Informace o projektu

Pravidlo podnikatelského úsudku po rekodifikaci soukromého práva (BJR)

Kód projektu
MUNI/A/0881/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

České soukromé právo prochází v současné době rozsáhlou reformou. Dne 22. 3. 2012 byly ve Sbírce zákonů ČR vydány tři vzájemně provázané zákony, a to zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Účinnost těchto zákonů je naplánována na 1.1.2014.

Cílem projektu je analýza pravidla podnikatelského úsudku, jež do českého práva přináší zákon o obchodních korporacích. Toto pravidlo představuje jednu z mnoha změn, jež zákon o obchodních korporacích přináší do postavení statutárních orgánů obchodních společností. Zavedením pravidla podnikatelského úsudku dochází k výrazné modernizaci pojetí povinností statutárních orgánů vůči společnosti a jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností. Jelikož se jedná o problematiku v českém právu novou, doposud prakticky neprozkoumanou, považuje navrhovatel projektu za účelné provést v rámci zkoumání této problematiky rovněž analýzu zahraničních právních úprav, a to především úprav vybraných amerických států, úpravy anglické, australské a německé, ve kterých se pravidlo podnikatelského úsudku již etablovalo.

Publikace

Počet publikací: 3