Informace o publikaci

Účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti právnické osoby

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.beck-online.cz
Klíčová slova criminal liability of legal entities; termination of criminal liability; effective regret; limitation of criminal liability; limitation; limitation period
Popis Ačkoli problematika trestní odpovědnosti právnických osob již není novum v českém právním řádu (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TOPO“), je účinný již od 01.01.2012, tedy téměř celou jednu dekádu), je bezpochyby přínosné upínat svou pozornost k „historicky“ známým trestněprávním institutům, které však ve světle právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob doznávají určitých speci-fik či změn, popř. které mohou s ohledem na fiktivní povahu právnických osob a s ní spojená specifika působit výkladové či aplikační problémy. Dva takové instituty, které lze podřadit pod instituty uvedené v předchozím odstav-ci, jsou účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti. Oba instituty jsou primárně upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dá-le jen „trestní zákoník“ či „TZ“), nicméně dílčí „dodatečnou“ úpravu ve vztahu k právnickým osobám nacházíme v TOPO, který je ve vztahu k TZ speciálním práv-ním předpisem. Předkládaný článek si tak klade za cíl analyzovat instituty účinné lítosti a promlčení trestní odpovědnosti obecně (statický aspekt trestního práva) a následně se zaměřit na specifika těchto institutů, je-li pachatelem trestného činu právnická osoba (dy-namický aspekt trestního práva). Článek se nebude zabývat problematikou promlče-ní výkonu trestu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info