Informace o publikaci

Is a common EU target for municipal waste recycling achievable?

Název česky Je dosažitelný společný cíl EU pro recyklaci komunálního odpadu?
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Popis Článek analyzuje rozhodnutí Komise (2011/753/EU), kterým se stanoví pravidla a metody výpočtu změn přijatých Evropským parlamentem dne 14. března 2017 týkající se návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES O odpadech (KOM(2015)0595-C8-0382/2015- /0275(COD)). Předkládáme analýzu výpočtu recyklačních cílů komunálního odpadu v letech 2010 - 2015, provedených pomocí 4 metod výpočtu pro členské státy Evropské unie (EU). Snažíme se posoudit rozdíly v interpretaci definic komunálního odpadu (KO) a dopadů, které mají různé metody výpočtu míry recyklace na konečné údaje o recyklaci. Diskutujeme o významných nesrovnalostech v metodách shromažďování údajů a interpretaci definice KO, která byla použita k podpoře stanoviska Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017, že výpočet recyklovaného KO by měl být založen na jedné harmonizované metodě, která zabrání členským státům oznamovat vyřazený odpad jako recyklovaný odpad. Případová studie České republiky se diskutuje s ohledem na společný cíl EU: 50% recyklace KO v roce 2020 a 65% recyklace KO v roce 2030 s přihlédnutím k tomu, zda je tento cíl dosažitelný v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info