Informace o publikaci

Vybrané aspekty veřejnoprávních smluv

Autoři

KOLMAN Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova public contracts;public law;administrative law
Popis Text se věnuje vybraným aspektům veřejnoprávních smluv. Samy smlouvy se dělí do dvou skupin a to na koordinační (uzavírané mezi subjekty veřejné správy navzájem) a subordinační (uzavírané mezi subjektem veřejné správy a subjektem odlišným, mající za cíl plnění veřejnoprávních úkolů ve veřejném zájmu). V souvislosti s vymezením pojmu veřejnoprávní smlouvy autor poukazuje na jisté podmínky, které musí smlouva splňovat, aby byla platná. Hlavním kritériem je zde soulad s veřejným zájmem. Dále jsou pak rozebrány další způsoby uzavření smluv. Pak se již soustředí na přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy, které lze provést z moci úřední. Na závěr je shrnut celý materiál včetně prezentace autorových názorů na předmětnou problematiku.
Související projekty: