Informace o projektu

Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.

V projektu chtějí zapojené veřejné vysoké školy společným koordinovaným postupem pokračovat v řešení problematiky dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů a jejich archivace v prostředí vysokých škol, a to aplikací metodiky (vzniklé v roce 2015), jejímž výstupem je transparentní objasnění a vymezení manipulace s digitálními dokumenty s ohledem na potřeby vysokých škol a povinnosti, které vysoké školy při správě digitálních dokumentů musejí splňovat. Na metodiku budou školy navazovat aplikací výstupů metodiky do vnitřních procesů škol souvisejících se zpracováním digitálních dokumentů a zahájením technologických činností na přípravě samotné digitální archivace. Cílem projektu a každé ze zapojených škol je vybudování jednotlivých digitálních spisoven, případně společné digitální spisovny (např. pro závěrečné práce) a vytvoření mechanismu pro předávání digitálních spisů do Národního digitálního archivu, případně digitálního archivu vysoké školy nebo digitálního archivu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle potřeb každé zapojené školy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info