Právnická fakulta

Stipendijní program na podporu studentských spolkových aktivit

Pro členy aktivních studentských spolků se pravděpodobně jedná o nejužitečnější z následujícího výběru. Účelem stipendijního programu je podpora studentských spolkových aktivit, které přispívají k vzájemnému rozvíjení spolupráce studentských spolků a organizací a zlepšování akademického prostředí. Za jeden akademický rok je studentský spolek oprávněn čerpat částku do výše 100 000 Kč. Omezujícím faktorem je skutečnost, že stipendium je určeno pouze studentským spolkům a organizacím čítajícím minimálně 30 členů.

Stipendium je možno využívat také pro:

  • podporu studentských časopisů vztahujících se k činnosti Právnické fakulty MU;
  • uhrazení nákladů na spolupráci akademického senátu s akademickými orgány ostatních vysokých škol.

Stipendium slouží k úhradě nákladů, jež vznikly z důvodu skládání specializované zkoušky osvědčující znalost právnického jazyka. Nevztahuje se na obecné jazykové zkoušky a na náklady, které vznikly z titulu přípravy na tuto zkoušku. Jedinou podmínkou udělení zkoušky je její úspěšné složení.

Stipendium na podporu krátkodobých zahraničních a tuzemských studijních pobytů

Je přiznáváno všem studentům Právnické fakulty MU, bez ohledu na program a formu studia. Podporuje účast studentů fakulty na krátkodobých studijních a obdobných pobytech (zejména letní školy, vícedenní semináře, odborné kurzy apod.).

Podmínkou je, aby tyto kurzy či semináře byly ve vztahu ke studovanému oboru. Přiznávaná výše odpovídá nákladům na účastnický poplatek, případně je částka navýšena o náklady na ubytování a dopravu. Jeden student může v rámci jednoho roku čerpat částku maximálně do výše 30 000 Kč.

 

Výše byly vybrány z autorova pohledu nejpodstatnější stipendia fakulty, jež jsou vhodné pro členy studentských spolků a aktivní studenty. Nejedná se však o kompletní výčet. Ten je doplněn stipendijními programy, které nejsou charakteristické výhradně pro Právnickou fakultu MU, viz web fakulty.