Informace o projektu
Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Kód projektu
ROZV/C9/2023
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Předkládaný projekt si klade za cíl zajistit rozvoj a nasazení sdílených postupů, technologií a politik pro koordinované řízení a zajištění kyberbezpečnosti v digitálním prostředí všech 26 VVŠ v ČR. Cílem projektu je tak zvyšování kybernetické a informační bezpečnosti v kyberprostoru zapojených VVŠ na základě budování komplexního situačního povědomí o dění v ICT prostředí. Společným cílem všech VŠ je pak zajištění kontinuálního rozvoje kognitivních schopností univerzitních uživatelů vzhledem k jejich činnostem v zákonem regulovaných informačních systémech. V rámci řešení projektu bude využíváno postupného rozvoje a přímé integrace moderních bezpečnostních řešení pro potřeby naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), přijímání účinných bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VoKB) a navyšování schopností univerzitních uživatelů efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům. Projekt se bude zabývat zajištěním krizového plánování a faktickou podporou krizového řízení v podobě návrhu, rozvoje a integrace krizových plánů pro potřeby zajištění kontinuity činností (tzv. Business Continuity Plans) a obnovení chodu organizace po katastrofě (tzv. Disaster Recovery Plans). K tomu bude využívat veškerých moderních metod a získaných znalostí z oblasti řízení rizik, krizového řízení a knowledge managementu, pro zajištění efektivní reakce na případné národní či mezinárodní krizové situace. Nedílnou součástí projektu bude také provedení potřebných právních analýz z pohledu reálných dopadů a přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) „NIS2 Directive“. Součástí projektu je také oblast klasifikace informací a oblast řízení rizik spojených s dodavatelským řetězcem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info