Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 7

Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel DOLEŽAL Jan LUSTYK Pavel PETERKA Tomáš PREISLEROVÁ Zdenka SEDLÁČEK Vojtěch

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://botanospol.cz/cs/zpravy-cbs
Klíčová slova Artemisietea vulgaris; Braun Blanquet approach; Galio Urticetea; Phragmito Magno Caricetea; phytosociology; plant communities; Polygono arenastri Poëtea annuae; Rhamno Prunetea; syntaxonomy; Thlaspietea rotundifolii; Vaccinio Piceetea
Popis Sedmý svazek řady pojednávající o pozoruhodných fytocenologických snímcích přináší nové údaje o rozšíření, ekologie a druhové složení osmi vegetačních typů z České republiky. Z nelesní vegetace, příspěvky zahrnují různé typy vegetace. Ruderální teplomilná společenstva jsou zastoupeny vzácnými sešlapanými porosty s Lepidium coronopus (Poo annuae-Coronopodetum squamati) na Moravě a porosty Berteroa incana (svaz Berteroetum incanae) zaznamenané na žel. stanic ve východních Čechách. Nitrofilní okrajová vegetace, v níž dominuje cizokrajná bylina Myrrhis odorata (ze svazu Aegopodion podagrariae) byl zaznamenán ve vysokohorských a horských oblastech východních Čech a severní Moravě. Diskutováno je také jeho syntaxonomické postavení. Bazifilní suťová vegetace s pro Moravu a vých. byl nově hlášen roční Galeopsis angustifolia (Galeopsietum angustifoliae). Čechy. Dvě další společenstva představují monodominantní mokřadní vegetaci s Nasturtium officiale (Nasturtietum offi cinalis) a Carex paniculata (Caricetum acutiformi-paniculatae). Obě komunity Vzorky byly odebírány na jižní Moravě, posledně jmenovaný je pro region novinkou. Woody komunity jsou diskutované ve dvou příspěvcích poskytujících data z oblastí, kde nebyly fytocenologicky zdokumentováno. Podhorské křoviny, kterým dominuje Rosa pendulina (Ribeso alpini-Rosetum pendulinae) jsou hlášeny ze severní části Českomoravské vrchoviny. Mimořádně druhově chudé v Hrubém Jeseníku byly vzorkovány reliktní acidofilní bory (Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris). Mts, Slezsko.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info