Informace o publikaci

Morfostrukturní doklady ponásunového porušení Pavlovských vrchů, Vnější Západní Karpaty

Autoři

ŠUŤJAK Martin RAJNOCH Adam MELICHAR Rostislav BAROŇ Ivo

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/15450/16508
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2021-15450
Klíčová slova Outer Western Carpathians; Jurassic limestone; tectonics; strike-slip; fault
Popis Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení geologických i geomorfologických struktur postihujících vápence v oblasti Pavlovských vrchů. Pozornost byla soustředěna na projevy křehké tektoniky. Pro tuto analýzu byl využit především digitální model reliéfu páté generace (5G), dále pak letecké snímky a taktéž vlastní terénní měření. Kombinací těchto dat byl charakterizován zlom, který protíná či omezuje většinu jurských vápencových bradel Pavlovských vrchů. Data ukazují téměř spojitý průběh zhruba severojižního zlomu probíhajícího od Horních Věstonic na severu po Mikulov na jihu a dále pokračujícího do Rakouska. Ukázalo se, že se jedná o významný ponásunový zlom, který protíná jednotlivá vápencová tělesa, která jsou v jádrech hlavních zlomových větví tektonicky podrcena. Z průběhu hlavní zlomové plochy je zřejmé, že se směrně anastomózně větví a spojuje za vzniku čočkovitých tektonických šupin. Zlom interpretujeme jako významný horizontální posun s levostranným smyslem pohybu. To dokládá nejen posunutí bloků na Svatém kopečku, ale i orientace doprovodných zpeřených poruch - Riedelových střihů včetně zjištěné horizontální lineace na jednom z nich. Stanovení stáří tektonických pohybů na studovaném zlomu vychází jednak ze skutečnosti, že se jedná o ponásunový zlom, který vznikl až po nasunutí karpatských příkrovů, neboť utíná násunové příkrovové plochy, jednak z údajů o celkovém vývoji karpatského akrečního klínu, který byl v pliocénu již stabilizován. Vzhledem ke kinematickému charakteru zlomu lze přepokládat, že jeho aktivita těsně navazovala na násunové pohyby při závěrečném formování karpatského akrečního klínu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info