Informace o projektu

Tvorba nového předmětu Didaktika mnohojazyčnosti

Kód projektu
FRVS/1569/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
multilingvismus, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání v České republice, první cizí jazyk, druhý cizí jazyk, němčina po angličtině, učební strategie

V rámci projektu bude vytvořen nový předmět Didaktika mnohojazyčnosti, kterým bude doplněno a modernizováno kurikulum magisterského studijního programu Učitelství německého jazyka pro základní školy. Potřeba realizace tohoto předmětu vychází z požadavků kladených na rozvoj mnohojazyčnosti, jež je deklarován evropským konceptem jazykového vzdělávání, a který přijala i koncepce jazykového vzdělávání v České republice. V edukační praxi to znamená, že si žáci na základní škole mají osvojit alespoň dva cizí jazyky. Předmět tak bude reflektovat nejen očekávané výstupy Rámcových vzdělávacích programů a standardy, ale i nejnovější trendy v oborově didaktické přípravě budoucích učitelů cizích jazyků. Studenti si osvojí základní teoretické znalosti v oblasti konceptu mnohojazyčnosti a seznámí se s výukovými metodami podporujícími dosažení synergických účinků ve výuce cizích jazyků, vzájemné propojení a usouvztažnění procesu učení cizích jazyků v jejich organizační posloupnosti L2 (první cizí jazyk) – L3 (druhý cizí jazyk). Hlavním pozornost v předkládaném projektu bude věnována výuce němčiny jako L3 po angličtině jako L2.

Výsledky

Řešení projektu umožní vytvoření a realizaci předmětu, který plně odpovídá moderním trendům v oblasti jazykového vzdělávání a přispěje ke zvýšení kvality v přípravě budoucích učitelů cizích jazyků na Katedře německého jazyka Pedagogické, ale i Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Budoucí vyučující německého jazyka budou v rámci didaktiky mnohojazyčnosti schopni při výuce druhého cizího jazyka využít cizojazyčné znalosti a učební strategie a zkušenosti nabyté při výuce mateřského i prvního cizího jazyka, nebudou ve své výuce věnovat primárně a jedině pozornost interferenčním chybám, jak tomu bývá doposud ve výuce, ale budou žáky vést k pozitivnímu vnímání vlastní mnohojazyčnosti, která umožňuje také transfer v pozitivním smyslu. Teoretické znalosti didaktiky mnohojazyčnosti je zapotřebí umět aplikovat do praktické výuky, proto byla jedním z výstupu nového volitelného jednosemestrálního předmětu minivýuková aktivita studentů, kteří tímto způsobem prokázali pochopení metodiky mnohojzyčnosti. Jednotlivé ukázky aplikace didaktiky mnohojazyčnosti byly ve studijní skupině následně refelktovány, analyzovány a komentovány. Nejvíce bylo pro výukové návrhy ze strany studentů pro interlingvální výuku němčiny po angličtině využito srovnání v oblasti slovní zásoby a výslovnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info