Informace o projektu

Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí (OSOPUS 2016)

Kód projektu
MUNI/A/1272/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměří na teorii a praxi problematiky spojené s úkoly správního orgánu v rámci odůvodňování správních rozhodnutí při ukládání správních sankcí.
V průběhu zpracovávání projektu se předpokládá analýza vztahu odůvodnění správního rozhodnutí a specifického oprávnění veřejné správy ukládat sankce. Řešitelé podrobí rozboru nejen pozitivně právní úpravu náležitostí odůvodnění, ale i hlediska teoretická a praktická spojená s aplikací specifického institutu správního uvážení. Práce se dále zaměří na správní a soudní přezkum rozhodnutí o uložení sankce, zejména pak na oprávnění soudu moderovat nepřiměřeně vysokou sankci, jako specifické postavení moci soudní, která nahrazuje uvážení moci výkonné svým vlastním. Předpokládá se zejména práce s judikaturou správních soudů za účelem identifikace stěžejních problematických oblastí, jež má vůči odůvodnění praktické dopady na daném úseku výkonu veřejné správy.
Vedle zhodnocení právní praxe pohledem právní teorie (a to s využitím poznatků nejen české právní vědy, ale též jiných evropských států) bude kriticky zkoumána zejména souladnost a provázanost mezi zvláštní normativní úpravou regulace správního trestání a obecnou úpravou odůvodnění správních rozhodnutí zejména ve správním řádu. Spoluřešitelé kromě analýzy dané problematiky předestřou vlastní návrhy de lege ferenda, a to jednak ve světle současné judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, ale taktéž ve světle teoreticko právních premis a východisek, včetně poznatků komparativních.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další