Informace o projektu

Čeština v jednotě synchronie a diachronie

Kód projektu
MUNI/A/0895/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je všestranný výzkum češtiny z hlediska synchronního i diachronního. Realizuje se ve třech liniích: a) synchronní výzkum češtiny ve všech plánech (syntax, slovotvorba, morfologie, stylistika, lexikologie), zodpovědný řešitel prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., b) korpusy synchronně a diachronně - jejich využití a přínos pro lexikologii a lexikografii, dobové proměny jazyka a stylu soukromých dopisů, zodpovědná řešitelka doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., c) diachronní výzkum češtiny, zvláště staré a střední češtiny včetně její grafiky (12. stol. - r. 1770) se zaměřením na problematiku dosud málo prozkoumanou, zodpovědná řešitelka prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. Na těchto úkolech se budou podílet členové Ústavu českého jazyka FF MU, případně externí experti (zaměstnanci AV ČR) - budou zpracovávat dílčí témata podle svého odborného zaměření - a pod jejich vedením též studenti doktorského a magisterského studia. Výsledky výzkumu budou prezentovány v odborných periodicích a na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 2