Informace o projektu

Parciální tavení hornin v kořenové zóně variského orogénu (moldanubikum, Český masív)

Kód projektu
GA205/03/0040
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
parciální tavení, moldanubikum,petrologie, geochemie, Sr-Nd isotopicky systém
Logo poskytovatele

Peraluminické granity vzniklé parciálním tavením metasedimentů se běžně vyskytují v kořenových zónách orogenních pásem po celém světě. Předkládaný projekt si klade za cíl detailní výzkum procesu parciálního tavení různých typů metasedimentárních hornin, a to za odlišných P-T podmínek a v různé strukturní pozici v rámci moldanubické zóny Českého masívu. Studována budou různá stádia procesu, od předpokládaných zdrojových hornin, přes migmatity po pravděpodobné restity a malá tělesa leukogranitů. Důraz bude kladen především na zjištění pravděpodobných zdrojů pro jednotlivé granitoidní typy, role fluid , mechanismu parciálního tavení (rovnovážné nebo nerovnovážné tavení), role akcesorických minerálů a stáří anatexe. Těchto cílů by mělo být dosaženo komplexním studiem vztahů v terénu, petrologie, minerálního složení, termobarometrie, horninové geochemie hlavních a stopových prvků, Sr–Nd–O izotopického složení, geochronologie a numerickým modelováním dostupných dat. Cílem je přispět k řešení otázky geneze granitů tzv. S-typu. Získaná představa o vývoji metamorfních podmínek v prostoru a čase (P-T-t - isobarické chladnutí vs. isotermální dekomprese) by měla posloužit při rekonstrukci tektonometamorfního vývoje jednotlivých moldanubických příkrovů (přítomnost externích zdrojů tepla např. intruze bazických magmat vs. ztluštění kůry).

Publikace

2007

2005

2004

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info