Informace o projektu

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT)

Kód projektu
MUNI/A/1040/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmět našeho bádání v rámci plánovaného projektu specifického výzkumu s názvem „Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ a akronymem AML/CFT (Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) se bude týkat finančněprávního pojetí problematiky tzv. praní špinavých peněz v evropském i mezinárodním kontextu.
Problematika praní špinavých peněz je podmínkách České republiky „pole neorané“. Kromě komentářů k zákonům nebylo v akademických kruzích praní špinavých peněz, jako relativně nově regulované oblasti, věnováno dostatek pozornosti, proto považujeme za důležité a žádoucí tuto oblast komplexně zpracovat a vytvořit výstup, který by sloužil zejména k studijním účelům. Důvodem může být rychlý vývoj v této oblasti a s tím související časté změny právních předpisů. Plánovaný projekt bude zaměřen zejména na analýzu základních právních pramenů této oblasti (mezinárodních, evropských i vnitrostátních), pozornost bude věnovaná rovněž i historickému vývoji, charakteristickým institutům, institucím a subjektům. Neopomenutelnou součástí projektu bude zpracovaní účelu a funkčnosti samotných opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v praxi.
Samotný výzkumný proces bude rozdělen z časového hlediska v rámci jednoleté lhůty na zpracování projektu na dvě rovnocenná období. V prvním období bychom se věnovali sběru relevantních materiálů a informací s akcentem kladeným na vnitrostátní právní úpravu. Druhá část bude zaměřena na evropské a mezinárodní přesahy právního pojetí této oblasti a finalizaci projektu jako takového.