Informace o projektu

Parciální tavení hornin v kořenové zóně variského orogénu (moldanubikum, Český masív)

Kód projektu
GA205/03/0040
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
parciální tavení, moldanubikum,petrologie, geochemie, Sr-Nd isotopicky systém
Logo poskytovatele

Peraluminické granity vzniklé parciálním tavením metasedimentů se běžně vyskytují v kořenových zónách orogenních pásem po celém světě. Předkládaný projekt si klade za cíl detailní výzkum procesu parciálního tavení různých typů metasedimentárních hornin, a to za odlišných P-T podmínek a v různé strukturní pozici v rámci moldanubické zóny Českého masívu. Studována budou různá stádia procesu, od předpokládaných zdrojových hornin, přes migmatity po pravděpodobné restity a malá tělesa leukogranitů. Důraz bude kladen především na zjištění pravděpodobných zdrojů pro jednotlivé granitoidní typy, role fluid , mechanismu parciálního tavení (rovnovážné nebo nerovnovážné tavení), role akcesorických minerálů a stáří anatexe. Těchto cílů by mělo být dosaženo komplexním studiem vztahů v terénu, petrologie, minerálního složení, termobarometrie, horninové geochemie hlavních a stopových prvků, Sr–Nd–O izotopického složení, geochronologie a numerickým modelováním dostupných dat. Cílem je přispět k řešení otázky geneze granitů tzv. S-typu. Získaná představa o vývoji metamorfních podmínek v prostoru a čase (P-T-t - isobarické chladnutí vs. isotermální dekomprese) by měla posloužit při rekonstrukci tektonometamorfního vývoje jednotlivých moldanubických příkrovů (přítomnost externích zdrojů tepla např. intruze bazických magmat vs. ztluštění kůry).

Publikace

2007

High temperature tu ultrahigh-temperature metamorpism related to multiple ultrapotassic intrusions:evidence from garnet-silimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)

LEICHMANN Jaromír NOVÁK Milan BURIÁNEK David — BURGER David

High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions

KOTKOVÁ Jana

2005

Granáticko-sillimanitický kinzigit, jihlavský pluton, doklad HT až UHT metamorfozy ve východním moldanubiku

LEICHMANN Jaromír NOVÁK Milan — BURGER David — BURIÁNEK David

Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam

NOVÁK Milan

Highly fractionated, garnet-bearing, HREE enriched granites-pegmatites from Precambrian Brno batholith, Bohemian massif

LEICHMANN Jaromír NOVÁK Milan

Shoshonitická až ultrapotasická gabbra jihlavského masivu

LEICHMANN Jaromír — ŠVANCARA Jan

2004

Bohemian leucogranites and HP/HT anatexis.

KOTKOVÁ Jana — HARLEY Simon

Ca diffusion in garnets and its application to the intrepretation of pressure and temperatures histories of tectonic events

KOTKOVÁ Jana — CHAKRABORTY S.

Cooling history oh high presure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets.

KOTKOVÁ Jana — CHAKRABORTY S.

Geology without Frontiers:Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides.

KOTKOVÁ Jana

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info