Informace o projektu

Analýzy výzkumů v prostředí sociálně znevýhodněných skupin a multikulturní výchovy (VYZZN)

Kód projektu
MUNI/A/0850/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na podporu vědecké činnosti doktorandů a magisterských studentů, jeho cílem je implementovat témata výzkumu doktorských a navazujících magisterských studentů do výzkumných oblastí, kterými se zabývá tým výzkumných pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky. Současně považuje za důležité nabídnout studentům oblasti, do kterých mohou směřovat vlastní výzkumná šetření. Projekt vytváří podmínky pro realizaci dílčích výzkumných šetření, především sběr, analýzu a interpretaci dat, které prohlubují oblasti sociální pedagogiky a dalších disciplín, které se podílí na přípravě a vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších odborníků směřujících do pomáhajících profesí. Společným tématem je sociální znevýhodnění jedinců a skupin, oblasti multikulturní výchovy a dramatické výchovy, oblasti školního prostředí v našich podmínkách i v zahraničí. Výstupem budou analýzy výzkumů v magisterských a dizertačních pracích, dále pak odborné texty publikované v periodikách i v publikacích, které studenti vytváří pod garancí svých školitelů a konzultantů. Výzkumná paradigmata budou utvářena kvalitativními i kvantitativními výzkumnými designy a sběry Analýzy a interpretace budou probíhat prostřednictvím adekvátních metod zohledňující specifika sociálních jevů (fenomenologická strategie, zakotvená teorie, IPA, sémantické metody, obsahové analýzy, popř. analýzy diskursu apod.).