Informace o projektu

Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD405/08/H062
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
dějiny překladu, databáze, sociokulturní souvislosti, orální historie
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Cílem předkládaného projektu doktorandů Ústavu translatologie FF UK a Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU je zmapovat postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945. V prvním kroku bude na základě bibliografického soupisu Obce překladatelů Český umělecký překlad po roce 1945 vytvořena moderní
interaktivní databáze překladatelů ze všech světových jazyků a knižně i časopisecky publikovaných překladů. Data získaná během práce na databázi (včetně rozhovorů s pamětníky zpracovaných metodou orální historie) pak budou
východiskem jednak pro vypracování dílčích statí k metodice v oblasti dějin překladu, jednak monografie věnované roli, kterou sehrály nejvýznamnější nakladatelské domy, jejich vydavatelská politika a hlavní překladatelské osobnosti ve vývoji a formování českého překladatelství daného období. Projekt tak bude znamenat zásadní přínos nejen pro badatelskou činnost na poli samotné translatologie – díky zpřístupnění databáze odborné i laické veřejnosti –, ale výrazně přispěje i k probíhající celospolečenské reflexi moderních dějin české kultury.