Informace o publikaci

Molecular analysis of FRI (FRIGIDA) gene in early and late-flowering ecotypes and late-flowering mutants in Arabidopsis thaliana.

Název česky Molekulární analýza genu FRI (FRIGIDA) u raných a pozdně kvetoucích ekotypů a pozdně kvetoucích mutantů Arabidopsis thaliana
Autoři

LÍZAL Pavel DADEJOVÁ Martina CETKOVSKÁ Kateřina ŘEPKOVÁ Jana RELICHOVÁ Jiřina

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference From laboratory to business
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Arabidopsis; late-flowering; FRI
Popis Kvetení je indukováno jak vnějšími (světlo, teplota), tak endogenními signály. Geny FLC a FRI představují u rostlin nejvýznamnější endogenní signály zodpovídající za nástup kvetení zejména v přírodních populacích. FLC je důležitým inhibitorem kvetení, který je kontrolován genem FRI. Interakce mezi oběma geny je pak příčinou pozdního kvetení v přírodních populacích. U genu FRI jsou známy dvě nejčastější delece, Ler- a Col-delece, které jsou odpovědné za rané kvetení. Tyto delece byly doposud identifikovány pouze u raně kvetoucích rostlin, avšak nikdy u pozdně kvetoucích linií, a proto jsme se rozhodli provést molekulární analýzu genu FRI u pozdně kvetoucích populací z České Republiky (Je-4, Je-18, Je-27, Je-28 and Hod) a u čtyř pozdně kvetoucích mutantů (dn, L4, Spi and M73). Za účelem těchto analýz jsme navrhli pět párů PCR primerů, které pokrývají kompletní sekvenci genu FRI včetně jeho promotoru. Delece a inzerce byly detekovány pomocí agarózové a polyakrylamidové elektroforézy. Některé z PCR fragmentů pak byly následně sekvencovány. Potvrdili jsme promotorovou deleci u raně kvetoucích ekotypů Ler, S96 and Di-G, které se běžně používají jako standardní laboratorní linie a které reprezentují genetické pozadí zkoumaných pozdně kvetoucích mutantů. Překvapivě jsme však nalezli i jinou deleci v promotoru genu FRI u dvou pozdně kvetoucích ekotypů Je-27 a Je-28 a menší delece nebo inzerce u ostatních ekotypů (s výjimkou Je-4). U všech čtyř pozdně kvetoucích mutantů jsme nalezli větší nebo menší promotorové delece, které byly shodné s delecemi u raně kvetoucích ekotypů, které reprezentují genetické pozadí těchto mutantů (s výjimkou mutace dn). U dvou pozdně kvetoucích ekotypů (Je-27 a Je-28) jsme odhalili nové změny v kódujících oblastech genu FRI, jako například delece v prvním exonu, inzerce v prvním intronu nebo druhém exonu. Promotorové delece genu FRI jsou u raně kvetoucích rostlin spojovány se ztrátou funkce genu FRI, proto jsme se rozhodli analyzovat úroveň exprese genu FRI pomocí metody RT-PCR. Zjistili jsme, že gen FRI je exprimován u pozdně kvetoucích rostlin, avšak oproti očekávání také u raně kvetoucích ekotypů. Na základě výsledků vyvozujeme, že promotorová delece genu FRI může nastat nejen u raně kvetoucích ale také u pozdně kvetoucích genotypů (ekotypů a mutantů) a to bez dopadu na expresi genu FRI a na indukci kvetení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info