Informace o publikaci

Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji

Autoři

POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka NOVOTNÝ Petr ZOUNEK Jiří

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sportovních studií Rektorát

Citace
Popis Je zřejmé, že kultura školy je dnes doceňována jako významný fenomén, ba dokonce jako klíčový faktor rozvoje školy. Kultura školy totiž bývá odrazem toho, v co lidé věří, co považují za správné, určuje, co se ve škole vnímá jako možné či nemožné. Snahy měnit školu bez ohledu na stav její kultury nemívají šanci na významnější a dlouhodobější úspěch. To je jeden z hlavních důvodů, proč má pro teorii i praxi rozvoje škol smysl pokoušet se poznávat kulturu školy, a na tomto základě pak objevovat možnosti či dokonce strategie kultivace fenoménu kultury ve škole. Jde o zadání významné, ale ne vždy snadno proveditelné. Máme za to, že jednotlivé texty této publikace nabízejí některé poznatky, postřehy a také náměty v naznačeném směru. Kultura školy je vymezována různými způsoby, obvykle s více či méně explicitní oporou o nálezy a postupy pedagogiky a dalších disciplín. V našem hledání pojmu kultura školy jsme se také o některé z těchto disciplín opírali především o pedagogiku a pedagogice blízké disciplíny, jako jsou psychologie, sociologie, antropologie a management. Zabývat se jednotlivými přístupy k vymezování pojmu kultura školy není ovšem zajímavé jen z teoretického hlediska. Mají totiž prokazatelné důsledky pro uchopení toho, co je ve škole skutečně zásadní, jak se kultura školy nahlíží, co se vnímá jako její klíčový obsah, s čím se v životě školy a jejího řízení typicky spojuje, odkud pramení a co akcentují přesvědčení o možnostech a způsobech její případné změny. To vše tedy ovlivňuje i případné snahy kulturu školy poznávat a měnit. Přístup k vymezování kultury školy a jeho zakotvení v určité disciplíně, ale i další faktory se promítají také do účelů výzkumu kultury školy. Účelem výzkumů kultury školy bývá poznávat kulturu (nebo její části) či s ní spojované jevy jak na obecné úrovni (hledání úspěšných, efektivních škol, faktorů podporujících učení jedince, kolektivu i školy jako celku), tak na úrovni konkrétní (diagnostika a zhodnocení kultury či vybraných aspektů kultury jedné školy). Ve výzkumech kultury školy jde dále o poznání celku kultury i jejích dílčích aspektů. Výzkumníci se usilují o pohled dovnitř a také o poznání toho, jak je kultura školy vnímána zvenčí. I v tom vidíme doklad mnohovrstevnatosti a komplexnosti fenoménu kultury školy, doklad toho, jaké místo se mu přikládá v kontextu škol a jejich rozvoje. Poznání kultury školy se ovšem často chápe jen jako první krok významná bývá ambice kulturu školy měnit. Poznání kultury školy tak může být v praxi pevnější oporou k diskusím, co zjištěný stav pro školu znamená, k rozhodování, nakolik jej zachovávat či naopak určitým směrem rozvíjet. Znalost kultury školy je významným předpokladem úspěšnosti případných takových snah, strategie změny kultury jsou však zkoumány méně často a dosud se o nich mnoho neví. V našem zkoumání kultury české školy jsme na jedné straně získali obecné poznatky o zásadních oblastech chodu českých základních škol a o kulturních projevech v rámci těchto oblastí. Z nich usuzujeme na některé převažující tendence v kultuře české základní školy. Současně jsme postihli chod a kulturu jedné konkrétní základní školy v tomto případě jsme se odhodlali vyslovit se i ke strategiím, které by v důsledku mohly přinést změnu kultury v dané škole. Zvolený metodologický postup se ukázal jako nosný (jsme si však vědomi i jeho limitů). Naše poznatky ukazují, jak se dnešní školy snaží rozvíjet a jak se lidé v jejich čele (ředitelé škol) usilují řídit a vést školy v době plné změn, nových a rychle se proměňujících nároků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info