Informace o publikaci

Časové a prostorové hodnocení koncentrací perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší ČR. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap)

Autoři

ČUPR Pavel PROKEŠ Roman SÁŇKA Ondřej PŘIBYLOVÁ Petra BEDNÁŘOVÁ Zdenka BORŮVKOVÁ Jana CHROPEŇOVÁ Mária ŠEBKOVÁ Kateřina VÁCLAVÍKOVÁ Jana VAŇKOVÁ Lenka KALINA Jiří AUDY Ondřej KALÁBOVÁ Tereza HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Soubor specializovaných map s odborným obsahem je jedním z výstupů projektu “Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování”, č. TB010MZP057 podpořeného programem BETA Technologické agentury České republiky. Hlavním cílem je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (kontinuální odběry). Vytvořená monitorovací síť je realizovaná s využitím vzorkovačů tak, aby v souladu s požadavky zadavatele poskytovala data a výstupy vhodné pro hodnocení prostorových a časových trendů výskytu POPs v ovzduší ČR a poskytovala podklady pro plnění závazků mezinárodních smluv k chemickým látkám (např. Stockholmská úmluva o POPs či Úmluva o dálkovém přenosu znečišťování ovzduší překračujícím hranice států). Monitorovací síť zahrnuje 32 lokalit, které jsou vhodné pro účely dlouhodobého sledování výskytu POPs (polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, pesticidy, emergentní polutanty, atd.). Síť může být provozována dlouhodobě podle potřeb MŽP souvisejících s plněním závěrů mezinárodních úmluv a dohod o chemických látkách (především Stockholmské úmluvy).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info