Informace o projektu

Supervize studentské praxe – individuální podpora profesního rozvoje v pregraduální přípravě učitelů a způsob kultivace sebereflektivní kompetence studentů studijního programu Pedagogické asistentství (Supervize studentské praxe)

Kód projektu
MUNI/FR/1079/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt si klade za cíl zavést supervizi jako nedílnou součást průběhu praxe v rámci předmětu Asistentská praxe-asistent pedagoga. Supervizi bude poskytovat pedagog, který má odpovídající kvalifikaci (tedy absolvuje výcvik v supervizi). Cílem zavedení supervizní podpory asistentské praxe je rozvíjet a kultivovat sebereflektivní kompetence studentů bakalářského studia studijního programu Pedagogické asistentsví a seznámit je s rolí supervizora a se způsobem poskytování supervizní podpory.

Výsledky

Supervize asistentské praxe-asistent pedagoga byla v podzimním semestru 2017 poskytnuta 51 studentům (studentů zapsaných v předmětu bylo o 21 více oproti zamýšlených v době zahájení projektu), 1 skupinové supervizní setkání v rozsahu 90 minut bylo povinnou součástí předmětu Asistentská praxe-asistent pedagoga. Supervizi poskytoval garant předmětu, který absolvoval supervizní vzdělávání a zároveň pracoval pod vlastní supervizí zkušenějšího supervizora. Cílem bylo posilovat profesní dovednosti z oblasti supervize u garanta předmětu. Byl inovován sylabus předmětu v Katalogu předmětů v souladu se získanými poznatky ze zpětné vazby od studentů. Zpětná vazba k předmětu Asistentska praxe-asistent pedagoga byla získávána prostřednictvím písemného výstupu v předmětu a dále byla zjištěna zpětná vazba na supervizní setkání (šlo o vybranou položku z evaluačního dotazníku, tato položka se týkala pouze supervize v předmětu a celkem na ni odpovědělo 35 studentů z 51 dotazovaných. Byl navržen způsob evaluace supervize v rámci předmětu Asistentská praxe-asistent pedagoga a evaluace proběhla jako pilotáž v podzimním semestru 2017. Ověřování přínosů supervizní podpory v rámci předmětu se podařilo pouze částečně, navržené supervizní setkání v časové dotaci 90 minut za semestr se ukázalo jako příliš krátké pro rozvoj dovedností, studenti uváděli přínosy především v rovině informační (kdo je supervizor, co supervize může nabízet, jak se pracuje s bezpečným prostorem pro sdílení zkušeností v rámci skupinové supervize). Doporučením je umožnit nejméně 3 supervizní setkání, každý semestr, ve kterém studenti realizují asistentskou praxi a následně zhodnotit přínosy. Tyto výsledky jsou reflektovány v navržené metodice supervizní podpory pro Asistentskou praxi-asistent pedagoga. Rozpočet byl vyčerpán s drobnými změnami, které více odpovídaly potřebám projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info