Informace o projektu

Výstavba bydlení pro seniory

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA103/03/0222
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury ČVUT

Nepříznivá věková struktura obyvatel projevující se vysokým podílem osob v postproduktivním věku klade zvýšené nároky na kvalitu obytného prostředí, formy výstavby reflektující potřeby této sociální skupiny a rozsah i vysokou kvalitu sociálních služeb pro seniory.Cílem projektu je snaha přispět pomocí empirického a teoretického studia v oblasti několika vědních disciplín k řešení společensky velmi závažného tématu, krerým je vliv architektonického prostředí na zdraví lidí starší generace. Práce bude presentovat existující příklady řešení bydlení a péče o seniory u nás a v zahraničí, především v zemích EU a definovat nejzávažnější problémy těchto systémů. Je třeba analyzovat a vyjádřit formy integrace a pomocí vhodně navrženého obytného prostředí ukázat možnosti alternativního řešení problému. Po vytipování chybějících kategorií se bude projekt orientovat na ty tendence v návrhu forem bydlení, které podporují a prodlužují nezávislý a samostatný život starých lidí. Budou charakterizovány způsoby, jakými architektura a architektonická tvorba může podpořit a napomoct nezávislosti a svobodě v životě seniorů se zaměřením hlavně na formy vyhovujícího bydlení a alternativní péče o seniory, budou navržena řešení architektonicko urbanistického prostředí a vhodných prostor pro bydlení seniorů.Výsledky budou presentovány na semináři, na mezinárodní konferenci s výstavou architektonických řešení, informativní příručka bude zveřejněna i prostřednictvím sítě Internet.

Publikace

Počet publikací: 5