Informace o projektu
Weather effects in using disk continuum time delays in active galactic nuclei to measure the expansion rate of the Universe / Role mraků při využití zpoždění kontinua v aktivních galaxiích k měření rychlosti rozpínání vesmíru

Kód projektu
GF23-04053L
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Polska Akademia Nauk

The goal of the project is to change the multiwavelength continuum time delays in active galactic nuclei (AGN) into an efficient tool to measure the expansion rate of the Universe. Previously we successfully used the method based on emission-line time delays, which, however, does not provide the measurement of the Hubble constant. Nowadays the so-called Hubble constant tension is at the core of the discussion whether the cosmological constant is - or is not - an adequate description of the evolution of the Universe. Thus, we propose to use the continuum time-delay measurements in AGN accretion disks. Such a method was already applied but the expectations have never been fulfilled. The core of the problem is that continuum time delays are possibly contaminated by the additional time delay from reprocessing by the surrounding medium, most probably the Broad Emission Line Region. We propose to solve the issue by introducing four independent methods to disentangle the two reprocessing regions and clear the signal for the use in cosmology.

Cílem projektu je proměnit časové zpoždění více vlnových délek kontinua v aktivních galaktických jádrech (AGJ) na účinný nástroj pro měření rychlosti rozpínání vesmíru. Dříve jsme úspěšně používali metodu založenou na časových zpožděních emisních čar, která však neumožňuje měření Hubblovy konstanty. V současné době je tzv. tenze Hubblovy konstanty jádrem diskuse o tom, zda kosmologická konstanta představuje – neboli nikoliv - adekvátní popis vývoje vesmíru. Proto navrhujeme využít měření časového zpoždění kontinua v akrečních discích AGJ. Taková metoda již byla použita, ale očekávání se nikdy nenaplnila. Jádro problému spočívá v tom, že časová zpoždění kontinua jsou pravděpodobně kontaminována dodatečným časovým zpožděním, kterého zdrojem je zpracování záření okolním prostředím, nejspíše oblastí širokých emisních čar. Problém navrhujeme vyřešit zavedením čtyř nezávislých metod, které umožní oddělit obě oblasti zpracování a vyčistit signál pro použití v kosmologii.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info