Informace o projektu
Sociální statut žen v dějinách od středověku po současnost

Kód projektu
FRVS/2355/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Problematika společenského postavení žen v minulosti, jakož i gender history je oproti zahraničním vědeckým trendům stále na okraji zájmu české historické obce. Pro studující společenskovědních oborů je tudíž nesnadné se s touto problematikou blíže obeznámit. Smyslem tohoto projektu zaměřeného na sociální statut žen od raného středověku po současnost je snaha tuto mezeru v akademickém povědomí zaplnit. Projekt by se obsahově primárně zaměří na české země, byť minimálně v komparativní rovině zohlední i situaci v jiných geografikých oblastech a v rámci sociální stratifikace věnuje pozornost zejména středním vrstvám obyvatelstva. Jako jednotící linii, spojující jednotlivá historická období, je možné využít sledování několika základních rovin pro společenský statut žen klíčových: postavení v rodině a manželství, přístup ke vzdělání, možnosti zaměstnání, postavení žen z hlediska soudobého práva a ideologických či náboženských systémů. Projektem nesledujeme jen představení nových vědeckých přístupů a marginalizovaných témat, jako jsou důraz na historickou každodennost, odklon od politických dějin apod., ale také zavedení širší škály metod při výuce, vedle klasického výkladu jsou to především diskuse, práce s literaturou a prameny, demonstrace pomocí obrazů, projekce statická i dynamická atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info