Informace o projektu

Možnosti využití ruční a izokinetické dynamometrie pro diagnostiku úrovně síly a laterálních asymetrií ve sportu (Diagnostika úrovně síly ve sportu)

Kód projektu
MUNI/A/1363/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu MUNI/A/1286/2014 s názvem „Analýza vybraných faktorů ovlivňujících herní výkon v tenisu“, jehož součástí byla i pilotní studie zaměřená na diagnostiku síly a verifikaci metodiky izokinetické dynamometrie. Výzkumný záměr předkládaného projektu je orientován na diagnostiku síly v juniorském sportu, vychází ze závěrů výše uvedeného specifického výzkumu a z výsledků rozsáhlé literární rešerše. Řada autorů poukazuje na skutečnost, že silová schopnost hraje významnou roli v jak v některých individuálních (např. tenis, stolní tenis, badminton), tak i kolektivních (např. volejbal, házená, hokej) sportech. Optimální úroveň silových předpokladů je přitom chápána nejen jako determinující faktor sportovního výkonu, ale také jako aspekt ovlivňující zdravotní stav sportovců. Cílem výzkumu je zjištění silové úrovně jednotlivých segmentů těla juniorských sportovců, a dále posouzení laterálních diferencí horních a dolních končetin. Výzkum kvantitativního charakteru bude realizován v různých sportech (2 – 4 sporty) u juniorských sportovců ve věku 13 – 14 let. K řešení výzkumného záměru budou použity metody ruční a izokinetické dynamometrie, a dále měření základních antropometrických znaků. Analýza výzkumných dat bude provedena pomocí adekvátních metod deskriptivní a analytické statistiky. Výsledky budou komparovány se závěry studií jiných autorů a pracovišť, výzkum bude koordinován s Fakultou sportovních věd v Bochumi. Řešená problematika je součástí jedné z výzkumných oblastí FSpS (dynamická a kinematická analýza lidského pohybu).

Publikace

Počet publikací: 6