Informace o projektu

Inženýrství Pseudomonas putida pro ko-utilizaci a zužitkování celobiózy s glukózou (InPseKoZuCel/G)

Kód projektu
MUNI/C/1551/2019
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Rekombinantní kmen biotechnologicky atraktivní bakterie Pseudomonas putida KT2440 byl nedávno upraven technikami metabolického inženýrství pro růst na D-celobióze – nejkratším celodextrinu (oligomerním derivátu polymerní celulózy). D-celobióza stejně jako D-glukóza, je hlavní cukerný produkt enzymatické hydrolýzy celulózy, může být bakterií využita pro tvorbu polyhydroxyalkanoátů (PHA) – mikrobiálních biopolymerů s vysokým aplikačním potenciálem. Rekombinantní P. putida však nedokáže celobiózu ko-utilizovat paralelně s glukózou. Pozorovaná sekvenční utilizace glukózy a celobiózy ve směsi cukrů může prodlužovat délku kultivace a snižovat efektivitu konverze sacharidů na PHA ve srovnání s paralelním využitím obou substrátů. Neschopnost studovaného kmene P. putida ko-utilizovat celobiózu a glukózu je pravděpodobně dána inhibicí exogenní β-glukozidáza oxidovanými intermediáty metabolismu glukózy. Úkolem diplomanta bude (i) ověření efektu inženýrství transportních cest pro cukry v P. putida na utilizaci glukózy a celobiózy (ii) získat experimentální důkaz inhibice β-glukozidázy (iii) otestovat schopnost celobióza fosforyláz štěpit celobiózu v P. putida.