan fakulty, na níž je student oprávněný podle odstavce 1 zapsán, prorektor určený rektorem, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU, nebo ředitel vysokoškolského ústavu, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU a vysokoškolským ústavem. Rozhodnutí o přiznání stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu musí být vydáno nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu studenta do studia v doktorském studijním programu.

(3) Minimální výši stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu na daný kalendářní rok stanoví rektor svým opatřením, a to vždy poté, co Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejní výši výpočtového stipendia v doktorském studijním programu, kterou použilo při stanovení příspěvku Masarykově univerzitě pro daný kalendářní rok.

(4) Při přiznání stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu, nebo při rozhodování o změně jeho výše se přihlíží ke stanovisku příslušné oborové rady.

Článek 7
Stipendium na podporu tvůrčí činnosti

(1) Stipendium na podporu tvůrčí činnosti lze v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách přiznat studentovi za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo jiné tvůrčí výsledky.

(2) Stipendium podle odstavce 1 přiznává

a) prorektor určený rektorem, jde-li o tvůrčí činnost v rámci celé MU,

b) děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu, jde-li o tvůrčí činnost v rámci fakulty nebo vysokoškolského ústavu.

Článek 8
Stipendium na podporu ubytování

(1) Stipendium na podporu ubytování se v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách přiznává studentovi, který

a) je zapsán ve studijním programu v prezenční formě studia,

b) je v takovém studijním programu zapsán jako ve svém prvním studijním programu na vysoké škole v České republice, ledaže je zapsán ve svém prvním magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský, jde-li o absolventa bakalářského studijního programu, nebo ve svém prvním doktorském studijním programu, jde-li o absolventa magisterského studijního programu,

c) nepřekročil standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán,

d) nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město),

e) není příjemcem stipendia podle stipendijního programu vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 91 odst. 6 zákona o vysokých školách, s výjimkou stipendia přiznaného k řešení projektu úspěšného ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol.

(2) Splnění podmínek nároku na stipendium na podporu ubytování podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů. Přitom platí, že podmínka stanovená odstavcem 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b). Při ověření splnění podmínky podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku.

(3) Stipendium na podporu ubytování přiznává prorektor určený rektorem. Stipendium na podporu ubytování se přiznává na dvě období v kalendářním roce (dále jen „stipendijní období“), z nichž jedno začíná 1. ledna a končí 30. června, a druhé začíná 1. července a končí 31. prosince. Studentům zapsaným v průběhu stipendijního období lze stipendium na podporu ubytování přiznat i jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného stipendia na podporu ubytování.

(4) Stipendium na podporu ubytování se přiznává na žádost studenta. Formu, náležitosti a termín podání žádosti o stipendium na podporu ubytování stanoví rektor. Nezbytnou náležitostí žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování jsou údaje nutné pro zajištění výplaty tohoto stipendia, bude-li přiznáno.

(5) Výši stipendia na podporu ubytování vyhlašuje pro každé stipendijní období rektor. Stipendium na podporu ubytování se přiznává oprávněnému studentovi ve výši dle věty první.

Článek 9
Stipendium na podporu mobility

(1) Stipendium na podporu mobility lze přiznat

a) v souladu s ustanovením § 91 odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách studentovi MU k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na zahraniční vysoké škole,

b) v souladu s ustanovením § 91 odst. 4 písm. b) zákona o vysokých školách studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na MU.

(2) Stipendium na podporu mobility přiznává na žádost osoby oprávněné podle odstavce 1 prorektor určený rektorem nebo vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU pověřený rektorem.

Článek 10
Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách přiznat studentovi rektor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU, a to i bez žádosti.

Část čtvrtá
Společná ustanovení

Článek 11
Ustanovení o doručování

(1) Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje studentovi do vlastních rukou prostřednictvím pracoviště zajišťujícího správu studijní agendy (studijního oddělení) na fakultě, na MU nebo na vysokoškolském ústavu v případě, že je student zapsán do studijního programu uskutečňovaného MU nebo MU a vysokoškolským ústavem, na níž je student zapsán, nerozhodne-li orgán, který stipendium přiznal, o jiném způsobu doručení do vlastních rukou.

(2) Nelze-li rozhodnutí o přiznání stipendia doručit podle odstavce 1, doručí se náhradním způsobem oznámením na úřední desce fakulty, na níž je student zapsán, na úřední desce MU nebo vysokoškolského ústavu v případě, že je student zapsán do studijního programu uskutečňovaného MU nebo MU a vysokoškolským ústavem; doba vyvěšení je 8 dnů a její počátek je dnem doručení rozhodnutí.

Článek 12
Výplata stipendia

(1) Stipendium se po právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, jejichž počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou stanoveny rozhodnutím o přiznání stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně studenta vyplatit ve stanoveném termínu, rozhodne orgán, který stipendium přiznal, o stanovení náhradního termínu splatnosti nebo o odnětí stipendia nebo jeho snížení.

(2) Stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet určený studentem. Stipendium se vyplácí v českých korunách.

(3) Při přiznání stipendia, nejde-li o stipendium na podporu ubytování (čl. 8), lze na žádost studenta rozhodnout o způsobu výplaty odlišném od ustanovení odstavce 2.

Článek 13
Změna výše a odnětí stipendia

(1) Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o změně jeho výše, jsou-li k tomu splněny předpoklady dané tímto řádem nebo stipendijním programem.

(2) Orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o jeho odnětí, jestliže student přestane splňovat podmínky přiznání stipendia.

Část pátá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 14
Přechodné ustanovení

Stipendia přiznaná podle dosavadních předpisů jsou i po dni účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.

Článek 15
Závěrečné ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně ze dne 31. května 1999, ve znění pozdějších změn, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 1999 pod čj. 23 183/99-30.

(2) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválen Akademickým senátem MU dne 6. března 2006.

(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r.
rektor


Změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 3. prosince 2012.

Změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny a doplnění Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v Brně nabývají účinnosti dnem platnosti.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info