Informace o publikaci

DISPOSITIONAL INSTRUMENTS OF PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE ACTS (WHICH ARE NOT IN LEGAL FORCE) AND THEIR EFFECTIVENESS

Autoři

KADEČKA Stanislav HEJČ David VENCLÍČEK Jiří PROKOPOVÁ Klára

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá těmi prostředky právní ochrany před správními akty vrchnostenské veřejné správy, které jsou koncipovány jako výlučně v dispozici adresátů těchto správních aktů, kteří mají na jejich uplatnění právní nárok. Cílem příspěvku je analýza předmětných právních prostředků ochrany (subjektivních veřejných práv) s důrazem na efektivnost, a to jednotlivě a rovněž v jejich vzájemném porovnání, jak v obecné rovině, tak následně v rámci řešení sporů v oblasti veřejné správy na úseku státní památkové péče, majících základ zpravidla ve střetu mezi veřejným zájmem na ochraně významných součástí kulturního dědictví společnosti a soukromými zájmy jednotlivců spjatých zejména s vlastnictvím předmětných hodnot. Příspěvek se nejprve věnuje jednotlivým shora vyjmenovaným prostředkům ochrany subjektivních práv v obecné rovině. Následně jsou závěry z této obecné části demonstrovány na zvláštní právní úpravě a veřejnosprávní praxi v oblasti státní památkové péče v České republice, kde se uplatňují všechny shora vymezené návrhové prostředky ochrany proti nepravomocným správním aktům, tj. odvolání, rozklad, námitky a připomínky.
Související projekty: