Informace o projektu

Efekt vybraných vytrvalostních intervencí (HIIT vs. klasický aerobní trénink vs. kombinovaný vytrvalostní a silový trénink) na redukci tukové složky, změny klidového metabolismu a aerobní kapacity (EVVI)

Kód projektu
MUNI/A/0874/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je koncipován s cílem vyšetřit efekt a diference tří různých druhů vytrvalostního zatížení. Konkrétně se jedná o identifikaci efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku (dále jen HIIT), klasického aerobního tréninku realizovaného kontinuální metodou a tzv. kombinovaného tréninku na:

  • změny klidového metabolismu sledovaného souboru
  • redukci tukové složky
  • změny aerobní kapacity VO2max


Ze studia literatury vyplývá, že pro běžnou zdravou populaci je z hlediska redukce tuků zvýšení VO2max a korekce klidového metabolismu efektivnější absolvovat HIIT intervenci, než klasickou kontinuální aerobní intervenci. Otázkou zůstává, jaké budou v efektu predefinovaných intervenčních programů rozdíly v progresu sledovaných parametrů. Výzkumný soubor bude tvořen třemi skupinami žen, každá o velikosti 10-15 probandů.
Metodika měření:
Jednotlivé intervenční programy budou v délce trvání 8-10 týdnů. Testování tukové složky a tělesné hmotnosti (redukce hmotnosti) bude realizováno na přístroji InBody 720. Aerobní kapacita i klidový metabolismus budou změřeny přístojem Cortex. Měření budou probíhat v úvodu, uprostřed a na závěr časové dotace intervenčního programu.
Teoretickým výstupem výzkumu budou doporučení jak efektivně redukovat tukovou složku, zvyšovat zdatnost a upravovat metabolismus.
Cíl projektu odpovídá zadáním disertačních prací P. Slámové a M. Juránkové. Na realizaci se budou podílet studenti Pds J. Namešanský a J. Bílý. Výsledky výzkumu budou autory prezentovány na odborných konferencích.

Publikace

Počet publikací: 1