Informace o publikaci

Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo

Logo poskytovatele
Autoři

ZAHRÁDKA Pavel LEŠKA Rudolf MYŠKA Matěj SZCZEPANIK Petr DAVID Ivan PAVLIŠOVÁ Jitka VELFLOVÁ Lucie ZELENÁ Lucie

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Přiložené soubory
Popis Tato zpra´va se zaby´va´ dopadem vla´dni´ch protiepidemicky´ch opatrˇeni´ - prˇijaty´ch v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru v dobeˇ od 10. brˇezna 2020 do cˇervna 2021 - na fungova´ni´ vybrany´ch kulturni´ch odveˇtvi´ v Cˇeske´ republice. Soustrˇedi´me se na trˇi vybrana´ odveˇtvi´ kulturni´ch pru°myslu° (hudba, film a divadlo), prˇicˇemzˇ zvla´sˇtni´ pozornost veˇnujeme digita´lni´ distribuci kulturni´ho obsahu. Zaji´ma´ na´s prˇedevsˇi´m zkusˇenost akte´ru° kulturni´ho pole s dopadem protiepidemicky´ch opatrˇeni´ na jejich sta´vaji´ci´ distribucˇni´ strategie a obchodni´ modely, zkusˇenost s alternativni´mi strategiemi distribuce kulturni´ho obsahu prostrˇednictvi´m webcastingu, streamovaci´ch sluzˇeb, novy´ch technologii´ a netradicˇni´ch zpu°sobu° kontaktu s publikem. Zpra´va hleda´ odpoveˇdˇ rovneˇzˇ na obecneˇjsˇi´ ota´zku, co epidemicka´ krize odhalila o fungova´ni´ zkoumany´ch kulturni´ch odveˇtvi´ a postaveni´ jejich akte´ru° v Cˇeske´ republice. Ve vy´zkumne´ zpra´veˇ nejenzˇe popisujeme zkusˇenosti postizˇeny´ch akte´ru° kulturni´ch pru°myslu°, ale rovneˇzˇ identifikujeme prˇeka´zˇky a prˇi´lezˇitosti, ktere´ sta´vaji´ci´ cˇi nove´ zpu°soby digita´lni´ distribuce kulturni´ho obsahu v dobeˇ protiepidemicky´ch opatrˇeni´ prˇina´sˇeji´.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info